Accueil Société Culture Arts, litterature et poésie Padiri Kagame n’indyoheshabirayi, Yozefu Bizuru n’abandi basizi (site www.umuco-nyarwanda.blogspot.com)

Padiri Kagame n’indyoheshabirayi, Yozefu Bizuru n’abandi basizi (site www.umuco-nyarwanda.blogspot.com)

0
0
1,972

 

INDYOHESHABIRAYI UMUVUGO VI

Urugendo rw’iyo Ngurube, kuva i Kabgayi kugera i Kigali; itesha Abatware imirimo bagenda bayihatsweho.

Inyumba iryohera n’amaso
Amerwe akica aho itabazwe
Ndavuga izongesha abarebyi!
Ngiyo intamati ihaka Abatware,
495 Iya rwikundwaho n’abasilimu.
Iyo basamarira bayirabutswe,
Iya rwikanyiza abo Batutsi,
Umunsi ihinguka i Kabgayi
Abo mu Marangara ikabakaza ipfa,
500 Yarahatinze cyane Haguma,
Akabya guhanga iyo nzovu amaso,
Aritegereza aratangara,
Intege zitaha arazihebura;
Atumiza igare ryo kujya i Nyanza,
505 Kwaka uruhushya rw’i Nyarugenge.
Bati: « Urarwakira ubusa cyane,
Kuko Isabukuru yegereje, (14)
Mukaba mwarabihagariwe;
Ube uhengeranije icyumweru! »
510 Ati: « Narushakiraga indi mpamvu,
Ngo mputere amasiga muyaga
Nyifatire ahagana ku Ruyenzi (15)
Tujyanirane nyizihirije! »
Bati: « Ese ni iki uvuga Mutware? »
515 Ati: « Munyinjira iki muyizi,
Ko ari yo ndondogoza-barebyi! »
Na we Atanazi ari we Kanimba, (16)
Apfa ayo kuyibona ibungabunga;
Iby’urwo ruhusa biramurenga!
520 Icyo yiringiye kirasohora:
Ingurube ihingutse i Nyarugenge,
Izembagira Abakuru mu maso,
Habura uwibuka kumutota!
Uwitwa Mfizi ari we Alfonsi, (17)
525 Yari yagiye migezo nk’ukwo,
Ubutoni bw’iryo tungo rinini,
Burangaza bene ubwite
Isaruti abahaye iba iy’ubusa:
Kuza imbura-gihe kwe n’imirimo,
530 Abyizigura nta hazabu!
Umwete w’abakuru waragiye
Uhugira ku ngurube rubunga:
Ifata mu maso barahumiriza!
Naho ubwo Semugeshi i Bufundu (18)
535 Asanga Rwitsibagura mwumva, (19)
Afatiye Birasa ahagana i Nyanza (20)
Bari ku kirari cy’iyo ngurube,
Bamwingingira kubajyana.
540 Uwo mu Bufundu akaba anywa itabi
Ariyumvira bimara umwanya;
Ubwo aribwira ati: « Ntibagerayo
Turayisangira barye byinshi,
Mbe nitubirije umugabane! »
545 Ashyiraho akenge arabahakanira,
Ati: « Ibyo biranyereka ko mwembi,
Iby’iyi modoka mukibibarirwa!
Uko muyiruzi iyi iragatsindwa:
Igira amanyembwa aruhije ubwenge!
550 Yumva abantu bayinjiyemo,
Abatari jyewe ikabahishura!
Ikanywa lisansi vuba na bwangu
Igasara nk’iyasinze, igahwera!
Nkazagomba kugura inshinge,
555 Nkaziyitera igahembuka!
Kuyibashyiramo byaba rwana,
Si ibigeragezwa ku rugendo!
Yadupfana aho tuvugiye aha,
Ikadutamaza bikadushobera!
560 Icyakora mwantuma guteguza,
Ndetse mukandika nk’ibaruwa
Ivuga ko mwaba mutahasohoye,
Ingurube ikicwa mukiri mu nzira
Nahabwa igaburo ryanyu
565 Ngapfa kugerekeranya ku ryanjye
Ngo ndore iherezo ukwo byagenda,
Umuntu w’imfura abyihase
Agashira inyota y’iryo tungo
Bita « Indyohesha-birayi! »

INDYOHESHABIRAYI UMUVUGO WA VII

Igeze i Kigali mu birori irabitegurirwa: Umwami n’Abatware bayikikiriza ku meza hamwe na Bwana Rezida.

570 Mugabo wo mu mbira z’i Buzungu
Wa rwitahira mu Bahinde,
Ingurube iryoha kurusha byose,
Iya rwinopforwa karindwi,
Nkunze intamati y’inyama itoshye,
575 Iya rwikundwaho n’Abazungu
Ahari mu nda igira sukari!
Abanyankweto yarabararuye;
Barayikunda byabashabije!
Abatanirije bayirya ubwoya:
580 Amagufwa yayo ntibayatanga,
Barayajundika iyo bagenda;
Amatama yabo ni aho aturuka.
Ije kuba icyaduka i Nyarugenge,
Abakuru bose barayishima.
585 Ijyanwa mu nzu bimara umwanya,
Ntiyanasohoka bimara umunsi;
Ibyuma by’inkota z’indayi,
Bihava byambaye umwisheke!
Abakozi baho ukwo nabarabutswe,
590 Umwura batobye wari mwinshi!
Ngo bucye ibirori birasakabaka,
Birasamaza biba urugera!
Abakuru bose ukwo nababonye,
Babyizihiza bari nk’abandi:
595 Umutima wabo ukaba ku kantu!
Isaha yegereje amashoka,
Ba Madamu batuma umuntu:
Aje arabarembuza baragenda,
Ayo mazu meza barayataha!
600 Barahonongera mu bibanda,
Ibyo bifafari barabifunga!
Nuko Rwitsibagura araza, (19)
Acira ifudika ari ku muryango,
Uko yagatashye iryo juru ryabo
605 Arabukwa ameza aho adendeje:
Yumva yirukwa mu birenge,
Umutima usaba ubugwa-neza
Umuhogo wuzuramo urugwiro
Inzoka yo mu nda isamuza umwuka,
610 Igira ngo jorororo mu ibondo
Yumva ahongobotsemo ibintu,
Agira ubukirigitwa umunwa wose,
Azana udutwenge aramwenyura,
Abwira abandi ati: « Karabaye! »
615 Naho ubwo Rwampungu aratamba!
Abona isahanu ahingukiyeho,
Arayivumerera uko bisanzwe
Ajya kuyihobera baramubuza:
Barazigaziga ararorera!
620 Ahaguma akanya ariruhutsa!
Amatsiko amweguye arora ahandi:
Abona isahani ipfukuye neza,
Ifite urugara nk’urw’intango!
Umufa uyicagase arawureba,
625 Abona wahindutse urunyenyeri!
Asiga iye ya mbere aza awusanga!
Birasa ati: « Uba uroga Umwami! (20)
Nta bwo ureba ko iyo sahani,
Ari iy’umuntu wo mu kizungu,
630 Wize kera kuba umusirimu?
Nta bwo wamenya kuyikaya
Ngo uyumvishe ko wayishegeshe
Yireke nyende jyewe ubizi
Wekudondoza iyo mihore! »
635 Uwo mu Bumbogo abita hirya,
Ati: « Reka nsizane ku rubanza,
None ntasirimutse nka we,
Iri tama njunditse rinigirije,
Ndora rihwanye na karavati
640 Ryampa icyicaro ku ngurube,
Simpatsimburwe n’abakweta! »
Ni bwo Umutware wa Nyantango (22)
Yinjiye abakurikiye hafi:
Ayihamya ijisho rurumirana.
645 Ijwi rye arirangurura adatinya
Atera hejuru by’imvaho,
Ureke iryo bamwise ry’impuha;
Ati: « Ni yo nta shiti ni ingurube!
Ntisamaza mu gihagararo;
650 Nyamara uyorosoye ubwoya,
Itera ubwuzu bw’urukirigite,
Ukabona usagutswe n’ibineza;
Aho bayibyagiriye ku meza,
Ukajya ushyugumbwa kuyagaza! »
655 Abo b’inkwakuzi ngo bahoshe,
Abandi bose bizihira inzu:
Babagabira intebe zo ku meza!
Nta rugamba rubura intwari
Majoro arwicara ku mukondo,
660 Umwami ateka ijabiro ryarwo.
Ababegereye mu cyubahiro,
Babajya hirya, abandi hino
Barema uruhushya rw’isangane,
Mbona abasaza barimo Nturo, (23)
665 Ujya abasemurira ku Muzungu,
Ari Rwubusisi nyiri Ubuliza, (24)
Dore ko acanganye muri byombi:
Ni umusaza wazungahaye!
Majoro ati: « Abasaza uko mbirora,
670 Ntitubahatire guhumana!
Babahe akayoga mu biro byanjye
Tuhabasange isamunani! »
Mutara ati: « Untanze inama yabyo,
Nari ntegereje kubivuga!
675 Kugundira abanyamurava,
Ukabakoreshaho iby’umuvundo,
Biba umugayo ukomeye mu Rwanda!
Ubukuru bubatera guceceka,
Ngo wibwize ubupfura na we!
680 Ingurube bayinena bikabije,
Bakirinda kuyihunza,
Ari ugutinya amakuba kuri mwe! »
Uwo mu Bwishaza arora hirya (25)
Yanga kwumva ukwo bamuhenda;
685 Agira Simoni na Rwubusisi, (26)
Ati: « Sinkunda ko bampeza!
Mparaye irindi zina kuri ubu,
Iryo bampimbye Rukenyangurube;
Gukenya inkware narabizinutswe! »
690 Kamuzinzi akebuka Umwami, (27)
Ati: « Abasaza mubahe amayoga,
Ni yo bakunda bari mu birori!
Nyamara ngusenge uri nyiri u Rwanda
Ungabire imyanya ya bane muri bo! »
695 Mutara ati: « Imyanya sinyitanga,
Kuko nshaka kuyikubira!
Bambe Umwami nta bwo agabura! »
Kamuzinzi agira ikimwaro;
Ngo akikure azinga icyanwa;
700 Akaraga azungije mu gahanga;
Ati: « Ni jye utegeka Ubugoyi bwose
Ushaka itabi ampe iye sahani! »
Majoro ati: « Nturo ga muhaguruke!
Babahe ibyicaro bibakwiye,
705 Na twe twigire mu byacu! »
Nturo ashaka ukwo yasubiza
Biramugora akebaguzwa arira!
Yari yabonye ibintu byiza
Ukwo byakuzuye amasahani!
710 Ubwuzu bwabyo bumurya mu nda,
Akanwa ke kuzuramo amazi,
Avuga mu muhogo hari ikiniga
Amaso azengamo amansonza.
Arangurura ijwi arahira Kigeli,
715 Ati: « Reka Bwana winkubirana!
Ndi umusaza nkaba mu byacu,
Nyamara nkigimba n’ibyanyu!
Sinabeshya imbere y’Umwami,
Sinaryarya abagabo ndi undi:
720 N’iby’ingurube ndabivuyanga!
Sinagenda wenda umfunge,
Cyangwa wigirire ukwo ushaka! »
Igihe ataragusha bamwumva,
Babona Rwabutogo araranganya, (28)
725 Afurekana umunya mwinshi!
Bamushiganuje ukwo bigenze,
Ati: « Nahugiye ibyo kwumva Nturo,
Nsanga bantwaye isahani
Iriho imihore iteye ubwuzu:
730 Bayikururira kwa Rutsinga, (26)
Bampa iye iriho intongo nkeya! »
Undi ati: « Urapfusha ubusa amagambo!
Nkozemo kabiri indiba iragaragara!
Isa n’iyiriwe imbere yanjye! »
735 Kalima ati: « Erega Karyabwite, (30)
Amada yafodotse ni inkeke
Nta bwo ashobokera mu rugendo!
Ibyo bandembye nta kavuro,
Umenya ngo ntereye inyuma yanjye!
740 Wangerurira iyo sahani,
Wowe kuko imbavu zarenzwe! »
Undi aramusubiza ati: « Watuza!
None ntengase mu idoma,
Amatama yawe yo ko adahokwa?
745 Ahora agutengarana iyo ugenda,
N’urwo rwakanakana ruje!
Uranatubeshya si ukubyibuha:
Uhora ubijunditsemo amarenga! »
Rwaburindi, Rwabukamba, (31)
750 Na Bisamaza nyiri Ubukamba,
Baza buhanya batinze
Ngo: « Mwatindiye iki bahungu? »
Bisarinkumi ahuta gusubiza (32)
Abigira mu izina rya bose
755 Ngo: « Twahangariye izuba,
Ngo ridukamure ubuhage
Bw’ibyo twizaniyeho impamba! »
Rwabukamba ati: « Emwe si wowe!
Ko ubibabwiye se utabakinze,
760 None bagerura ibyacu,
Ngo aha twijuse iyo mu menyo?
Niba ari byo ntitwahoanye?
Rwaburindi azana igihama,
Amira umuhore atawukanje:
765 Ugeze mu muhogo haba impatanwa;
Asepfura cyane ajya iwa kajwija
Asamba asumira Rwubusisi,
Ibyo yamenyereye gufata inkingi
Iyo anizwe yicaye mu kirambi!
770 Akoma igipfunsi aho byatumbye
Ingoto irahokwa birururuka:
Ingurube ihoroba ityo ibutagarukwa
Igira ngo dumburi mu idoma!
Ariruhutsa asesa amarira,
775 Ati: « Yambabaza, yabigira ite,
Ndayiheraheje ni byo bizi!
Ubwo yegereye umutima wanjye
Ugiye kwicara hamwe mu nda! »
Na we Ntaganda arisihinga (33)
780 Ati: « Ndabitirirwa kurya ingurube
Ushaka kurora ukwo babigenza,
Azane isahani ye mwigishe:
Turayicuranwa bya gitutsi,
Sinza kworeza ukwo bisanzwe! »
785 Rwamuningi ati: « Wirata! (34)
Amaboko ajigita ingurube igahora
Ugira ngo uvovore imihore
Ndayagushumbije urabiruzi!
Sinahoze nigisha amashuri
790 Nkanswe ibyangize Kalisimbi? »
Ubwo Fransisko Nzaramba, (35)
Abona isahani y’icyiyuhize
Iriho ibitongo by’uruvuteri
Afata mu maso abiroha mu nda
795 Amagufwa n’umufa byorerera ko
Nta ndamyi yasigaye bishiraho!
Nuko Nyangezi arababwira, (36)
Ati: « Simbasha kuroha nka mwe!
Mbona mucuriranya ubudatuza
800 Nkumva nshengurwa n’intimba
Nzira gusazira mu bututsi:
Umuhogo wanjye ugira inda ntoya!
Icyanjye mwampa uruhushya mwese,
Nk’utwo nsaguye nkatujyana,
805 Nkazitondera ku kiraro,
Nkifatishiriza ibigori!
Erega na mwe muri abana!
Nta we uryoherwa aroha bwangu!
Iyo ndi jyenyine nditonda:
810 Bampa ingurube nkagira ubwuzu
Imbabazi inteye zikaba inyanja,
Ziruta iza nyina wayibyaye:
Na mwe mwumvire aho bahungu! »
Biniga abangikana na Mbaraga, (37)
815 Barushanwa bunguri biratinda:
Umwe amira intongo akeba umuhore,
Undi aroha mu nda ukwo byakaje
Umwe abira ibyuya by’uwo murimo
Undi amaze kwagirizwa n’impumu!
820 Rwiyamirira ngo abigane, (38)
Aranigwa cyane amarira araza!
Ubwo arayura yaba imbere ye,
Ubusa ahasumiye buramubisa,
Afata ikirere akanura amaso:
825 Agumya gusamba iramwesura,
Agugura ku ngiga y’umuhore!
Na we Gitefano ngo amurebe (39)
Aratangira arirahira,
Ati: « Ko wabaye mu Bafureri,
830 Icyo gihe cyose wize ibihe?
Nahoze ngirango uzanyigisha,
Naho uracyanigwa n’Abatutsi? »
Bideri ati: « Wirenganya umwana, (40)
Ibyokurya ingurube aracyabyiga!
835 Umaze kurunduka ntakanja:
Ahirika bunguri nka Kalisa (41)
Cyangwa akarora Kanyangira, (42)
Ukwo amira avuruganya iyo mihore. »
Na we Kalisa ati: « Urabashunga!
840 Ujya kuba intyoza bigira interuro;
Aba yarabanje kuba mu Rweya,
Cyangwa data se ahegereye,
Nk’ukwo na we wahoze iwacu!
Akaba nyamunsi iyo mu mparage,
845 Akamira isatura n’amasirabo,
Amafumberi ntayanene!
Yaba atumiriwe nk’ibi birori
Akaroha ingurube nk’ukwo undeba
Akarusha isirimu kuhaba ingenzi! »
850 Kanyangira yanga guhigwa,
Ati: « Aho Kalisa ntiwirata?
Izo washyikiriye ukazigiraho,
Si imiranga ngusagurira,
Jyewe utuye hirya yawe?
855 Ntiwumvise n’ukwo andatwa,
Agira ngo mvuruganya iyo mihore?
Dore ngutsinze impaka bareba,
N’ejo utanyuburaho imanza! »
Nuko akwegurira isahani,
860 Inyama z’ingurube arazagiriza:
Zipfa urufaya rw’itatabya,
Umuhogo ucuragira ubudatuza,
Usohoza iza mbere muri barohwa
Ugaruka kwenda izo ahirikayo,
865 Awugira rwajya, awugira rwaza:
Abakiza bose ngo: « Uramutsinze,
Uri umuhanga wo kumiraza! »
Na we Simoni wo mu Mirenge (26)
Ategateganya ibyo yahawe;
870 Agira n’ubwuzu we aravumera!
Ukwo agira imbabazi akora isahanii:
Arigata ku ntoki hato na haho!
Abwira Umwami ati: « Icyo ntegereje
Urampe umbwiriza ukwo bigenda!
875 Dore Mikayire wo mu Busanza, (43)
Yize cyane mu Bafureri!
Arabirika imihore adahwema
Yanigwa akungirikanyaho ibindi,
Akaroha mu nda iyo bikagenda
880 Nguwo umwalimu nkwisabiye:
Ndumva nshaka kumwigana! »
Ndora na Fundi wo mu Rusenyi, (44)
Iyo nyoni ishaje ikiri ishashi
Izina yaryiswe ko riba umuntu
885 Ahaga utubondo asa n’agapira!
Na we Karoli ari we Rubayiza, (45)
Ahabura icyicaro yatinze;
Asaba guhabwa intongo hose:
Umwe akamuvungurira nk’akantu,
890 Ingurube isabika udutoki twose!
Ahawe isabune yo kuyikaraba
Ahinda uyizanye n’amazi;
Ati: « Inzira yose ndi buzirigate
Kuko naje nta gahamba! »
895 Rutamu abwira uwo mu Buhanga, (46)
Ati: « Usabe imbari z’iyo ngurube
Ufate neza ndi bukubwire!
Amazi ashyushye uri ku kiraro,
Bambe ndahoze uri bubirebe. »
900 Gashugi asubiza abiseka cyane,
Ati: « Ibyo anyigisha yibagirwa ukwe:
Ni jye wabanje kubimutoza!
None wibutse ubwo buhanga,
Umutsima w’ayo mazi se uri he? »
905 Nuko Rwubusisi abirebye, (23)
Yata inzasaya zirakunda
Inyama ayidonda mu maraka hirya,
Umuhogo uhorahoje biracweza!
Bati: « Erega urabikorana ubuhanga! »
910 Ati: « Ni cyo cyatumye ndondereza!
Mbanza intongo ipfa nkaritsirika,
Igihe ngiteganya iz’imihore!
Bose bamara kurya ibyabo,
Nkabanokeshwa nkayikuza! »
915 Amiragura nka gatanu Kamali (47)
Aheta umushyishyito nyamunini
Yari yabikiye kwikuza!
Ukwo yakawiroshye mu nkanka,
Isibo y’ingurube ikina mu muhogo!
920 Urwano narugiriye amakenga,
Ngo biratengukana bijyane,
Inzira yabaye agahombane!
Na we Mukarage arigata ibyuma (48)
Ahinira ku nkokora amashati;
925 Inzara z’ingurube akazumutsa,
Yanga kuzipfusha akamama;
Aye masahani aranayakomba!
Sinzi uwamubajije aho atwara,
Gasinya asubiza by’ubuvugishwe, (49)
930 Abihusha cyane abica iruhande!
Ati: « Urashe icyitso ubivuze imvaho!
Iryoshye ukwayo ntumubeshye! »
Ryumugabe abwira Kaberuka, (50)
Ati: « Ukwo iyi ngurube ifite ikinove
935 Nayitangira mu gitondo
Bukagoroba maze uruhande! »
Undi ati: « Ndaguhebye uri akanyanda!
Jye nayanzika mu museso,
Nko mu mashoka inkono nkayeza! »
940 Muregancuro abwira Katabarwa, (51)
Ati: « Ifite aho yandutiye ibitari yo!
Uyimaze, itera umunwa uburyohe,
Ibyo ukabigendera bigatinda! »
Undi ati: « Nagirango ntiwabibonye,
945 Cyane cyane iyo ugize Imana
Mu rugo bose bakayinena,
Ukayibumbaho uri rukumbi! »
Na we Kanobana ubwo arashega, (52)
Agira Munyaneza w’i Buyaga:
950 Ati: « Enda dukomeze turohe mu nda:
Dore Muganga ari butuvure! »
Undi ati: « Muganga uyu w’Umuzungu
Yandusha ubuhanga bw’ibindi,
Naho ureke ubw’ivutu rinyarwanda!
955 Aho nacumbitse namenyereje
Naratatishije sinahubutse:
Ibigega byaho ni bitatu bishya,
Imisoto nayimenyereye kera! » (53)
Na we Ruhorahoza ngo ayihage, (54)
960 Inda ye imusagukira mu menyo
Agira Butare uyu Godifiridi, (55)
Ati: « Iyi ko ari uburiza turoyeho,
Izo mu ishyamba birutanwa bite? »
Undi ati: « Iy’ishyamba ibuzemo itoto
965 Igira n’umwuka nk’uw’impongo!
Imibi yakwaganya wahaze,
Ukabona utuze urushyambashyamba! »
Undi ati: « Enda kora aha ubivuze neza
Iyi yanjyanye agatima kose! »
970 Na we Fideli wo mu Bunyambo, (56)
Ahaza abangamiwe mu maso,
Ari iby’Umuhima ukunda injome,
Akanga kwica inka ze amabere!
Umwami ati: « Dore uwo Munyambo
975 Unennye ingurube, tugize imana!
Amata ari hehe akayagotomera? »
Ibyo abibabwira yica ijisho!
Injome bayitumiza uwo mwanya,
Umufa w’ingurube bawucuriramo!
980 Ngo bamuhereze ntiyareba:
Akubita ku munwa rurumirana,
Twumva abirohana inkubiri,
Bivuga gorogoro mu nkanka!
Biba urusumo umuhogo wose,
985 Acurira hasi iyo mu kizenga!
Ati: « Amata y’ino aruta ay’iwacu!
Muranywe nk’aya aho kurya ingurube
Mwabikomeza mwahumana! »
Giti mu jisho agenda arata,
990 Inka zahumujwe amata nk’ayo! »
Rwigemera ashize inkubiri, (57)
Akora umukandara aradohora,
Agatebe aragashikamira ukwo ari,
Ati: « Uwabwira Majoro ijambo!
995 Wenda atware inka atsotsobe,
Agabure « Indyohesha-birayi! »

INDYOHESHABIRAYI UMUVUGO IIII

Urugendo rw’iyo Ngurube, kuva i Butare kugera i Nyanza: ibambira umuhanda, modoka zibura inzira.

280 Ingurube iryohera mu misango,
Iya rwisumbura ku ntama,
Nkunda impogazi y’imihore,
Iya rusukirwa n’abo mu nzu.
Isonera amenyo y’abayishiha
285 Ikarusha isake gushya mahwane
Igira imihore rutagugumba,
Igera no mu nda igahwekera:
N’uwayiriye agaheza utubavu,
Ntagugarirwe yabera.
290 Umunsi Padiri uwo ayitanga,
Yaje u Bwanamukari ihaze,
Ihaga amabondo iziba imihanda
Mashuba zose zirahagarara,
N’abadereva baracemererwa;
295 Baravunura bajya i Buzungu
Kubasiganuza inzira yindi,
Kuko iyabo ifunze neza;
Ingurube yuje no mu miserege,
Bakaba batageza kuyikikira
300 Ngo iruhande babone umwanya.
Arabibasubiza uwo mu rukiko
Ati: « Reka mwihimana se na mwe!
Nta mihanda ibiri naharuje!
Mpimbe uwundi se mu kirere
305 Ari ukugirango mbone aho ndara?
Nk’icyo kintu se nkigire nte?
Nta bwo muzi ibirori byacu?
Cyatumirijwe kubyizihiza
Na njye nzagenda ejobundi
310 Negutangwa aho bagiketa.
Nimugikurikire mwitonze
Mwige intambwe nk’iz’abantu
Aho kizishinguye muhaze,
Kugeza aho kiribuze kurara
315 Ubwo kiraseduka mu muhanda
Muhutere mujye iyo mwenda!
Na mwe mwigira ako gahinda
Kirabagora iby’uyu munsi
Nta we uzongera kugitunga:
320 Icyo ni icyaduka kidahoraho! »
Ingurube igomagira umuhanda,
Iwuca ibitengu henshi cyane,
Ari n’ikizuru ari n’ibibari:
Intambwe zayo ziranihurana,
325 Isi kiziteye iratengerana,
I Nyanza bumvise imirindi,
Induru nyinshi zirasahaha!
Icyo bikanze kikaba imvaho,
Icyo baketse ari ibihuha:
330 Bo bikanze igishitsi cy’isi,
Naho iyo ngurube ari yo ibiteye.
Byanze guhita bararikenga:
Babanga amatwi barahuririza,
Babazanya indi mpamvu ibiteye.
335 Intumwa zikwira aharengereye
Barayirabukwa iri mu muhanda.
Bajya guhumuriza amashuri,
Ngo: « Nimukomeze kwiga inyuguti,
Mwegukuka umutima bundi,
340 Kuko impamvu itumye bicika,
Ari imashini yo mu Burayi
Igeze i Buhimba iva ku Ngunda. »
Ukwo cyegera barashishora,
Ya mashini ibamo igisimba.
345 Bamwe ngo: « Ni inzovu twabwiwe! »
Abandi ngo: « Reka mwitubeshya!
Inzovu zisanzwe ukwo tuzibwirwa
N’ubwo nyine tutazibonye
Nk’enye zaguranywa iriya! »
350 Babona umuntu uturutse urw’iyo
Bamushiganuje arababwira,
Ati: « Ni ingurube nk’izi muzi!
Ihanitse urwego ijya mu ibondo
Izibye umuhanda murabiruzi.
355 Ababona nabi iri bubagereho!
Ibyo biyikurikiye by’ibiyumbu,
Si ibibwana mutabikeka!
Ni amamodoka yabuze akayira:
Zayigaragariye bugisesa;
360 Ubu zirahindisha amahoni
Nyamara y’ubusa, nta cyo yumva!
Na njye kuyicaho ubu mureba
Ni uko ninyuriye iruhande,
Nca mu bisambu no mu ntusi,
365 Ndagota neza ngaruka hino,
Nza mu muhanda ndikomereza.
Abayirebye bacyitonze
Bahoze bagarura ab’impunzi
Ngo: « Nimugarukire aho muhinge
370 Si igisimba ga ba nyabusa!
Ni ya yindi yo ku rurembo
Abanyagikari bahezereza
Bayitekanye n’utunono,
Ngo ari yo « Indyohesha-birayi. »

INDYOHESHABIRAYI UMUVUGO II

Ingurube ikangaranya abashumba bo mu Muhozi

Intamati izimba ibinyamahembe,
Dore rukangaranya-bijumba.
85 Ndagiye inyumba y’ijosi rinini,
Iya rufuhira mu bishamba.
Ikaruta intama zo mu bakungu
Ikaruta n’inka zo mu Batutsi,
Ibyo nta n’umwe ukibyijana.
90 Ikarusha inyambo kuba urujuju,
No ku bicebute ikazibumba:
Aho ziba zamuje mu mahembe,
Izirusha umwijima wayisabye,
Umunsi itera abo mu Muhozi, (7)
95 Ikona imirima bukigoroba,
Yaje igambiriye ibijumba
Ijya mu mirenzo irahayogoza,
Ihorobya izuru iba igisongo
Igira ibisinde irabyerereza
100 Isiba imigende iraringaniza.
Imaze guhimbarwa n’umurimo,
Ihatsika izuru ihata ibitengu,
Ikubira hirya ikubira hino,
Icyuho iciye kiruta umurima,
105 Icukura haruguru igeza hepfo,
Amayogi yose iyagira intabire,
Imara ikirumba nticyarara,
Impumu zije ntiyabikangwa
Irazipfukirana itera ahandi,
110 Aho irahacumbika biracika:
Ikubitaho umutonzi yatyaje,
Ikoza ku bwoya irakubeta,
Iwukaza ubugi ngo butagimba!
Isonga ryayo irishyizemo ubumwa,
115 Ituruka haruguru y’ubuhinge,
Iterura irengereza imugongo;
Mu ruharuriro irahacukika,
Ruruta amayogi rurayasumba.
Abahahinze ntiyabaryarya;
120 Irimba, ibereka injumbure.
Yanga iby’amazimwe ya rubanda
Ihitamo kuhabumba rukumbi,
Ihagira inkuke yo mu nyambo
Abanyamuhozi ibahaka neza.
125 Imaze kurengeza imbavu zose,
Ibura uko yamiragura ibindi,
Igira ibijumba ibisasa neza:
Ku bya kandore iraharambya,
Ibya magabari irabyisegura
130 Ibya gisabo aho yabitinze,
Ibondo ryayo rirahashikama.
Ukwo yagakuye karunganwa,
Ihagika mu ijigo nk’ibitabi,
Nuko ubwangati buyiturutse,
135 Igumya gusemeka ubukungu
Ibura ukwo irambya birayigora
Ishaka ubwihina birayumya:
Nuko igangara ukwo yahagaze.
Mu nda hibyara amahane
140 Buba uruvuyange birahoga!
Ibiyoka byibuka kwigorora
Abantu bose bavuza induru,
Abararirizi ni bwo babyutse,
Babazanya iyo ntare iroha urwunge
145 Ngo : « Irarohera epfo iyo mu gishanga!
Kandi ubanza atari isanzwe:
Iyo rwabwiga ifite ijwi rindi,
Riruta ay’intare zo mu Rwanda!
Murabe maso itamara ibintu!
150 Abafite inka ariko murite hanze:
Yabatsembaho ayo matungo
Ejo mwarundurwa n’ubutindi
Ubwo mudatunze ya nka y’ubu
Bita « Indyohesha-birayi! »

IMYADUKIRE Y’ABAZUNGU

IMYADUKIRE Y’ABAZUNGU
Cyahimbwe na Yozefu BIZURU w’i Rwamagana

Baje bambaye, bashaka kuza ino
Baturutse i Bulayi, bafunga isafari :
Bagiye gufunga, babanza imyambaro,
Bakora amakote, bayita imyambaro,
Barora amasanduku, bayita inkangara;
Bakora imikandara, bayita imyeko yabo;
Barora ibirato, babyita inkweto zabo :
Rutamu rw’umuzungu atekere!
Bareba imbunda, bazita imiheto,
Barora amasasu, bayita imyambi yabo;
Barora ibitoryi, babyita amabano;
Barora amabeti, bayita imitana;
Bashaka imbeneti, bazita inkota zabo nu :
Rutamu rw’umuzungu atekere.
Bareba amahembe, akaba amacumbi yabo;
Bashaka amatara, bayita imuri zabo;
Bareba imitaka, ikaba amasinde yabo nu :
Rutamu rw’umuzungu atekere.
Barora igitanda, bacyita urutara;
Barora amagodora, bayita amasaso :
Barora uburingiti, babwita ibirago;
Bareba ibibiriti, babyita inshingo zabo nu :
Rutamu rw’umuzungu atekere!
Barora isahani, bazita imbehe zabo;
Barora isafuriya, bazita inkono zabo;
Bareba amacupa, bayita ibicuma;
Bareba amakopo, bayita inzuho zabo;
Barora amabirika, bayita ibyansi byabo nu :
Rutamu rw’umuzungu atekere.
Bareba ifaranga, baryita amahaho :
Baryatamo abiri, bayita amarumiya;
Barora amakuta, bayita amahaho;
Bayatamo abiri, aba amasenge nu;
Bakoranya imiringa, bashaka imikwege!
Bakoranya za nigi, bashaka za ngoro;
Bafunga imyunyu, bakoranya imyenda myinshi nu;
Rutamu rw’umuzungu yaje ubwo!
Baje mu ndege, bagenda hejuru,
Baza mu meli, bagenda mu mazi,
Baza mu mashuba bagenda ku butaka,
Baza amatandi, bagabana amashinga;
Bakwira amahugu, bagabana amayira;
Bakwira mu isi yose, ntibagira ubuhungiro :
Rutamu rw’umuzungu akabivuga :
Bacyiza Afrika, babanza Hindiya;
Baturuka Amerika, basubira Daresalamu;
Bahita iya Nerobe, bagenda Mambasa;
Baza iya Kenya, basubiza iya Mwanza;
Baza Bushoga, bagenda Bukira;
Baza i Bukedi, baturuka i Bunyoro;
Baza i Buganda, Buganda bwa Ntebe :
Rutamu rw’umuzungu ataha aho!
Baza aka Ntebe, baboneza i Kampala,
Bagenda iya Mbare, baboneza Maziba;
Na Tala-Mariya;
Baza mu Rwera, urwa Buganga;
Baza Bukaya, bashinga Bukagata :
Rutamu rw’umuzungu ataha aho!
Bwarakeye nu, baza mu Koka,
Baboneza Mutemura,
Bagenda muri Gako, bamanuka Burahi;
Basumira i Nyendo, baza Gitovu,
Ingambi yabo Masaka
Rutamu rw’umuzungu ataha aho.
Bwarakeye nu, baza Kayaza na Kabuhoko;
Baza Matare, bagenda gikondo
Na Kalisizo yo kwa Kagoro :
Baza Burinda, na Nshambya kwa Titi;
Baza Bukira, bataha Cyotera ya Rwamucyoli
Ruta
mu rw’umuzungu ataha aho!
Bwarakeye nu, baza Mitebili na Karunduma,
Baboneza Shange, bagenda Gakuta,
Baza Rukoma, baboneza Busimbi,
Bataha Tukura yo kwa Safari;
Rutamu rw’umuzungu ataha aho.
Bwarakeye nu, baza mu Rubaya
Baboneza Mugambazi, baza Urugunga;
Bagenda Gitara yo kwa Nyamutura,
Baza Akanyanja, inkambi yabo Cyaka :
Rutamu rw’umuzungu ataha aho.
Bwarakeye nu, bagenda Gitundu,
Baza mu ibuga, irya Gitengure :
Binjira ishyamba, baza mu Kagwa;
Baboneza Gishogo, baza Gishahu;
Bagenda Bugene, bataha Nyagahanga :
Kwa Rumanyika, umwana wa Ntare
Akaba Umunyambo rwerure :
Rutamu rw’umuzungu ataha aho.
Bwarakeye nu, bamanuka Rwandara
Bagenda Rwambara, baza Turudodo
Bagenda Rwiibicunshu, bagoboka Gafura;
Bagenda Urukari; bamanuka Bweranyange;
Baza Akameyu, bamanuka Buragara
Bagenda inyanja yose, inkambi Kageyo :
Rutamu rw’umuzungu ataha aho!
Bwarakeye nu, bagenda Kageyo
Baza mu Gatojo, baterera Mubali;
Bagenda Miganda, baza Gasarabwayi;
Baboneza Urwuya, urwa Migamba;
Baboneza Byizitiro, baza Nyakurazo;
Inkambi yabo Nyamiyaga :
Rutamu rw’umuzungu ataha aho!
Bwarakeye nu, bamanuka muri Nyabombe,
Baboneza mu Irasaniro, baza Myatano;
Baturuka Kayenzi, baza i Kanyinya;
Bambuka Intaruka, baza Mukarange;
Bakomeza mu Iragwe, baza i Kabare,
Bagenda iya Ntsinda, baza i Kalitutu;
Baboneza Nyarusange;
Bakomeza ku Kabuga, k’imbere y’Abatwa
Bataha i Rwamagana :
Rutamu rw’umuzungu ataha aho!
Batumiye Sharangabo, ngo atange amaposho
Ari amazimano;
Ngo ashake izikamwa, ashake izibagwa;
Ngo ashake abapagasi, bajyane ibintu bye;
Ngo ashake Nyempara, agende imbere ye,
Ngo amugeze i Nyarugenge :
Rutamu rw’umuzungu akahabona!
Bwarakeye nu, bagenda Uruhimbi, urwa Gishali;
Baza ku Gasi, bagenda aka Ndago,
Baza i Cyimbazi, baboneza Cyarukamba;
Baturuka i Ntunga, bagenda aka Musha;
Bakomeza mu Nkira, bagenda Runyinya;
Bakomeza i Nyabagaza;
Baza Ruhanga, bakomeza Mbandazi;
Baza muri Rugende, ingambi yabo i Kabuga :
Rutamu rw’umuzungu ataha aho!
Bwarakeye nu, bamanuka Gasogi,
Basubiza mu Rudashya;
Baza umurindi, bagenda aka Ndera;
Bakomeza icyanya cyose;
Baboneza Kanombe, baza Remera;
Bakomeza i Gishubi, baza Kimihurura;
Bagenda Agatoke, bataha i Nyarugenge :
Rutamu rw’umuzungu arubaka.

Alexis KAGAME. 1949. IYO WILIWE NTA RUNGU.
Kabgayi, Rwanda. pp.167 -174

IMIHIGO YA KAVUMENTI NA LETA I

IMIHIGO YA KAVUMENTI NA LETA I
Cyahimwe na Yozefu BIZURU w’i Rwamagana

Umva ikobe. Umva inkomero!
Umva urwamo, ngaha barahiga :
Induru ni ndende!
Umva Kavumenti,
We na Mburamatare;
Batangiye guhiga!
Induru ni ndende!
Na we Kavumenti
Abanjije guhiga.
Ati :  » We Mburamatare,
Nkurusha ibintu,
Nkakurusha n’ibindi :
Induru ni ndende!
Nkurusha izi modoka,
Iza ruva-kwaya,
Zijyana isafari :
Izo ni Kavumenti!
Induru ni ndende!
Nkurusha amagare,
Yo n’amapikipiki,
Na gare-ya-moshi
Nabyo ni Kavumenti :
Induru ni ndende.
Nkurusha ubujyunguri
Buheka Abadamu,
Bubacubakana Kampala,
Bajya kurera abana :
Nabwo ni Kavumenti :
Induru ni ndende.
Nkurusha ishilingi,
N’impiya z’ingeri!
Nkurusha isumuni,
Nkakurusha n’ibyasha,
N’isende na hafu,
N’ubwapaburingi;
Nabyo ni Kavumenti :
Induru ni ndende.
Nkurusha Murefu,
Umugaga w’imali;
Yubatse Gahoro,
Ahakorera isukari :
Akayikwiza abazungu;
Na we ni Kavumenti :
Induru ni ndende.
Nkurusha na Radiyo,
Zikwiye amakambi,
Zigatwara amagambo;
Nazo ni Kavumenti :
Induru ni ndende.
Nkurusha n’indege,
Zigendera hejuru,
Zigataha i Bulayi,
Zigahuruza Abazungu,
Amakuba avutse :
Nazo ni Kavumenti.
Induru ni ndende.
Nkurusha na Daudi,
Ategeka u Buganda;
Nkurusha na Gahaya,
Agategeka mu Nkore :
Nabo ni Kavumenti,
Induru ni ndende.
Nkurusha Rumanyika,
Utegeka i Karagwe;
Na Kinyamazinga,
Utwara mu Bugufi :
Na bo ni Kavumenti,
Induru ni ndende.
Nkurusha na Ntare,
Utegeka u Bujinja
Nkakurusha Ruhinda,
Utwara ubwo Buhaya;
Kandi na Mboneko,
Utegeka Kiziba :
Nabo ni Kavumenti,
Induru ni ndende.

AMAHAMBA Y’ABUNGERI B’INGURUBE

Inzovu y’urwijiji rukabije ubujorojoro
Iya rujegeza-bijumba rwa semitabo,
Noneho amavubi arayarika mu bikobokobo,
Kira nyumba ya rukara rwa Majoro!

Rujugitira-bijumba rwa njunditse ibika,
Imvubu y’icyagane ya ruhungabanya-bitebo,
Isigaye itengerana umuraru wose ugatigita
Ikaba iya Rutare rwa SOMUKI i Rutongo!

Kivurivuri cya ruvungura-byavu,
Imbona-bake ya ruhingitirana-mubiri,
Ni ikitayega zishokanye umunihiro,
Ikaba iya Rukara rwa MINETE!

Ruhiniriza-kibero rwa sendahiriye,
Karisimbi k’amatungo ka ruhonjokerana,
Iyo basigaye bitiranya na ruva-kwaya,
Ikaba iya Rutare rwa Muganga.

Umuduga uhetse umubyibuho wa ruzimiza-mbavu,
Imponjoke yagurirwa amarembo ya ruhimbaza-barebyi
Isigaye ikinana ibicece mu icongori ry’ibifungo:
Ikaba iya rukara rwa Kurimpuzu, nzayibaga!

Gihirihiri cya ruhingika-bondo,
Inyumba irangwa n’umubyibuho ya ruvonyeza-bijumba,
Isigaye ibunda mu byambu ikabigomera:
Iba mu ngoro mu Rukari, aho zogerezwa isahani!

Gihiringitirane cyashiriyemo umurizo,
Mavuta-mingi ya rutenga-bondo,
Iyashinganywe n’abategeka-birori ba Leta,
Ifungiye i Rwinkwavu kwa Sovanye

Rubyagira-nzira rwa ndanze guhigama,
Intamati yamazwe ubwoya no kuneta ya rubyimbabyimba,
Iyo bakekaga umwingo ikarushya abasuzumyi,
Izigamwe na Misiyoni iruhande rw’ifumbira!

Yemwe ga bana baragiye mu bishanga,
Mureke zirenze imijumbajumba n’isayo,
Nizihaga zihundagarire mu bizenga:
Zidashongesha amavuta yo gukaranga ibirayi.

Kamena niboneka ntibahute kuzamburira,
Ahanini muri hoteri harazishaka;
Zirahaka amanoti n’ibikoroti mu mabondo,
Nicyo abasirimu bazikundira murakenge!

Kuyavuga si ko kuyarangiza inyuma:
Uwarata intendeza-matwi yakesha amajoro!
Za runihira zishoka nk’imvura y’umuhindo
Impini igaturika zikwira ibishanga.

Nimugwire Bikoko by’imva-burayi
Nimutungwe isanzure ntimukinenwa!
Nimutebanwe akamaro n’ibinyamahembe
Mubyirukane n’amajyambere y’u Rwanda!

 

INDYOHESHABIRAYI UMUVUGO WA VIII

Ibisingizo by’iyo Ngurube isuzuguza ibiribwa bindi.

Ingurube ivura inkono kubiha,
Ikagira ubwenge bwo mu bitekwa,
Iya rwiganza mu Misiyoni,
1000 Ncyuye indatwa yo mu bibagwa,
Ize mu rusange rw’abadutwara,
Ikunde iratwe muri rubanda!
Ivane intama mu isafuriya
Ikure isake ku isahani,
1005 Ineshe n’inka yo mu batetsi.
Amahene yose ave mu bikari,
Ikube ibyo bihugu ibe icyigenge,
Ivangwe n’imiteko y’imyaka.
Iyihe kuryohera Abanyarwanda.
1010 Ni rutsirika bubihe
Ikabutsura ikabutsinda,
Ikabutsemba ikabubumba!
Ni rubumba batetsi
Rwikunda ku mbehe,
1015 Rwiganza ku myunyu
Rwigenga mu bikari,
Ruhatunga burundu,
Rwikebera iyo fasi,
Ikayitunga nk’Umwami,
1020 Ikahabumba itavuguruzwa!
Ni ruhonjoka gitware,
Rwizihirwa n’ibondo,
Ni impogazi rubunga
Ya rutengerana ngingo
1025 Imvuruga-bisogororo
Ya rusaga sorori;
Ni inyumba rwabunga
Ya ruvonyeza-bijumba!
Ni ruteturura abagore b’impumbu,
1030 Rutuburira abibutse gucunda,
Ruhimbaza abakikije ameza,
Rusohoka ku isafuriya isaha isohoye
Rutavugisha impuha abo yaryoheye mbere,
Rutetereza abiratana inyama zindi,
1035 Rusendereza amasahani ukabikunda,
Rukorerwaho imisango y’isabukuru,
Rutumirirwa Abazungu iyo bava,
Rutera icyunzwe cy’uburyohe.
Rwinopforwa n’abahinyura ibindi,
1040 Rubahaga umubyimba ukaguka,
Rubatera umudigi nk’uwa nyamaturi
Ubwo yaturutiye iz’amashyamba,
Ikaba inaturuka kure h’ishyanga,
Ndariyibanje izina ry’ingurube
1045 Izajye iratirwa aho yabazwe:
Yitwa « Indyohesha-birayi! »

INDYOHESHABIRAYI UMUVUGO V

Urugendo rw’iyo Ngurube kuva i Nyanza kugera i Kabgayi: bakeka ko ari imvura; uwahoze mu Buganda yemeza ko ari itanki irwanishwa mu ntambara.

375 Intamati ihinda nk’inkuba zesa
Iya rwitonganya mu gituza
Ndate ingurube y’umunihiro
Mvuge ruhinda mihumeko,
Umunsi iyobera abari i Nyanza,
380 Ikamenya bose byabagoye,
Iza i Nduga yose bayiha induru,
Ahanini igihugu gitangara.
Ije mu Marangara biba ukundi:
Yungikiranije umunihiro,
385 Bayikanga kuba umuvumbi.
I Gihuma hose bava mu mirima,
Bagana mu ngo birukanka
Ngo batanyagirwa bagakonja.
Abaseminari ubwo mu mashuri
390 Bakaba bameshe mu gitondo,
Baka uruhusa bararuhabwa,
Rwo kwanurira imyenda mu nzu.
Babigira ariko batangara,
Kuko ihinda ubutaruhuka
395 Kandi ibyoko biseka hose.
Abaje kwiga mu misiyoni
Imitaka yabo barayibamba
Abandi birukira amabaraza,
Abenshi bugama ku mashuri.
400 Ababuze ibyicaro batinze,
Bakikinga nko ku ntusi
Cyangwa ibindi biti bigaye.
Abagira isinde barayitaha
Abanyamagote bayajya mu nda.
405 Abatabigendana barasuma,
No mu rutoke rubegereye,
Amakoma yarwo barayakonda
Ngo nishoka bayikingire
Ah’igihimba n’umutwe byombi.
410 Igihe bakiri muri izo mpuha,
I Shyogwe hamanuka abantu itimba
Amaso yerekeye umuhanda.
Abari i Kavumu na Kabgayi,
Ubwo barashiguka ari yo bareba.
415 Ariyamirira imva-buganda
Asoza impuha yahoze ahimba;
Ati: « Nimurebe ngiyo tanki,
Imwe nababwiraga ntimubyumve,
Iyo Abongereza barwanisha!
420 Sinshidikanya ni yo rwose,
Ingamba zayo narazirwanye!
Nuko ndebera kure yaho,
Wenda nasanga ari rwanjye!
Ntimwegere irimo amasasu!
425 Yaba yenda ije kunyenda.
Kuko ikunda abo yamenyereye:
Murankingire itandeba,
Ngumye nsemurire abatayizi.
Iyo ntirwana irakaba ukwo iri!
430 Irasa amabomboma ukayikunda,
Irasa imizinga ikica ibintu,
Irasa amasasu yo mu mbunda;
Irasa n’imyambi mwumve na mwe! »
Irekura nk’ine aho iri hariya,
435 Ikagwa i Buganda ahitwa SSingo,
Cyangwa ahandi hitwa Cyagwe,
Ikica nk’abo bo mu Buremezi.
Nuko mwigumiye mu by’ino
Naho ibyo bihugu ni iyo gihera,
440 Dore ko ari iyo riterwa inkingi!
Indaro zaho ntabakabirije,
Ku byumweru ugira umunani.
Urebe tanki ko ari icyago,
Iyo Abongereza bagira ni imwe:
445 Izira iya kabiri aho yabera!
Nyamara kandi ukwo imara abanzi!
Ntugatererwe iyo ntindi!
Igira Abadage ikica icyenda,
Uwa cumi wundi ikamukomeretsa,
450 Imyambi yabo bayiyirasa
Ikarora hirya igatomera,
Ari amageza yifite mu nda!
Si imbarirano murabiruzi.
Za mashuba izo ziyihomereye,
455 Ni izi ndege mujya mubwirwa,
Zimwe ziguruka iyo zibishatse! »
Abagore bose bagira imbabazi,
Bashika bikubitira ihururu,
Bashungera baremye inteko,
460 Ngo: « Ego mama iyo ni yo tanki!
Aho se batindi murayibonye!
Yego mama twayibonye
Yaratubwiye uwo Munyarwanda
Twe tumukekamo ibyo kubeshya,
465 None ngaha turabibonye!
Yayisobanuye ukwo yayize!
Ego mwana w’Abazigaba!
Yego mama iyo ni yo tanki!
Yego mama iyo ni yo tanki
470 Yego ngiyo, shenge ngiyo! »
Abagore bose barasizora,
Impuha zibagishiramo idogo.
Haguma yumvise aza kurora; (13)
Ukwo yagasanganiye icyo kintu
475 Ati: « Iyo si tanki barababeshya!
Ni iri tungo tuzi neza!
Tukarikunda aho se bagenzi!
Uwo mufa wayo iyo uwushyikiriye
Ukawivangira n’ibijumba
480 Cyangwa uminjiriye mu bindi!
Birakuryohera ukabitsemba,
Wagira inyota ukanywa ubutitsa
Ufite kinini agashyira ku munwa
Ngo yibihire atawumyora!
485 Mutangare mutegereye
Mutayikanga bikankoraho:
Iratembera igihugu cyayo!
Ntitukiyita ga ingurube burya:
Twayihaye izina ry’intore
490 Ryo kuba « Indyohesha-birayi. »

INDYOHESHABIRAYI UMUVUGO III

Majoro ayaka Abasilimu; na bo bayirega Abanyamishanana; hanyuma Ildefonsi Mutembe ayiranga kwa Bitugangando, mu Nyakibanda.

155 Inyumba isanga inzira iyo igenda,
Nti: Iya rubumbuza mu muhanda,
Ndavuga ingurube batagereranya
Iya rudacishwa amayira asanzwe
Si inyamaswa ni ikirunga
160 Uyibona iseduka mu isayo
Ugahuga ibyitwa gutangara,
Ukabura ukwo isa ugatayo utwatsi!
Jye nayobonye ukwo nayibwiwe
Umunsi irangwa impera y’igihugu
165 Igaca rubanda umukendero
Iturutse ahantu nje kubabwira.
Majoro agambiriye Abasilimu
Ati: « Mwe mutunze ingurube zacu,
Murazirunde muzinyereke
170 Ntore iy’urucece yijihije
Izazimanwa ibirori byaje! »
Baranasigana abahungu,
Bati: « Dore kwishwa imirimo ngibi!
Kuba abasilimu bo mu magote
175 Ibyo biragaragara ntibigihishwa!
Turakubwira gahwa mu rwondo:
Abadusirimukanye mu bwenge,
Benda ingurube bareka igote!
Bagumana isunzu benda isake!
180 Ingofero zacu barazitinya
Amagi aho atewe barakukumba.
Ukwo baduhenda turihoera
Baraturyamira tubireba!
Baba injajanganya bakuryarya!
185 Ukwo batunnyega ngo turafurebye,
Amata zihumuje bagateka.
Imineke bayimaze mu gihugu
Bakayisomeza aho n’inzagwa,
Ibyo Umunyarwanda yarabiziraga
190 None wibareka, nibaze:
Na bo barunde barazitunze!
Ntugakangwe na karavati
Abanyamishanana baraziturusha. »
Majoro ngo abyumve avunya Abatutsi,
195 Arabibabwira bagwa mu kantu!
Barigunga umwanya munini
Aho bigeze bati: « Uwabimubwiye
Yanze Umwami, aradupfuruye,
Abuza ko isunzu riduhishira! »
200 Mutara ni bwo ahamagaye imishanana
Yo n’amagote biba uruvange,
Ati: « Uyu Muzungu reka azitwake
Nta mugayo zituruka iwabo!
Dore inka zanyu nazibaka,
205 Mwazirunda nta mahane,
Kuko mwazigabiwe na twe!
Ngaho mwishakemo inkuke!
Uwayiturusha agure aba bantu!
Uwo byaturukaho ayidukinze,
210 Byamukoraho mubikinisha! »
Bati: « Erega ingurube ni ibihumbi!
Turazitunze tuba tukuroga!
Nyamara iyaruta izo mu Rwanda
Iyo uwo Muzungu twumva ashaka,
215 Itungwe na nde wo kuyitanga?
Kuko ingurube iryoha cyane,
Ikaba tutareka ko iba umucanda! »
Umwami ati: « Reka mwidutinza!
Aba b’ibigoma barazitunze! »
220 Akebuka Semutwa na Mutembe: (8)
Bajya mu ruhando aho mu bahungu
Abahata ijisho bashya igitutu!
Arabyitaza Semutwa ariko,
Ati: « Nta ngurube ngira mba nkuroga!
225 Narazihumbye nkiri umuntu!
Narazitsembye nkijya kubyibuha
Insigazwa yazo nimundebe. »
Ni bwo Mutembe amwanzuranije,
Ati: « Reka abeshye Umwami mwumve!
230 Ubwo duheruka kuza i Save,
Nta bwo wishe ingurube ikuruta?
Nta n’urwandiko waturatiye
Rw’Umuzungu utuye i Rubona
Rw’ukwo utunze ingurube z’iwe,
235 None ucurikiranye izo ndahiro? »
Sendashonga agira Mutembe (9)
Ati: « Urasesereza ibirego cyane!
Aho yazirazaga se uhavuze utyo,
Abanyazi bahatumwe zigashirayo,
240 Twabigira dute ku itariki? (10)
Jya uhakoza agatima wibwire,
Wibuke guhina amagambo!
Ahubwo va ku giti dore umuntu:
Bwira Umwami interuro yawe
245 Yo kuba uri inganza-marumbo!
Ingurube z’ibicece z’ubwoko,
Uzifite yivamo nk’inopfu! »
Umwami abyendera mu kirere,
Ati: « Erega ni ukuri ko Mutembe!
250 Gira uturangire izidutunga,
Ubwoko bwazo aho wabusanze? »
Undi ati: « Iyo ubimbaza utyo tukiza,
Mba nabirangije kare kose!
Ndabikubwira usange ari ukwo!
255 Ubwo ugarukiye mu Nyakibanda,
Nta Mupadiri wahasanze?
Ubumiramize aburusha Rubanda,
Akaba ari jyewe umunyura heza!
Nta bwo agereranywa mu mubyimba:
260 Izina yahawe ry’ubwo bwema,
Bitugangando riramukwiye! (11)
Nguwo utunga izirema ibondo!
Nguwo utanga izihaga umuntu!
Nguwo uwagukiriza abantu,
265 Akabaha inkuke y’uyu munsi! »
Mutara ati: « Ngiyo yewe inama! »
Ahuta asanga Majoro mu nzu,
Ati: « Iyo washakaga ubu nzi aho iri,
Ni ukwo itunzwe n’abadatorwa, (12)
270 Kuyikomeraho nkabibakeka.
Nyamara wanditse nk’ibaruwa,
Nkayiha umuntu akayigabana,
Ari wowe ndabona ko byashoboka! »
Majoro abyumvise arahuta.
275 Yaka wino ashyira ku meza,
Araruziringa afunga bahasha,
Baruha umuntu ngo ahutere,
Ajye Nyakibanda shishi itabona
Kwenda « Indyohesha-birayi! »

INDYOHESHABIRAYI UMUVUGO 1

Ingurube iyoborwa n’abashumba bo mu Ngeyo

Rutihunza inzarwe y’isayo,
Ingurube zahanitse imirizo,
Rwa muturaga ku bijumba,
Ni igikoroto cyo mu bikoko,
5 Igira ibikobokobo by’ubukombe,
Ikizihirwa isanga ibishanga,
Ikizimba aho inzarwe iganje
Ikahavurunga ijabo rikahava,
Ikahacundagura bitaravugwa,
10 Ikahavogereza ingurube nto,
Ikahatengagura cyane
Ngo iz’imicanda zihace,
Ikahacogoza ihaconshoma,
Ikahahindura amacamba,
15 Ikahavura kuba isayo,
Ikaharyama humutse,
Wayibyutsa ntibyumve;
Wayikoraho uyegereye,
Ikagusigaho icyondo,
20 Ikagukwiza icyagane;
Yakureba igitsure,
Ukirinda kuyicyura,
Aho ishakiye gutaha,
Ukayikurikira iyo nyumba,
25 Ukayireba uko yateruye;
Ukayikunda mu ngendo,
Ntijorwe mu ibondo,
Ukirinda aho yaciye,
Ko hanuka bibi cyane!
30 Wayireba itambuka,
Ukayirata kuba itungo
Wayikebukamo imihore,
Ukayihongera ibijumba.
Uko yatendeje izuru,
35 Ku iherezo ry’umutonzi,
Ni ko itengura ibivuvu;
Iyo rwarika-mavubi,
Ikabihoroba ikabihwanya,
Ikabivunja ikabivuruga.
40 Aho isohokeye ngo urebe,
Ukayikeka kuba imvuzo,
Ari ukwuzuraho ivu.
Ubwo iteye mu nyambo,
Z’Umutware w’Uruyange, (1)
45 Yinyuriye ku irembo,
Bikanga rwabwiga! (2)
Ingeyo zose zirakubana, (3)
N’abashumba barabyuka,
Barahamuka, barahuruza;
50 Imyinjiro yo ikaba itanu: (4)
Bayihimbyamo amakome!
Ubwo ibiruru birahanika,
Inzamururo zirahoga! (5)
Uwarusazanye muri bo,
55 Yirata kuyitsirika,
Amagambo arayacurika,
Ayibwira amateshwa!
Ngo « Umurizo urawushyire irya,
Na yo amaso uyampange!
60 Wikwigira hirya:
Gumya usange ibiraro!
Mu buryamo nihakonje,
Mu ijanja nihashyuhe!
Ntutinde mu igenda
65 Gira uguruke ay’intashya! »
Avugishwa ijoro ryose!
Ngo burakeye barareba
Iyo ntamati ibugarije:
Yegereye imyugariro
70 Iraharyama harazibama.
Bayitura izimano
Umutware yohereje:
Icyo gitebo cy’ibijumba,
Ngo ikirabukwe ku rukinga, (6)
75 Iragisanga igihugiraho,
Buguruye ziraturuka!
Umutware w’Uruyange (7)
Yemera ko mu nyambo,
Z’Umwami nyiri u Rwanda
80 Bayirabukira ibitebo
Bakayoboka ikabatwara
« Indyohesha-birayi! »

IMIHIGO YA KAVUMENTI NA LETA II

Na Mburamatare,
Na we nguyu aje guhiga.
Ati :  » We Kavumenti,
Wijajaba, witaragurika :
Nkurusha ibintu,
Bigeretseho ibindi :
Induru ni ndende.
Nkurusha Abatutsi,
Batura mu Rwanda;
Batorwamo intore,
Zigatahira Umwami :
Abo ni Mburamatare.
Induru ni ndende.
Nkurusha n’inyambo,
Zitahira Umwami,
Zigatura i Buganza :
Nazo niMburamatare :
Induru ni ndende.
Nkurusha ifaranga,
Imbere y’amarumiya;
Nkurusha amakuta,
Imbere y’amasenge :
Nayo ni Mburamatare,
Induru ni ndende.
Nkurusha n’Abasoda
Baturuka i Kongo;
Batwara izo mbunda;
Bakarwana mu mavita :
Nabo ni Mburamatare :
Induru ni ndende.
Nkurusha Gossensi,
Intebe ya SOMUKI,
Atuye i Rutongo.
Acukura ubutare,
Bucurwamo tanki,
Zikanesha Abadage :
Na we ni Mburamatare.
Induru ni ndende.
Nkurusha na Sovanye,
Utegeka Mini,
Iza Rwinkwavu;
Zivamo imizinga,
Ikanesha Abadage :
Na we ni Mburamatare.
Induru ni ndende.
Nkurusha na Minete,
Ituye Rugarama,
Ikaba n’i Ntsinda;
Icukura ibyuma,
Bicurwamo indege,
Zikanesha Abadage :
Na yo ni Mburamatare.
Induru ni ndende.
Nkurusha na Nyungwe,
Yo na Kaburantwa;
Hacukurwa zahabu,
N’iya Kilomini.
Itanisha Abazungu,
Ikabavana iyo gihera :
Na yo ni Mburamatare.
Induru ni ndende.
Nkurusha n’inturusu,
Iza hegitari;
Zabaye amashyamba,
Mu bihugu ntwara;
Zikazana imali,
Ziguzwe na Mini :
Nazo ni Mburamatare.
Induru ni ndende.
Nkurusha n’Andreya,
Andreya Kalinda,
Utegeka u Buzi.
Kandi na Ndeze,
Utwara ubwo Bwishya :
Nabo ni Mburamatare.
Induru ni ndende.
Nkurusha na Kabare,
Ak’i Bunyabungo;
Kandi na Mwambutsa
Umwami w’i Burundi :
Nabo ni Mburamatare.
Induru ni ndende.
Nkurusha na Mutara,
Umwami w’u Rwanda;
Akaruta Abami,
Batanu mu bawe :
Na we ni Mburamatare,
Induru ni ndende.

Alexis KAGAME. 1949. IYO WILIWE NTA RUNGU. Kabgayi, Rwanda. pp.175-181

GUSOBANURA INDYOHESHABIRAYI

1. Umutware w’Uruyange yari Fransisko Rwabutogo. Ingabo z’Uruyange zari zararemwe na Rugaju rwa Butimbo ku ngoma ya Yuhi IV Gahindiro. Uwo Mutwe w’Ingabo wagendanaga n’Umutwe w’Inka witwaga Ingeyo, zororaga Inyambo.

2. Rwabiga: ni izina bahimbye intare mu bihugu byegereye amashyamba zibamo.

3. Ingeyo ni wa Mutwe w’Inka wari utunzwe n’Ingabo z’Uruyange.

4. Imyinjiro: ni ingombe nyinshi zo mu kiraro cy’inka kimwe. Iyo amashyo menshi y’umutegetsi umwe yabaga aragiwe mu karere kamwe, bazubakiraga ikiraro kimwe, ariko bakagisaturamo ingombe nyinshi, buri bushyo bukarara mu ngombe bwagenewe. Izo ngombe zo mu kiraro kimwe zitwaga imyinjiro.

5. Urwamururo: ni impigi yabaga ikozwe nk’ifirimbi, maze abashumba baba bikanze ko intare ibateye, bakaruvuza: ni byo kwamurura. Igihe bavuza urwamururo bagenda banyuzamo aya magambo bati: Agatwe irya, akabuno ino! Ubusururuke ku kiryamo, ubute mu ijanja! Birumvisha abatari babizi bo mu gihugu rwa gatati, impamvu yo kuvuga ko uwo munyarwamururo yagize ubwoba bumutera guteshaguzwa, aho kuyibwira amagambo ayigizayo, yayibwiraga ayo kuyihamagara ngo ize imwerekeraho.

6. Urukinga: ni uruhange rw’umuharuro ruteganye n’irembo ry’urugo. Bashakaga ko ingurube iva hafi y’imyugariro.

7. Umuhozi zari Umutwe w’Inka wagendanaga n’Umutware w’Ingabo zitwaga Abashakamba; iyo Mitwe yombi yaremwe na Yuhi IVGahindiro.

8. Aloyizi Semutwa yari Umutware w’Imvejuru; Ildefonsi Mutembe yari Umutware wa Nyakare. (Reba mu ndunduro lisiti y’Amaprovinsi muri Teritwari zayo.)

9. Owalidi Sendashonga yari Umutwarwe wa Nyaruguru.

10. Itariki: wari umunsi w’Ikoraniro ry’Abatware n’Abashefu babo batumiwe na Bwana Administrateri wa Teritwari, kugira ngo ababwire ibyo bagomba gukoresha. Itariki yabaga buri kwezi.

11. Bitungangando: ni izina ry’ubunini bari barahimbye Padri Van Uden. wari Umunyabintu b’Iseminari ya Nyakibanda. Iryo zina ryari ryaravuye ku mugabo wo mu bya Rwamagana wari munini biteye ubwoya.

12. Abadatorwa: abadasoreshwa, ntibabazwe imirimo na Leta; bivuga Abapadir.

13. Ladislasi Haguma yatwaraga Amarangara.

14. Isabukuru: Umunsi Mukuru w’Ububirigi (21 Nyakanga).

15. Ku Ruyenzi: agahugu ka Provinsi ya Rukoma hari hagati ya Kamonyi na Nyabarongo.

16. Atanazi Kanimba: yatwaraga Provinsi ya Nduga.

17. Alfonsi Mfizi yatwaraga Provinsi ya Rukoma.

18. Semugeshi yatwaraga Ubufundu.

19. Ludoviko Rwitsibagura yatwaraga Ubuyenzi.

20. Leonardi Birasa yatwaraga Ubunyambiriri.

21. Eduwaridi Rwampungu yatwaraga Ubumbogo.

22. Deogratias Muterahejuru yatwaraga Nyantango.

23. Paulo Nturo yatwaraga Akabagari.

24. Rwubusisi yatwaraga Uburiza na Buganza-Sud.

25. Rafaeli Serukenyinkware yatwaraga Ubwishaza.

26. Simoni Nyiringondo yatwaraga Mirenge.

27. Godifridi Kamunzinzi yatwaraga Ubugoyi.

28. Fransisko Rwabutogo yatwaraga Ubuganza bwa Rwamagana.

29. Stanislasi Rutsinga yatwaraga Ubuganza-Est.

30. Thomasi Karyabwite yatwaraga Ububeruka.
Epafroditi Kalima yatwaraga Kibari-Buberuka.

31. Nepomuseni Rwaburindi yatwaraga Buhoma-Rwankeri.
Berkimansi Rwabukamba yatwaraga Ubugarura.
Kwintiri Bisamaza yatwaraga Bukamba-Ndorwa.

32. Kaniziyo Bisarinkumi yatwaraga Ubukonya.

33. Nepomuseni Ntaganda yatwaraga Icyesha.

34. Wilibrordi Rwamuningi yatwaraga Icyingogo.

35. Fransisko Nzaramba yatwaraga Ubusanza-Sud.

36. Fransisko Nyangezi yatwaraga Ubushiru.

37. Diyoniziyo Mbaraga yatwaraga Akanage.

38. Mikayire Rwiyamirira yatwaraga Ubwanacyambwe.

39. Sitefano Gitefana yatwaraga Ubukunzi-Busozo.

40. Yozefu Bideri yatwaraga Impara.

41. Stanislasi Kalisa yatwaraga Ubuganza-Rweya.

42. Antoni Kanyangira yatwaraga Migongo.

43. Mikayire Rutaremara yatwaraga Ubuganza-Nord.

44. Proyegiti Fundi yatwaraga Rusenyi-Itabire.

45. Karoli Rubayiza yatwaraga Ubudaha.

46. Yozefu Rutamu yatwaraga Bashumba.
Yustini Gashugi yatwaraga Buhanga-Ndara.

47. Krispini Kamali yatwaraga Umulera.

48. Selestini Mukarage yatwaraga Amayaga.

49. Faustini Gacinya yatwaraga Gihunya.

50. Deogratias Kaberuka yatwaraga Ndiza.

51. Teodori Muregancuro yatwaraga Ndorwa I Ouest.
Krizostomo Katabarwa yatwaraga Ndorwa II Est.

52. Medardi Kanubana yatwaraga Buganza-Nord.

53. Imisoto: bibwira ko uwaguye ivutu arivurwa no gucishwa mu misoto.

54. Gerardi Ruhorahoza yatwaraga Ubugesera.

55. Godifridi Butare yatwaraga Urukaryi.

56. Fideli Kataba yatwaraga Umubari.

57. Sitefano Rwigemera yatwaraga Urukiga.

58. Impumbu: bivuga abagore binywera amata gusa bakibagirwa gucunda.

59. Bavugaga ko Umuzungu uriye ingurube wenyine, atayitumiriye abo baturanye bose, ngo bamucaga, bakamuvana mu bandi.

ZA PROVINSI MURI TERITWARI KU MURONGO

Abatware tumaze kuvuga mu bisobanuro, ni abariho mu wa 1941-1942. Nyuma y’ubwo, Provinsi zimwe zagiye zomekwa ku zindi, kandi Abatware bamwe basimburwa n’abandi. Ni ukuvuga rero ko hagati ya 1943 na 1959 bitari bikimeze na gato nk’uko twabivuze. Muri twe hari benshi batamenye abo Batware twavuze, bakaba baramenye ahubwo abandi tutavuze.

Noneho rero dukurikiranye ayo mazina ku murongo muri buri Territwari, kuko ibingibi byose ari ibitekerezo by’u Rwanda rw’icyo gihe:

I. Teritwari ya Kigali.

1. Ubwanacyambwe: Mikayire Rwiyamirira.
2. Uburiza na Buganza-Sud: Rwubusisi.
3. Ubumbogo: Eduwaridi Rwampungu.
4. Ubugesera: Gerardi Ruhorahoza
5. Ubuganza-Est: Stanislasi Rutsinga.
6. Ubuganza-Nord: Medardi Kanubana.
7. Urukaryi: Godifridi Butare.

II. Teritwari ya Kibungo.

1. Igihunya: Faustini Gacinya.
2. Ubuganza: Fransisko Rwabutogo.
3. Ubuganza-Rweya: Stanislasi Kalisa.
4. Migongo: Antoni Kanyangira.
5. Mirenge: Simoni Nyiringondo.
6. Umubari: Fideli Kataka.

III. Teritwari ya Byumba.

1. Urukiga: Stefano Rwigemera.
2. Ububeruka: Tomasi Karyabwite.
3. Ubuyaga: Medardi Munyaneza.
4. Umutara: Gervazi Lyumugabe.
5. Ndorwa I Est: Krizistomo Katabarwa.
6. Ndorwa II Ouest: Teodori Muregancuro.

IV. Teritwari ya Ruhengeri.

1. Umulera: Krispini Kamali.
2. Ubugarura: Y. Berkimansi Rwabukumba.
3. Ubuhoma-Rwankeri: Y. Nepomuseni Rwamurindi.
4. Ubukamba-Ndorwa: Kwintiri Bisamaza.
5. Ubukonya: Kaniziyo Bisarinkumi.
6. Kibali-Buberuka: Epafroditi Kalima

V. Teritwari ya Gisenyi.

1. Ubugoyi: Godifridi Kamuzinzi.
2. Ubudaha: Karoli Rubayiza.
3. Ubushiru: Fransisko Nyangezi.
4. Ubwishaza: Rafaeri Serukenyinkware.
5. Akanage: Diyoniziyo Mbaraga.
6. Cyingogo: Wilibrordi Rwamuningi.

VI. Teritwari ya Nyanza.

1. Ubusanza-Nord: Mikayire Rutaremara.
2. Amarangara: Ladislasi Haguma.
3. Amayaga: Selestini Mukarage.
4. Ndiza: Deogratias Kaberuka.
5. Nduga: Atanazi Kanimba.
6. Nyantango: Deogratias Muterahejuru.
7. Rukma: Alfonsi Mfizi.
8. Bunyambiriri: Leonardi Birasa.
9. Kabagari: Paulo Nturo.

VII. Teritwari ya Astrida (Butare kuri ubu)

1. Mvejuru: Aloyizi Semutwa.
2. Buhanga-Ndara: Yustini Gashugi.
3. Bufundu: Semugeshi.
4. Busanza-Sud: Fransisko Nzaramba.
5. Buyenzi: Ludoviko Rwitsibagura.
6. Nyakare: Ildefonsi Mutembe.
7. Bashumba: Yozefu Rutamu.
8. Nyaruguru: Oswaldi Sendashonga.

VIII. Teritwari ya Cyangugu.

1. Impara: Yozefu Bideri.
2. Abiru: Leonidas Biniga.
3. Bukunzi-Busozo: Stefano Gitefana.
3. Icyesha: Y. Nepomuseni Ntaganda.
4. Rusenyi-Itabire: Proyegiti Fundi.

Murabona ko rero icyo igihe Teritwari ya Kibuye na Teritwari ya Gitarama zari zitararemwa. Abatware tutavuze ahangaha, abenshi mu Basomyi bakaba baramenye gusa abandi tutavuze, impamvu ni ukwo abatavuzwe bari bataragabirwa Ubutware mu myaka ya 1941-1942.

Charger d'autres articles liés
Charger d'autres écrits par Theo
Charger d'autres écrits dans Arts, litterature et poésie

Laisser un commentaire

Consulter aussi

Retour du Roi Kigeli: mise au point

- Débats: ,Umutsindo, le retour du Roi Kigeli,…! L’éviction de Mukezamfura et ses compagno…