Accueil Société Culture Arts, litterature et poésie Abasizi bo mu gihe turimo: Kimenyi, Rugamba, Nyiranyamibwa… (site www.umuco-nyarwanda.blogspot.com)

Abasizi bo mu gihe turimo: Kimenyi, Rugamba, Nyiranyamibwa… (site www.umuco-nyarwanda.blogspot.com)

0
0
1,564

 

Wihogora Rwanda

Kimenyi

Wihogora Rwanda
Tuzakurwaza tuguhoze
Umuhogo wibohore ikiniga kikuniga
Tukumare agahinda ku mutima
Ntiwongere guhinda umushyitsi ngo
uhindurwe
Woroherwe uhumeke
Tugusige ibisage tugusokoze
Tugusasire tugusindagize usinzire
Ni uruhuka uhaguruke uhagarare
We kugandara tugukande
Tukwondore wandare
Ufate ikibando ugarure indoro
Tukumare irungu n’ikirungurira
Ntiwongere kwigunga ngo wegereze
umugongo umugunguzi.
Imihigo yacu ni uguhora tuguhorera
Abaguhohoteye bakaguhuhura
Bagatera amahugu mu gihugu
Tuzabahiga aho bahungiye
Tubasange mu mahanga
Aho bakandagira bakangata
Bagakanguka batikanga
Dore ko batekeye amabinga bakigira
ibihangange
Urwango rukaba ari rwo rubaranga
Bakifata ku gahanga ku manywa
y’ihangu
Bakarema umuhango wo kumena ibanga
Wo guhungabanya urwa Gihanga
Bakanywa igihango cyo kwangana
no kwangiza
Bagakanga abahanga n’abahanzi bazwi
ho uburanga

Umuhemu w’umuhutu Ruhutazi
Ari we Power afatanije na padiri
Baguciye inyuma baguca intege
Ibintu biracika urucanda runanirwa
gucika
Abacanshuro bacanamo baracacana
Bihatira kwihutira guhitana abatutsi
Mu miheto bahitamo imihini n’imihoro
Imihimba ihirima ihirita
Bajya mu rungano barangiza
Mu bibondo bikiboga baremamo
imiborogo
Ababyeyi bari ku buriri ku kiriri
bananirwa kurira
N’abatwite barabatwika
Abahutu b’umutima utuza nabo
barabatera barabatoteza
Ari n’umuto ukiyaga itoto
N’inkogoto ntawashoboye kwigobotora
Babajya mu ngoto barabahotora
Bose baratetereza baraturumbika
Itsembatsemba riba riratsimbuwe
Babatangatanga hose igitondo gitangaza
ari uduhanga dusa
Ubwoko baburandurira ku muzi
bararimbura
Abarusimbutse ni imbarwa ku rutoke
Urusaku rw’imbunda rurusha
urw’amabombe
Rurabomborekana imbogo zihunga
ishyamba zigana ishyanga
Imisambi isiga amasambu ijya
gusembera
Amaraso si ukuva imivu ivudukana
imigina
Maze imigezi ihinduka urugina
Ingona ziyakirana ingoga
Inzuzi ziruzura zisinda umusemburo
w’amaraso zisendera inkombe
Imvura y’umuvumbi imaze gututumba
Abo bagambanyi b’amaso aturumbutse
n’inda zitumbye
Izo mpyisi zarenzwe n’imbyiro kugera ku
mpyiko
Ibyo bisenzegeri by’ubusembwa
bwasumbye imisumbi
Byo kicwa na Lyangombe
Bimaze gusambura inyumba zirimo
uruhimbi
Bifata imigambi ya kabambe
Bijya imbere byambara amahembe
Ibihumbi n’ibihumbagiza
birahumbahumba
Abakobwa b’amasimbi bibasimbiraho
N’uwivumbitse baramuvumbura
Abakambwe barababamba
Ibitambambuga biratakamba
Bambaza ibyo birumbo
Ibyo bisimba byabyimbaganye
umubyimba
Bigatumba kubera ubusambo
Inda zigahombana kubera umururumba
Byanga kugira imbabazi bibagira
ibitambo
Batambuka bakabatimbura
Bakabigambaho aho basamba
Bitotomba bababyina ku mubyimba
Imbugita zirabakemba
Imbavu bazitemana imbaraga
Ibyo byiza bitembagara aho mu bikumba
Nta n’umwe wahambwe mw’irimbi
Nta n’uwo bahambiriye mu musambi
Imbuga zikumbagurikaho imbaga
Warenga irembo ukabona indembe
Warerembura ingohe imbohe
zikakurembuza
Warambura ukuguru ugahirima ku
mabimba y’ibihimba
Watera intambwe ukagwa ku ruhinja
Wakwigira imbere utembera mu
mirambi
Ugasanga irambitse mo imirambo
Ukagirango n’imitumba
Aho utambagiye hose
Ari mu mu bisigati cyangwa mu
miringoti
Mu bigunda by’imifumbageshi cyangwa
intabire y’ibijumba
Ukabona iyo mbaga imeze nk’imbagara
yarenzwe n’ivumbi
Maze intumbi zirareremba
Imvubu zirarya zirarambirwa
Nazo zirivumbura kubera ivutu
ntizongera kuzivumba
Zirabembereza zicuma urugendo
Zicumbika ku Muvumba
Imbwa n’imbwebwe zibararaho inkera
Inkongoro nazo zisinda inkaba
Izo nyamaswa ziyise Interahamwe
Zibwira ko ari ibihanyaswa
Nazo zisubira inyuma zisinda inyama
Zirwanira urwagwa mu Rwanda rwose
urwamu ruhinduka urwanaga.

Babyeyi babyaye
Bakobwa bakowe
Kuvuga ibyabaye
Ubwira utahabaye
Koko biragoye
Kuko kuva isi ikiremwa
Nta handi byabaye.

Ubundi igicuku iyo gicagase
Ibicaniro bitagicanye
Ijoro ricecetse
Amajeri acishije make
Ibicu bicitse intege bitagicaracara
Ibicuro bincira amarenga
Ko umubiri ucogoye
Ibitotsi simbe nkibicuruye
Nkicura nkicara ngacoca ibibazo.
Ibi byo birandenze
Ninginze abemera
Kumbariza iyaturemye
Icyatumye yemera
Ko biriya bimara
Byaremaye ku mutima
Birema urugomo
Rurenze kamere
Rwo kumena amaraso
Bikamara ingirakamaro
Jye narumye kandi narumiwe
Nta mugayo ndakomerejwe
Nakomeretse ahakomeye
Inkongi ntazi aho ikomoka
Irankoroza igakomeza kunkomakoma
Inkoza inkota ku nkokora
Sinumva ukuntu Rugira
Umubyeyi ugira ibambe n’imbabazi
Duhimba turirimba tukanarimbira
Yatuma dupfa dukambakamba
Akanwa karura ibamba risumbye
umuravumba
Tukajyana intimba mu mva amarira
atemba
Batwambitse ikamba ry’iminkamba
Isi yose ikaduta mu kangaratete
Izuba rikarenga bakiturenganya
Na Yezu wapfiriye ku musaraba
Akibagirwa kudusabira
Kandi miriyoni barayimariye muri
misiyoni.
Twacumuye iki mwimanyi
Kugirango utugire incibwa
Tubure agaciro
Baducire mu maso
Batujombe amacumu
Baducure inkumbi
Baducurangure bacuranga
Twicukurire imva ducinywa
ducunaguzwa
Twogerwe ho uburimiro
Bariya bazimu badushyire mu kuzimu
turi bazima?
Kuki washake ko ishavu ridushengura
Ukadushumuriza bariya bashenzi
Bakadushinga imishito bashinyirije
Bakatwashisha amashoka
badushinyagurira?
Imfura zarashize zizize ifuni n’amafuti
y’izo fuku
Hasigaye imfubyi nazo zirwaye igifu
n’ifumbi
Kubera kubura imfuruka icyo zifungura
n’icyo zifubika
Izo ntugane zatunze ntawe zitonganije
Ingo zazo zabaye amatongo.

Cyakora ngo Imana igira ibyayo
Ko imena bazimennye agahanga
Igihugu kigahirimira mu manga
Hagasigara ababurabwenge bateye
ibiremo mu bwonko
Abanyanda nini n’abanyamwanda
Bakunda kwanduranya no kwenderanya
No gutunda barundarunda bakoresha
igitugunda
Ngo barunde mu nda
Izo njajwa zirindagira mu mwijima
ibijigo bijejeta umujindiro
Zarakajwe n’umuvugo nazivuzemo ukuri
Mbita « injiji z’amajimbiri ajunditse
umujinya »
Inkotanyi iyo zitarutabara
Ruba rujagatamo akajagari
Induru ikiri ndende
Biriya bisuma bitazi gusangira no
gusaranganya
Bisohoka bidasokoje bigiye mw’isoko
gusakuza
Byari gusara bigasubiranamo
Ntibyari kwikosora bitegekwa na
Bagosora
Bigenzurwa na Nzirorera Zigiranyirazo
na Bizimiri Kazimungu
Izo nzererezi zihora zirikanye ikiziriko
mu kazindaro
Na Kanziga umugore w’inzigo
n’amazimwe
Uzikura inzika iyo adatuwe inzoga mu
nzu
Dore ko inzoka ze zihora zifite inzara
nk’iz’abana b’inzingo
Azinduka azinga ikirago
Atonora inzara ngo yigire inzobe
Agahora mu nzira zo gushaka inzaratsi
N’ubu ngo aracyabunga yabangiye ingata
ibirenge
Akunguta ingutiya umukungugu
Yihungura amahurunguru
Amavi avuvuka ivu n’urwavumba
Ngo agamije kudukungura atubuze
ubukungu
Araritana n’abahungu be bagenda
bahengetse umugongo
Bazinze umunya
Bazibye amazuru
Bazunguza umurizo
Bazunga muzunga
Bazenguruka isi bazengerezwa
Bazunguruka mu bazungu
Bakinguza kwa Moyi Mobutu na Bongo
Ngo babahongere ibihonge n’amafaranga
Yo kwongera kugihungabanya
Koko ngo nta mugome warwambariye
umugoma
Ingoma yabo yari kuba iy’urugomo
Igizwe n’ibyigomeke bihora bigongana.

Nshuke zacitse kw’icumu
Mukarokoka iri tsembatsemba
Mwitsikira nimukomeze imitsi
Mwe gutsitara mutsita ibirenge
Amaraso yamenetse atume tuba maso
Atugire imena tube urumenesha
Umwanzi abure aho arumena
Ku rugamba tuhagarambe
Tube nka Muvunyi ari we Munyinya
baharamba
Twongere dusugire dusagambe
Dukumburane turumbuke
Dusubire dusurane twisungane
Twe kunanirwa dukandane ubunana
Dufatane urunana dufashanye
Ntitwibagirwe duhore twibuka
Amazina y’abacu bambuwe ubuzima
Intebe y’inteko itange amategeko
yo kubatekereza tubaterekera.

Kimenyi
March 1996

UZAMBARIZE UKO BABAYE

1. Muri uru rwanda rw’iyo bigwa
Nahagwije ibigwi sinaba ikigwari
Mpabura ingo zifite urugwari
Bwakwira urukumbuzi rukagira ubwira
Dore ko nagize ubworo ku bwoko
Ngatandukana nabo twabanye
Ngatakaza abo natakaga
Amatage akaba amatindi
Akanga akantera agahinda.

2. Isi y’iwacu nayisize ku gasusuruko
Nza gusuhuza ndasuhutse
Nsohoye ndasuhererwa sinasura
Isahinda yongeye guhinda
Ijuru rihindutse amahindu
Ndahindukira ndeba ivure
Nsinzira nk’uwasinze
Nkangukira hejuru nikanze.

3. Ikintera ubwoba ngata ubwenge
Ni ugukabya inzozi inzuzi zikera
Inkera y’icyaha igashyira kera
Icyizere kigahera mu kirere
Ikirago kikangira ikiragi
Narambirwa kurambarara
Sintere intambwe mu kirambi
Ngo nambare nambuke.

4. Naje ino nsezerewe
Ariko nza ntasezeye
Nsezeranya abo nsingiza
Ababyeyi n’ababyara
Kudateba mu gutabaruka
Nkagamburuka nkabanguka
Ngashajisha abasaza
Ngaheka abahererezi.

5. Uwanyonkeje akanyoza
Yiheje ntamuherekeje
Ataha mufitiye urutashyo
Kabandahe aramukurikira
Azimira agifite ubuzima
Bimbera ibanga biyobera abahanga
Imfubyi zibura imfuruka
Amahanga ambera iw’abandi

6. Mwana ugana ijuru ry’iwacu ni wowe mbwira
Singutuma reka ngutume
Ubwo utashye reka nguhe urutashyo
Ni uramukirayo ubandamukirize
Uti amahoro ndabahobeye
Mubyare mubyukurutse
Musugire musagambe
Isano isasakare isakare.

7. Mwari usa n’Imana y’i Rwanda
Urwanira kurwanya urwango
Ndababaye urambarize
Umuhutu umuhisi n’umuhinzi
Aho abo nkumbuye baburiye
Ushakire hasi kubura hejuru
Haba iburasira-zuba haba aho rirengera
Ntuzagire umurenge urengana.

8. Hari abo twatobanye utwondo kw’itetero
Nabatekereza umutima ugatitira
Hari Karama, Nyiringango na Mubirigi
Na Mukandamage mushiki wabo
Nyina ubaheka akaba mama wacu
Se ubabyara ni Bisetsimandwa
Bakaba abenegitori cyangwa abatsobe
Bari batuye hafi ya Nyumba ya Nyakibanda.

9. Hari abandangiye ko bafashe ibibando
Bagahengera ibibunda bakanyura mu bigunda
Bagashinga imiganda mu Bugande
Mbere ko imbunda zongera kubagira impunzi
Mbafitiye impuhwe n’impungenge
None Impuruza nyikubise umurishyo
Ngo abatabazi bashobora kuba babazi
Mbahe impunda babamenyeye impinga.

10.Duherukana batuvugiriza ubuhuha
Turagirana inyana dukina n’inyange
Twuzura twizihiwe
Tutazi amatage yadutatanije
Wigiye imbere uteye intambwe
Uzaba uruzi Nyabasesera
Userukire i Bunge hafi y’urwo ruzi
Abungeri bazakurangire aho ingeri zagiye.

11.Ni ho nacukiye bitaracika
Hari Kabaganwa mubyara wanjye
Na nyogokuru Nyiraruhimbi
Agahimbazwa na ba marume sinzi niba ari bo bamushyize mw’irimbi
Rinigumugabo mwene Sebarinda
Na murumuna we Rwamu
Rwalinda wirahiraga Rwogera
Nta makuru y’abo Benebwimba?

12.Numviseko haje icyorezo
Kikabajyanira icyarimwe
Ntuzasige utansiganurije
Niba bose barashiriye kw’icumu
Nuva aho mu Bashumba-Nyakare
Ukarenga Agatobwe n’Akavuguto
Ukagera ku Mubuga ho mu Buyenzi
Uratumeho Mutumwambazi.

13.Usuhuze uwo mugore wa Gakwaya
Ni we mukwe wamukwoye
Abana be simbazi
N’abo nasize yarabyaye
Iyo nshatse kwibuka amazina yabo
Ndanga nkagira amazinda
N’inzira igerayo sinyizi
Mpaheruka nkiri muto cyane.

14.Uwo mubyeyi ukwiye imbyeyi
Umuhererezi w’umbyara
Warangwaga n’ubwuzu n’ubwiza
Amateka ye uwayantekerereza
Namutekerera agatabi nkamuterekera
Sinzi niba yarahunze cyangwa yarabunze
Cyangwa agihumeka afite ihumure.

15.Mu Nyantango muri Kibuye iriya
Hahoze benewacu cumi n’abandi
Barimo uwitwa Mugabushaka
Nabo ubu nshaka kumenya ibyabo
Baba barashyamiranye n’iryo shyano
Bakagira ibyago bagashyirwaho ibyaha
Bakitera ibishwange bagakwirwa imishwaro
Bagacirirwa ishyanga inyuma y’ishyamba?

16.Hakurya y’i Rubona rwa Ngunda
I Gatovu hakiniraga imitavu
Hari hatuye Muvara na mukuru we
Tugira icyo dupfana ntacyo twapfuye
Abo bakamwe bakwiye ikamba
Babona uri imbere y’irembo bakamutumira ikambere
Bari basanganywe ingeso nziza
Inzira ijya iwabo igahora igendwa.

17.Ninkomeza kuvuga ndavugishwa
Reka nekukuvuna nyavunagure
N’abatariho batayabangiye ingata
Simbibuka indoro indeshyo n’ingendo
Ndababaririza nkababara
Urukundo rukanga rugakina mu nda
Ijuru rikikuba ijana
Amajeri agakangura ijoro.

18.Urambabarire umbangukire
Ungerere aho ntigerera
Ntuzikange ngo urangare
Urirangurure rirangire
Rigere mu nkiki z’inkiko
Ibikombe bisamire
Nyiramubande yongere
Bakurangire iby’abo banyaburanga.

Kimenyi

UW’UBUHANZI BW’UBUMANZI

Alexandre KIMENYI

Umutima aho uterera mu gitereko
Urukumbuzi rwabaye ubukombe
Rucamo ibikumba ruremamo ibikombe
Rwambikwa ikamba kubera ubukambwe
Dore ko duhuje guhigira kuruhumuriza
Twese duhugira kurubohora
Ngo igihugu tugikize amahane n’amahugu
Duherutaka Intababaza itarakubita umurushyo
Ngo indushyi nazo zikubite agashyi
Maze ishyanga ziharwane ishyaka
Abahungu b’ingasaguhunga bahunguke
Abasore basokoze basohokane isuku
Mu rwa Gasabo bahasubirane isibo
Bigobotore ingoyi y’ingoma ngome

Ntiwatebye mu kuyitabira
Inkera-gutabara ntiwarirara
Inganzo igusubiza mu buhanzi
Urazihimba indirimbo zirimo umurimbo
N’amagambo agamije imigambi
Umuhogo w’ihogoza uhagurukana imihigo
Urarigorora ntiryakugora rirakugoboka
Urarirangurura rirangirira mu mahanga
N’abahanga ribinjira mu gihanga
Imfizi zirivuga imbyeyi ziravumera
Imitavu yanga gukubitwa ibitovu
Inyana aho zinyanyagiye isi yose
Zanga kunyagirirwa inyuma y’inyanja
Zari zararongotanye kubera gutana
N’izari zaragishe zikagira umugisha
Zibwirana ubwende n’ubwenge
Gutahana ubwira butari bwira.

Ujya imbaga imbere ufite imbaraga
Ingabo uziterana ingoga inkunga
Imirenge uyiha ibirenge
Imirundi ifata imirindi
No ku birindiro byo ku Murindi
Umara iminsi ubaha morale
Urazicuranga biryohera inanga
Uburanga buraziranga
Radiyo Muhabura iraguharara
No mu mihana iba ihanika
« Ubumanzi » iba ari yo ibanza
« Ikizungerezi » irazizenguruka
Ya yindi ijimije y’umujijima
Imisharwangondo ishayayana imishanana
Isingiza imisozi n’ibisiza
Ikarutaka ibibaya n’amataba
Ikarugenda imibande n’imigende
Igaterera utununga tw’ibirunga
Igatambika imicyamu igatambagira intara
Ikarwoga ibiyaga imigezi n’inzuri
Igatemberana n’ayo mazi atemba
Ni yo ibyutsa rubanda
Kuri Radiyo Rwanda

Isohotse isozwa n’ »Iribagiza »
Iriba ry’urubogobogo
Aho urikaraga ritagira amakaraza
Iyo yo ni isonga
Ikaba ishashi ishashagirana
Ishokanye ubushishozi n’ubushobozi
Iyo umaze kwibaruka
Kandi unamaze kumurika
Wantuye ikantungukaho intunguye
Nanze kuzindukana amazinda
Sinatinda ingeze mu ntoki
Mpinira hasi ndayikina
Ibiherekeza-majwi binyuze amatwi
Amakondera n’umwirongi
Biragendana bitarondogora
Ku murongo w’indongozi
« None Twaza » yarantwaye
Irangiye « Impuruza » irarangira
Nyumva niyumvira ko numvirana
Ndayicuranga ndayicurura
Kugeza aho ibicu n’igicaniro
Bincinye akara bincira amarenga
Ko urucanda rucogoye n’igicuku kicumye
Mba ntakicaye
Ubwo ncugusa umubyimba ncinya akadiho
Nterura agacuma
Niha agashinguracumu
Njya kuyacurika
Ibicuro bituma nicura
Kubon inshuti n’incuke barashiriye kw’icumu
Abacumuye ntibacirwe imanza
Abatumye bicika bakaba baticuza
Amahoro uharanira bayahungabanya
Ni urujijo ngo abajujubya babe ari bo bijujuta
Ndajajwa amarira abyigana ambyina mu maso
Nyibyiringiye arajojoba
Ijuru ryijimye mw’ijoro ry’ijigija

Ntirushira shenge nshengereye
Nari nashize nashegeshwe n’ishavu
None nashishe nsheshe ibyishimo
Nshongore washishikariye kuruhesha ishema
Uri ishingu ishimishije ishinjo
Reka tugushagare nturi igishagasha
Uri mu nkingi zirwubatse inkike
Inkindi ukinditse ntawe uyikerensa
Urwo utamirije ntirwagutamaje
Ntucike intege komeza intego
Ukomeze uzitere zibe igitego
Ugire ibintu ugire ubuntu
Abarahira bakwirahire
Mu mpeta uzambikwa impotore
Oya bambe ugira imbabazi
Urwo ukunda abawe si ruke mu nda
Reka tuguhunde impundu
Nyampinga ntawe ukurusha impuhwe
Urwakubyaye warukamiye imbyeyi
Uri imfura ntiwibagiwe imfubyi.

Kimenyi

URUCANTEGE

Kimenyi

Narakurabutswe ngira amaraburira
Niyamiriye mbura amagambo
Nkwitegereje ndanezerwa
Mbonye uko uteye umutima utera bwangu
Nguhanga imboni nkunda iyaguhanze
Ndoye urwo ruhanga rwuje uburanga
Nkora inanga mu mirya ndacuranga
Maze nguhimba mpimbawe.

Nasanze uri ishashi ishashagirana
Nshishikarira kugushima
Nshimishwa n’uko uri umushibuka
Nabonye ayo matako atabuwe n’umutako
Ibibero biberewe n’amaribori
Nkebutse mu ntege intege ziracika
Nkomeje kureba mfatwa n’ikome
Umuriro uhinda umubiri wose.

Nagukunze inseko iserutse
Nkurebye ingohe ntizagoheka
Duhuje amaso ndasamara
Nsanga igituza kintengatenga
Mbonye akazindaro ngira muzunga
Maze nifuza kukugwa mu byano
Imbavu zimbabaza imbariro
Imbabazi zimbuza imbaraga.

Nabonye icyo kimero sinamenya uko merewe
Utambutse mbona urarambutse
Ukebutse nsanga uhebuje
Wongeye guseka riraseseka
Uyateretse nti ndaretse
Inkongi inkongeza ibikombe
Nti uwampa ngo ngusegure inkokora
Inkoko zibike nkubikiriye.

Impuruza No9, June 1987

URANCIRA IKI WOGACWA WE

Ndabona ijuru rihindutse
Ariko rikaba rizindutse
Umuhindo utarahindukira
Inkuba mu bicu zihinda
Amahindu ahondagura amahundo
Imvura inyagira ibibondo
Abasaza begamiye ibibando
Imbyeyi zikamwa umuhondo
Ibyangiritse ari umurundo
Isahinda rimaze kwihandagaza
Imihanda idaheruka guharurwa
Ibihandanzovu byarayitashye
Nta n’impindu zo kwihandura
Kwangiza ari byo biri kuri gahunda
Bikaba biteye agahinda
Kwifata ku gahanda ni byo bihanze

Ibicuro birancuragura
Ibicurane birancunaguza
Incakura zirancokoza
Mu mpaka z’urudaca
Z’amacakubiri adacogora
N’ubucamanza bucuritse
Igicaniro kigicanye
Abangavu bagicunda
Umuceri bakiwucucuma
Agacuma kagicagase
Nanjye ntaranacurura
Agashinguracumu kagishakwa
Urucanda rutaricura
Igicuku kitaricuma

Abambari bambaye injamba
Bajishwe n’ubujiji
Injangwe ziryamiye amajanja
Abajura baratujujubya
Ntawe ugira aho ajurira
Watakira abajuje bakijijisha
Utabaha icyo bajundika bakajiginywa
Ijuru ryijujuta rijejeta ibijojoba
Mbere ko ijoro umwijima urigira ijigija
Nawe urajabura ibijagata
Ujomba utajonjora
Ujugunya hejuru
Ibijigo bijegajezwa n’umujinya
Abafite injege wabajegeje

Igihugu gihaze amahugu
Ibihangange iyo bimaze guhaga
Ntibyihanganira guhangana n’abahanga
Biharanira guhungabanya amahoro
No guharabika abafite uruhara
Abafite imihigo barahohoterwa
Bahigiwe guhotorwa
Abahanzi barahungira mu mahanga
Ngo batahata agahanga
Impuguke ziririnda kujya impaka
Ngo zikunde zikire impagarara

Nasanze utsimbaraye ku kibindi
Umutsima uwusomeza umutsama
Ingoma ziriho zitsikimba
Ibigega bitsindagiye
Abashakashatsi ubarisha ibikatsi
Batsibagurwa ubutitsa
Ubonye mbigiriye amatsiko
Kandi naranze kubyina intsinzi
No kuba umumotsi
Ngo nkure abantu mu bitotsi
Ubonye ntawe umpatse
Ubivanamo imbarutso
Yo kumpunda ibitutsi
No kundeba igitsure
Unyotsa igitutu
Umwotsi wurira igituza
Nitsamuye ndatsikira
Nigaruye ndatsitara
Umutsi w’agatsinsino uratsibuka
Abo nsabye kuhatsira no kuhatsirita
Biha kuntera ibyatsi
Ngo nanze gukura ubwatsi

Nzi ko ufite imbaraga
Zo kurimbura imbaga
Ndetse na ndembo
Zo kuvuna imbavu
Gukoresha imbunda
Ubifiteho imbata
Iyo wigize ibamba
Benshi urababamba
N’abatatse bagira bati bambe
Ntubagirira imbabazi
Abagutakambira urabarambiwe
Ni yo mpamvu imirambi
Irambitsemo imirambo
Yahambwe ihambiriye
Abasamba ntubashyirwe no mu misambi
Urabona n’izo ndembe
Zigendera ku mbago z’imbahu
Zikihirika ziteye intambwe
Zashaka gutambuka
Zigatembagara mu kirambi
Kubera gucumbagira zigasaba icumbi
Zikagera ku irembo rirembereye
Zikarambikwa mu gisambu
Zigakubitwa nk’ibisambo
Kubera kudashobora kwirambura
Urumbeti ruhamagaye isamburuma

Ko benshi bamaze gupfa
Ntiwapfa kwihangana
Aya mapfa ukayapfapfanya
Inzu ukayipfunda ibipfunsi
Ukaramira impfubyi
Ntupfushe ibintu ubusa
Ngo ubuze abantu gukopfora
Wangize abamaze kuyapfundura
Rwose ntacyo dupfa
Dufite n’icyo dupfana
Unziza ko nanze gupfukama
N’uko uyampfumbatisha
Ngo mpfobye amarorerwa
Napfundikirane ukuri
Gira ubupfura
Ukire ubupfu

Urancira iki wogacwa we
Urancuza iki ntigeze ncumura
Sincurura nicuye
Wibwira ko ndi igicucu ntagira agaciro
Tukureke ibiceri byacu ubicakire
Maze ubitapfune duceceke
Incuke zambare incocera
Abana mu rwicundo ubacure inkumbi
Ahubwo icara ducocemo abiri
Ureke gucuza abacuruzi utwabo
No gucira abakecuru mu maso
Ubacagagura ubacancama
Umuco wo gucurera uwucirire
Ubucurabwenge bugucengere
Maze uducunge nta macenga

Wigira ubwira reka nkubwire
Ahari ubwana hamere ubwanwa
Ugire ubwende bwo kugira ubwenge
N´ubwiza bwo kugira ubwuzu
Ubwonko buvemo ubwoba
Tuza usubize umutima mu gituza
Uturane neza abaturanyi baguture
Ugire isura n’isuku usurwe

Nkuzi kuva ku muzi
N’amazina y’abazimu bari ikuzimu
Kirazira kukuzimurira
Sinzi ko nabirota no mu nzozi
Cyangwa mbiterwe n’inzoga
Singira inzika n’inzigo
Zirikana ko tuziranye
Kandi ko nakuzanzamuye
Inzara igiye kugutsinda ku nzira
Urazimiriza iki iziko?

Niba ushaka ko baguhimba
Abahanzi bakakuririmba
Cyo rimba ureke kubyimba
No kurimbura inararibonye
Uzihimbira ko zidahumbya
Kugaramba no guharamba
Ngo n’imigambi yo kugambana
Izo simbi ushaka gushyiraho isembwe
Dusingiza tukanasimbiza
Zinaniwe kurusimbuka
Ntizigambiriye kugusimbura
Zigeze ibyansi ku ruhimbi

Abantu banziho kuba indongozi
Nirinda kwirondora sindi indondogozi
Uwo mwanda abanyarwanda bamaze kuwandura
Urarandaranda wabuze uwurandura
Rubanda rurarindagira rurandata
Ruragenda rurandaga
Imirundi icura imirindi
Mu gicuku cy’icuraburindi

Umutwe umwe si umuti
Wowe imitwe myinshi urayitwama
Abatazi gutwikurura no gutwerera
Bakahasiga agatwe
Witwaza ko bigutwara ubutware
Tega amatwi
Uhindure amatwara
Gutwarisha igitugu si ubutwari
Kimenyi

Ukwezi kwa Nzeri

Alexandre Kimenyi

Ubwo inkuru ari inkusi
Akaba ari impamo atari impuha
Inzozi zikaba inzoza
Tuvuze impundu
Dushize impumu
Impanda impande zose
Zirangururane urwunge
Ingeri zungemo
Abagororangingo bivemo
Amatorero yose acisheho
Inka nziza bayigwemo
Ingorabahizi bayisubiremo
Inkumi nazo zikubiteho
Akadiho banyuzeho
Amaso tuyamarireyo
Ibirori tubyirirwemo
Igitaramo tukiraremo
Nibinashaka budukereho.

Turi benshi babashyigikiye
Baje gushyira hamwe
Ngo tubakomere mu mashyi
Murebe inshyimbo mumaze gushyingura
Z’abaje kubashyingira
N’abashyitsi bamaze gushyika
Baje kubifuriza ishya n’ishyaka
Muhoberana ubwuzu n’igishyika.

Abasore n’abasaza basakaye
Abasirimu barabisikana baseka
Ni amasata aberewe n’isuku
Bamwe baraye bigabye
Ngo badatangwa aho bazigaba
Abo mu tundi turere
Buriye rutemikirere
Ngo badacyerererwa uru rucyerereza
Hari n’abambutse ibyambu
Banyura ingendo z’ingezi ndende
Baza mu mato bavuga imyato
Boga inyanja zirimo ubuyanja

Ukwezi kwa Nzeri
Kwaka kurusha inzobe
Kugirana inzigo n’inzara
Inzige ziyitinya inzora
Ni ko kwicaye ku ntebe
Ayandi ayigwa mu ntege
Ni imena iyamenera
Ikamenya na Kamena
Ni yo ibonera izuba Ukwakira
Gihanga yayigize imfura
Kuko igira amafu n’imvura
Ikaramira imboga n’imbuto.

Muzigura wizihiwe n’uruziga
Iyi mfura y’amezi ni yo mwahisemo
Kudutumiraho ngo tubuzemo
Uyu muzi uzirana n’umuze
Mwamenye ko ari ikimenyetso
Gipfobya abapfu n’abapfayongo
Kitagira icyo gipfana n’amapfa
Abahanga mu bya Gihanga
Bahora batwibutsa ubutitsa
Batubwira ko iyi Nzeri ari ingenzi
Dore tunatanze amahanga ubushyo
Gutangira umwaka mushya
Utwinjiza mu kinyejana gishya
Duhimbaza ikindi gihumbi
Abahanzi bazahimba
Bahimbawe ateretse ku ruhimbi.

Ubwo mufashe iya mbere kurwubaka
Abo mungana bagomba kububaha
Bagatambuka badatambamye
Bagashinga ikirenge mu ntambwe muteye
Bakabigirana intege ngo bagere kuri iyo ntera
Maze intero muteye bayigire intego
Intebe y’abatoni isubire ku nteko
Intare zirurinde rwoye guterwa
Intara zose zishire intuntu

Imbariro muzisobekane imbaraga
Imivumu ibe inganzamarumbu
Imiyenzi yiyorose uruyenzi
Urugo rugare
Kandi rugwire
Rugire urugwiro
Mugire abagenzi maze rugendwe
Rurangwe no kumara irungu
Mutunge mutunganirwe
Nimubona agahenge muduhe nyampinga
Mukirikizeho abahungu b’ingasaguhunga
Igihugu bagihumurize nticyongere guhumana
Gihumeke ihumure haze amahumbezi
Amahugu ananirwe kugihungabanya

Umuvugo wahimbiwe Zeferini Gahamanyi na Francine Uwera
Ku bukwe bwabo bwo ku ya kane Nzeri 1999.

Twahururiye kubwizihiza

Alexandre Kimenyi

Imparirwa-kurusha nimuvuze impundu
Abagiye kwambikana impeta
Mubambarire impumbya
Uyu musore w’inseko isusurutsa
Nk’umuseke wiseguye agasusuruko
Duherukana tuyahetse
Nazindukanye amazinda
Niba ntibeshye hari ku mpeshyi
Mu bicu by’iwacu bimaze gucika
Amarembo ari imirambo
Rusoka idusekurana imisonga
Intimba itubyina mu mubyimba
Ifumbi idutimbagura igihumbi
Duhinda umushyitsi w’agahinda
Tuyaga amanyagwa y’amaganya
Imihogo yananiwe guhogora
None turahuye ngo aduhoze.

Nshuti y’inshongore ikwiye ishimwe
Ubwo ushinguye ukarushinga
Intego y’abo ugwa mu ntege ikakubera intero
Ukarimba reka tukuririmbe
Kuko mu buhanzi uri umuhanga
Ukaba wanganza mu nganzo
Ndakora inanga mu mirya nyinginge
Ndi intamati ntintamaza
Igisigo cyisuke kidasigana
Nkuvuge mu mivugo n’ibyivugo
Nguhimbe uhimbarwe
Wagaragaje ubugabo uri ingaragu
Ntiwaba ikigwari ibigwi urabigwiza
Turahuruye ngo duhiganwe kubwizihiza.

Umugeni Rurema yakugeneye
Uramutumurikiye dusanga ari urumuri Imitima isubira mu gitereko
Igituza cyuza ituze
Tubonye asa neza turanezerwa
Turamukebutse ntacyo tumukema
Umugore w’icyeza ni urucyerereza
Uko ateye ni igitego
Muri abakwe bakwiranye
Iyamuremye ntiyamuremaje
Mbere ko tubanza kujya mu manza
Uwamureze ni ahabwe inka y’ubumanzi.

Icyoko kiramukanye umucyo
Abambari baberewe n’imyambaro
Icara ku ntebe wirebere amarebe
Urere ibibero urore ibirori
Ubone imibyimba igoroye ibyano
Ayo mashashi ashashagirana
Ashayaye imishuni inyosha imishanana
Badidibuze banacinye n’akadiho
Iyo misambi ivune sambwe
Twumve imirindi iturutse mu mirundi
Y’intore zikindikije inkindi
Zikarage zicunde amayugi
Zigwe mu nka zigwire umugara
Zigerekeho ingorabahizi
Ingoma zivuge urwunge
Ingeri zirangurure umwirongi
Witegereze igitaramo.

Murarwubake mukomeze inkike
Urugo rugare rugwize urugwiro
Amazimano azire kuzima
Ibyansi ibihumbi bihore ku ruhimbi
Mu kirambi hasaswe imisambi
Ikambere hategurwe imitako
Abashyitsi nibashyika bashyirwe igorora
Abaramukazi baharamukiye kuramukanya
Habe isangano y’urungano
Urucanda rucanemo ntawe urucunaguza
Abangavu bakine n’imitavu
Abasore basurane baseka
Abasaza babisikane bakina igisoro
Abagore bahagorobereze
Abagabo n’abagabe bazihagabire
Abacurabwenge bacurange Candari
Igicuku cyicure igicaniro kigicanye

Mukarutamu ntatebe gutamiriza urugore
Umubyeyi ahembwe imbyeyi
Mwonse uburiza tubature amariza
Ubuheta bube umuheto
Bucura acukane umuco
Ibyo byiza mubihe utuzina twiza
Mubongerereho n’utubyiniriro
Mubasasire mubasiga ibisage
Mubaheke mubavugiriza ubuhuha
Mubabikire mubaririmbira ibihozo
Musimbize ayo masimbi
Abo bato bayaga itoto
Mureke batete batobe utwondo
Urubyaro rubyiruke rubyibushye
Bashobore kuzishitura no kuzishora
Babe abashumba bashisha abashimusi
Baziragire mu rwuri ruzira urwiri
Bihangane be kurangara
Uburanga bube ari bwo bubaranga
Ab’amagambo babagarambe
Bakure bakuza abakuru
Bagire ubwiza bwuje ubwuzu
Basugire basagambe
Twese ntawe usigaranye igisekuru
Kandi kwa Gitore ntawabaye gito
Abo batoni wakuyeho kuba intore
Bari abantu bagira ubuntu
Bakitwa « biganza bigaba amariza ».

Umunsi uciye ikibu
Abahinzi batuye ikivi
Inka ziri hafi kwinikiza
Abasangwa bagiye kuvuga imisango
Abasanzire batange umusanzu
Abenshi baravuga ijambo
Bamwe baraguha inyambo
Zirisha hakurya y’inkombe
N’izagishe inyuma y’ishyamba
Ibi byose si amashyengo
Ni umuco karande
Wakomeje kurandaranda
Udashobora kuranduka
Wahindutse umuhango
Uturuka kuri Gihanga
Tukawurusha amahanga
Tuwunywera igihango
Uba gahuzamiryango
Dusubire dusurane
Twisungane dusangane
Kandi dusabire urwa Gasabo.

(Umuvugo wahimbiwe Placide Kalisa ku bukwe bwe) 1 Kanama 1998

Alexandre Kimenyi

Rugamba Urugangazi

Umuvugo wa Kimenyi

Uraho se Rugamba urugangazi
Uraho musore usumba ibisonga
Uraho mfura ihoza imfubyi
Uraho muririmbyi w’umuhimbyi
Uraho ntore dutonesha
Uraho muhanga w’umuhanzi
Uraho gihangange mu bya Gihanga?

Ndakuramutsa kuko ndamutse
Ndagukumbuye mba nkubuze
Ndagutashya gira amashyo
Ndakurata kuko uri indatwa
Ndaguhimba kuko umpimbaje
Ndaguhunda igisigo
Bagusasire usinzire

Ufite inganzo irimo inganji
Ufite imivugo irimo imivuduko
Ufite uruhanga rurimo ubuhanga
Ufite ubuhanzi burimo imihango
Ufite ururimi ruzira uburimi
Ufite amagambo arimo imigambi
Urata u Rwanda ruzira indwano

Wagaruye umuco wari ucitse
Wahojeje abahogoye imihogo
Warariranguruye nk’umwirongi
Wagiye mu myato abato barayitoza
Wakubise inkotanyi mu bitugu
Wahesheje ishema u Rwanda

Iyo numva mfite agahinda
Ndahindukira ngashaka
Indirimbo uhora uhimba
Z’Amasimbi n’Amakombe
Zirangwa no kumara irungu
Nzitega amatwi ngatwarwa
Ishavu rigashira mu nda

Imivugo uhora uhimba
Uhereye kuri « Mahero »
Ukibuka « Amibukiro »
Ugacyurira kuri « Cyuzuzo »
Irahebeje ni ihanika
Mpora nyiharaye sinyihage
Uri umuhanzi byahamye

Ninkumanyurira ibango ku nganzo
Si ukubera ikimenyane
Ni uko nakumenyeho urumenesha
Ukaba mukuru mu gusigura
Mu gusiga ukaba waradusize
Abashaka kubyiga bakakwigana
Interuro n’intego bikaba injyana

Subira mu nganzo uhimbe Ruganzu
Abakurambere ubateze imbere
Udutekerereze amateka y’ubutegetsi
Igisigo ugisasire ugisoze
Ririmba ibisiza n’ibikombe
Amakombe yitotombe akome yombi
Amasimbi yisimbize avune sambwe

Tabaza abatatanye baterane
Maze abatangana batarame
U Rwanda turwondore
Rugarure indoro ya Ndori
Abatatu be gutotezwa
Abato batete batone be gutonekara
Harimo abahizi musangiye imihigo

Hano ishyanga inyuma y’ishyamba
Aho ishyano ryadushyize
Amashyaka yashyamiranye
Ishyari ryiyambitse ishyira
Abashyirahamwe bagashira
Abandi bakambuka ishyamba
Ishya ntiryahiriye abarwana ishyaka

Aho tunyanyagiye isi yose
Aho inyambo zihera mu nyumba
Aho inshongore zidashoka
Aho abagabo batagabana
Aho abagore badatega ignore
Tuhafite inyamibwa n’inyange
Intyoza mu kugayana no kuganira

Florida muka Milimba
Arahimba akaririmba
Indirimbo z’inkabya-mirimbo
Iyo akugororeye akarigorora
Akarikaraga akarigoshya
Aguca intege ntugende
Nawe ubutaha nzamutaka

Dufite akana Mutamuriza
Uriza n’abonsa amariza
W’ijwi rizira amakaraza
Uduhogoza aririmba ibihozo
Urirangurura rikarangira
Uritobora rigatora
Ni we umbikira bukira

Hari Kayirebwa wareze
Ni ikirangirire cyarenze
Ni icyogere mu mahanga
Ni ijigija mu bajijutse
Ni isheja ntiyijanwa
Iyo arishotoye yishimye
Riragushegesha ugashira

Uzi Gisanura cya « Sekidegede »
Ahora ahimba bihimbaje
« Umwana wireze » ni yo aherutse
Igihe duhuye twitabye Impuruza
Yarayicuranze arayikubanga
Iryohera amatwi adafite inanga
Inama irangira ikirangira

Wumvise itorero rya Sentore
Riteraniyemo Iminyana
Izo ntore ni inyamibwa
Dore ko zinyaruka nk’izinyereye
Iyo zicinye umuhamirizo
Zikongeraho akadiho zinihira zinikiza
Ubona zicyeye ari urucyerereza

Wari wataruka ngo ubone Imitali
Yateranye iri mu itorero
Igitaramo cyabo giheruka kwa Mutara
Ni igitego mu babitegereje
Abo bari kubarora ni ibirori
Biba ari ibyago kubura ibyo byiza

Muri bene Gihanga bari mu mahanga
Harimo abahanga bafite uburanga
Harimo abahanzi koko b’imanzi
Harimo imena zitamena ibanga
Harimo benshi bazi byinshi
Barwanira kwambika ikamba u Rwanda
Uradusabire dusubirane tugusange

Erega Rudasumbwa abagabo barasumbana
Abasumbakazi basumbirijwe barasurana
Rengera Kabengera warenganijwe n’urungano
Kandi abangavu babengerana bamubenguka
Ubu yaracupiye agwa mu icupa
Uwo mucurabwenge aracibwa bitarabaye mu muco biba igicumuro
Kandi yarabyirutse abyina nka Byusa

Ndagusezeye nkindi ikinditse imidende y’umudendezo
Ntuntwame dusangiye amatwara
Nanjye ndasiga ngasigura
N’iyo mpimbawe ndahimba
Ubu ndakora impamba
Impamvu nshaka gucuma intambwe
Ni ugutaha ngo turutake.

Kimenyi

Amata n’Umuravumba: Igitabo cy’imivugo. 1990
Pp 32-36

MWOGO

Mwogo si yo kwoga
Uwo mwonga uhorana umwaga
Kwonona irabishima
Gushimuta yabigize ishingiro
Ishavu irishira ishenguye
Icyanga ikigira hari n’icyoko
Icyambu ikacyaha
Amashashi ntayishoka
Ihorana ishoka n’umushiha
Imivu ivuduka irimo indurwe
Y’Ubufundi n’Ubunyambiriri
Y’ababyeyi bakiri ku kiriri
Yatumye ikambakamba ibikombe
Ubukombe bw’intare iravogera
Irivuga iravovota
Hirya no hino ari imiborogo
Iricugusa ikicunda
Yakwicuma ikarasa amacumu
Maze ikaboga indubaruba.

INZOZI ZIRANGA ZIKANZONGA

1. Inzozi ziranga zikanzonga
Zanibyayemo inzigo ndende
Zikaba zimbuza no kugoheka.
4. Nabuze umuhannyi wahanura
Akandangira uko nzitsirika
Cyangwa ukuntu nazitsinda
Dore ko zanga zikaba imvaho.
Inzira y’ishoka ibaye inzitane !

Izahoze zotana zidakomanya
Ubu zatewemo n’amatage
Zirata izindi kuri gahunda
Zikazitera gutatana
Zikazitesha inzira y’ishoka
14. Izirusha izindi kugira umwaga
Ziraziheza kuri gakondo
Zizikumirira ku gahinga
Zikazitoza guhera ishyanga
Ngo amariba yazo ntazihaza
Kandi yuzuye akanasesa !
20. Ngo aho kuzireka nazo zishoke
Zinayasangire uko bikwiye
Zahabambye ngo ntibishoboka
Nibiba ngombwa zirayasenya !
24. Zirata ibicaniro biracika
No ku gicumbi ziraca ibintu .
Zirakubangana zica hirya
Zicura impuha zirimo impuruza
Zijya umugambi wo guca ibintu
Ngo aho bukera ni ugutsemba.
30. Izidakurikiye uwo mugambi,
Zo ziraterwa kwa kajwiga
Zikanacumitwa amacumu atyaye
Zanatanzwe ngo nizibambwe
Niba zitengushye iyo gahunda.
35. Nyamara kandi jye nkabikenga
Igihe zikuwemo Nyirimanzi
Ahabwa uburozi aho kumukeza
Akanagwa ishyanga inyuma y’ishyamba
Ibijya gucika bica amarenga !
Inzozi narose ziragatsindwa !

Inzozi narose ziramhanda
Kuzirotora bikantonda
Nkunva navuza iya Bahanda.
44. Ndasaba cyane ngo bibe impuha
Ariko bikanga bikaba imvaho.
46. Ndabona akaga karuta akandi
Imisozi imhunga n’abayituye
Imhumu zanga zikaba nyinshi.
49. Ibyari imhundu bikaba induru
Icyo mfashe cyose kikaba iyanga
Mbura aho nâga nkamanjirwa
Nkanga nkabona isi iramhunga.
53. Ndarora hirya nkarora hino
Nkabura n’umwe wantabara.
Amaganya asumbye ijabo n’ijambo !

56. Ndabura ibyange nkabura ibyambo
Ihanga nsanze ngirango ntuze
Kuko ndikekaho kuba ihirwe
Abishi bange nkahabasanga
Ubwo bidatinze bakansonga.
Inzozi narose zo ntizisanzwe !

Ndabona umuliro waka hose
Imhande zose ari mu nyenga
Naho ubuturo ari umuyonga.
65. Ndabona batwika amazu y’abantu
Niy’Imana ntibayitinya
Bayihinduye iya shitani.
68. Ndabona amaraso atemba cyane
Asa n’umugezi uhurura cyane
Ngaca i kibungo ngo ntayareba
Aho ngeze hose nkayahasanga.
72. Ndabona umwijima ucura inkombe
Nawo umupanga wo ucura inkumbi
N’imiborogo izana inkubara
Inkuru mbi ikwira kw’isi hose.
76. Ndabona abange batatana
Babatarambanya nk’inyamaswa
Bata ibibondo babibacuza.
79. Ndabona inkongoro zo na kagoma,
Imhehe zose zo na bihehe
Bihekurana ibyishimo
Bikora umwuga wo gukubura
Intumbi nyinshi ziri ku misozi.
84. Ndabona inkota imwe y’ikigembe
Imena amaraso yiyongeranya
Maze amasasu nayo agasonga.
87. Amagerenade yo na rokete
Uwo bayateye ngo aba ari boss
Kuko bihuta guhutaza
Ntabatere rwaserera
Ntabatakire abatesha igihe.
92. Ya mafuni ntagihinga
Imilima cyangwe se n’ibisambu
Asigaye ahinga imitwe y’abantu.
95. Ndabona ubuhiri bunembera
Ababukoresha batembera
Bivuga ibigwi bidegembya
Baseka cyane banaririmba
Ko nta mpongano y’umwanzi !
101. Umwanzi ninde se mumbwire ?
N’uyu wicwa atitabara ?
Cyangwa uwica abatamurwanya ?
103. Imitwe iracibwa baca amarenga
Bacacana baca i kibungo
Ngo ubitinya cyangwa ubyanze
Ni ikigwali ntazi umurimo.
107. Bagaca hirya bagaca hino
Bakamucira kuba igicibwa
Byanarimba bakamucuza
Byanacambwa nawe ubwe akicwa
Abiwe bose bakabatsemba
Ngo babahora ko ari ibyitso.
113. Imitwe iracibwa ntakimwaro
Maze abahanga mu byo kuvura
Bakigisha uburyo bwo kwica,
Ngo nibidakunda guhamya ikico
Uboneza neza Nyiramivumbi
N’udapfuye azaba ikimara.
119. Amaguru agenda barayacoca
Asumba ayandi akaringanizwa
Bayaca mw’ibice ngo aringanire
N’aya rubanda rugufi rwose,
Ngo kuba muremure ni icyaha.
124. Naho amazuru asumba ayandi
Ngo kuba asongoye birasebetse
N’umuti wayo n’ukuwo kuyaca.
127. Impinja zose barazisekura,
Nk’ubufu cyangwa se nk’ubunyobwa
Iyo zidahonzwe se no kumabuye
Cyangwa zihabwe abazibyaye
Ngo bazîhondere babareba
Ibyo nibabyanga nabo bahondwe.
133. Ku ma sitade ho birarenze !
Ibyari futu ubu n’ibindi
Umutwe w’umutoza niwo mupira
Maze abo basangiye iso n’isura
Nibo bategekwa kuwukiniraho.
138. Ibyo kuviyora byo ni nka yambu
Cyane cyane abafite impanvu
Umugera ubagejeje ahagera umwanzi.
141. Hanateye ubu n’umudeli
Uwo bâviyoye bamuhaze
Ntibanareba uburyo yashegeshwe
Cyangwa ubusembwa bamusigiye.
145. Aho kumusonga ngo anaruhuke
Bafata acide bakamushora
Inkota munda ikahaca inkora
Inkongi y’amaraso ntibakange.
149. Ibisuti munda ntibihatangwa
Bimwe bihinguka mu gatuza
Bakamutwara nk’iyumuhigo.
152. Ngo kwica benshi si ugucumura
Iyo byatanzwe muri gahunda
Byateguwe n’imbaga nyinshi
Maze na radio ikabishima.
156. Ngo ubica hirya bamuce i Rwanda
Iyo mbaga ntawuzayifunga
No mu rubanza ntizatsindwa
Kuko amahanga azahabamba.
160. Ni biba no kwicwa ntitinyukwa,
Kubera ubwinshi bw’ababishinjwa
Ngo babishatse banasubira
Nk’aho ubwinshi busiba icyaha
Cyangwa yenda bo bava amazi.
165. Ese ejo none byaba imvaho ?
Ko mbona byaba bifite imvano ?
Nti byaba akumiro nk’amavunja ?
Inka ya Nkoronko gira inkomoko !
Dushire se imhumu n’imhungenge Ngo ubutabera twabubonye ?

169. Uruzacirirwa mu gacaca
Sinzi niba ruzashoboka
Kuko rucibwa bacishiriza
Banaca hirya y’ukuri nyako
Ngo ejo rutenderi itabacika
Ibyo kwiyunga bikabagora
175. Uwâruciye niwe rureba
Abakamushinje barabiceceka
Nawe uwarusimbutse wariraye
Ahitamo kuruca akicecekera,
Akarumira bunguri atanakanje
Ngo bitamucikana ari incike
Dore ko benshi bahaguye
Cyangwa basigaye ari inkeho.
183. Ishyano riguye ntirihanurwa,
N’abazavuka bakaribwirwa
Ntibazaryumva nk’uwariraye.
186. Iherezo ry’ibi jye sindizi,
Dore ko byanga bikaba ibindi
Kandi iminsi ari imitindi.
189. Izi nzozi ndose ziragatsindwa
Simbifurije kuzirota
Nange ubwange ziranzonga
Ntimuzirote nizice hirya
Ingoma bihumbi mutazirota
AHUBWO MWESE MUROTE IMANA

Déo Mazina
Bruxelles le 12/03/2005

INSHOBERAMAHANGA

Kimenyi

Waceceka ni iki?
Mbere ko tugwirwa n’urugogwe
Ngo tubone urw’imbwa yaboneye kw’iriba
ibintu bikagera iwa Ndabaga
Twari dusanzwe dutuye ahaga
Turirira mu myotsi
Duheze mu ngabo ya Sabyombyi
Turi hagati y’amenyo nk’ururimi
Tuba hagati y’umupfu n’umupfumu
Tutagira shinge na rugero
Twarabuze epfo na ruguru
Twarakubiswe ibiti bibisi
Bakadukubita agati n’ishwima
Badukenyeza rushorera
Dusigara iheruheru
Aho dusabye ibiraka
Tugataha amara masa
Twimyiza imoso
Batubyina ku mubyimba
Tukarara tutaraye
Tubazwa imvura
Tuba mu mazi abira
Turaza imitima iswa
Tukarureba rukadusiga
Twifashe micunda na minagwe
Ntawe utunywera ho amazi
Duteretse inzara n’umusatsi
Twirya tukimara
Twarejeje ayo mu gahanga
Turuha uwa Kavuna
Dutuma imbwa kurahura
Twibaza inkwi n’amazi
Ducuranywa amazi n’isazi
Dushakira ubwiza mu mazi
Tubunza inkondwe mu bakazana
Dutega amashyi amashyiga
Twari tugeze ku buce
Duhora tuyacekwa
Twiganya intaho
Kubera kwisiga tukisanga
Duhera kw’iyogi
Dusera imbere
Dushya ingohe
Ducana intoki
Dupfanye agahiri n’agahindi
Tugurwa n’ishyamba
Abari bashatse
Baraza amaboko mu bibero
Turebera izuba munsi y’umusego
_Dore ko nta mpyisi tudasera
Duha igihugu umubyizi
Dutahira imbyino
Tuyora ishingwe
Biba ibyo gukamira mu kiva
No guhungira ubwayi mu kigunda
Cyangwa kuvomesha urutete
Dutega zivamo
Dutanaga ibishwi
Tugosorera mu rucaca
Ducurangira abaheshyi
Dufata ayaguye
Duhembera uwazimye
Duhomera iyonkeje
Biba ibyo gucuma ibyashiririye
Dusera mu nda
Dusera Sabahini
Ibintu biradogera
Bitubera icuraburindi
_Tubonye bikomeye
Habaye iw’abandi
Tuti Bagabo ba mama
Ko tugiye mu y’abagabo?
Twinyara mw’izunzu
Tujya gukoma yombi
Tujya gukura ubwatsi
Amazi atararenga inkombe
Ngo tubarure mo abiri
Arabanza atuzirika ku katsi
Dukubita ibipfukamiro hasi
Dusanga yaragiye ibisiga
Yasukumye amazi
Yabaye ibyatsi
Yandika umunani
Adushaka ho akamunani
Yasinze imirarwe
Ibishwi byona
Avuya aya Ndongo
Yaka umuriro ku mahembe
Atanaga amagweja
Dusanze nta kajyamo
Ari mu gicuku
Ari uguta inyuma ya Huye
Ari uguhana igihu cya Nyantango
Dutererayo utwatsi
Nawe giti mu jisho
Wiyise biti bibisi
Ku giti cye
Avunagurira ibiti mu matwi
Tuti bite?
Igiti gikoma iki!
Ntiyatureba n’irihumye
Yishyira agati mu ryinyo
Yikinga inkori mu maso
Yigira uw’ejo
Si ugucuranga ayica imirya
Yibaza niba twiraza i Nyanza
Tubaririza i Mututu
Nk’abaheruka inzira mu ki
Yibwira ko duca umugani ku manywa
Cyangwa ko twigira nyoni-nyinshi
Ati mushira amanga
Munashishwa na nabi
Mukora mu za Mironko
Si ukwirashisha utunyoni
Twibwira ko ari amashyengo y’ibishyimbo bishyushye
Tuti ntuturye turaguhekeye
Birabe ibyuya ntibibe amaraso
Ntitwamenya ko dushyize agati mu ntozi
Dukanze rutenderi
Adutunurira iritukura nk’igishirira
Adukorera irya mugani
Tuhakura imbwa yiruka
Ubwo kaba karabaye
Iryavuzwe riratashye
Dutawe muri yombi
Dutwawe intambike
Batwereka uko intama zambarwa
Benshi bisengura inzira
N’ubundi abihunguye ivu
Dore we ko yari n’ivu rihoze
Iyo birabye ivu
Abaje kubashengerera
Bibwira ko bashaka kubavana amata mu matama
Ari bo babakuye igitaka mu kanwa
Tugwa mu kantu
Tubura urwo tuvuga
Turaruca turarumira.
_Hari ku manywa y’ihangu
Igihe imbwa zimenera imbwa agahanga
Maze wandeka ni iki ?
Rugize rute
Dore uwamuroze ko atakarabye
N’ubwo afite ibya Mirenge
Agira akaboko karekare
N’icyangwe mu minwe
N’ibivumvuri mu mutwe
Umutima urizinonga
Maze aranga yanga umwami
Yanga guhereza inkoni
No gukubita inkoni izamba
Asa n’ubwire bwije nabi
Arya karungu
Arakabamba
Apfuruta ubwimba
Aba isusa n’ifurwe
Yigira nyirishyamba
Ahaguruka n’imizi n’imiganda
Ingoma ayikubita umurishyo
Avugira ku mutsi w’iryinyo
Nk’aho twariye ingoma amenyo
Ategeka ko nta kwicara
No kwunamura icumu
Inkima itarashe
Maze abana ba gihanga
Mw’ijoro rya giti na muntu
Mu gicuku cya mvahe-na-njyahe
Mu mpinga ya yihande
Abarara ku rugohe
Abagera amajanja
Abiba umugono
Ibibondo bikebye imongi
N’abari bamaze kuyapfundura
Ababera rugaju
Muri iryo joro ryananiye abarinzi
Abararaho inkera
Abagirira ibya mfura mbi
Maze baragatora
Abakamira mu kitoze
Abakamurira umuravumba mu mazuru
Abanika ahanze uburo
Asya atanzitse
Abagerakaho urusyo
Abanywesha amaganga
Abamariraho umushike
Abogeraho uburimiro
Abatoza umusyi w’uruhindu
Asiba amarembo
Nta n’umwe wakwuwe mu ya rubamba
Ntiyagira uwo acira akari urutega
Igihe matene ivunje urume
Ijya guta nyina
Ishweshwe iba yinogoye.
_Maguru ya Sarwaya ni we warusimbutse
Imana ikinga ukuboko
Nawe kubera ko yarigaswe n’imbwa mu birenge
Ni we wakoze iyo bwabaga
Atutira ijoro
Akubita impyisi inkoni
Agenda nka nyomberi
Bamwokeje igitutu
Acika nk’indekezi
Ashyira ku murindi
Akizwa n’ibirenge
Abaza amaguru icyo yayamereye
Yiruka amasigamana
Akarizo akazingira ku mugongo
Amaguru ayabangira ingata
Inda ayirambika ku muyaga
Kibuno mpa amaguru
Kibuno mpa amaguru
Abereka igihandure
Arabasiga ikirari kiruma
Ikirere kirara ubusa
Agera iyo umwana arira nyina ntiyumve.

IBIBAZO BY’INSOBE

Kimenyi

Uyu muvugo sinzi uko uvugika
Maze iminsi nywushakira umuvuno
Ngo uvumere untamvunnnye
Wivuge uvuruganya
Inganzo iranga yiraza i Nyanza

Ndahendahenda ndahembera
Amagambo ambera imbarwa
Arangambanira mba imbohe
Nayavumba akivumbura

Abasaza n’abasizi
Mwe nsiga nkanasingiza
Ndabasaba ngo musiganure
Ibyo nsobanura bikaba insobe

Nindeka ubuzima nkazimira
Nkagaruka ndi umuzimu
Nibaza niba iyi si nzayizimya
Cyangwa niba nzayiramya

Ibibazo mfite ni amahurizo
Nahuguza bikaba amahuri
Kutimenya byabaye ikimenyane
None dore nihaye amenyo
Sinzatinda kubimenyera

Data umbyara iyo atanyita iryo nitwa
Nkitwa Semutwa cyangwa Serutwe
Mba nemewe ko ndi jyewe
Cyangwa se ntekereza uko nteye?

Iyo umusaza asasirwa n’undi
Mama wanyonkeje agashaka ahandi
Aba yarampebye ntampeke
Simvugwe simvuke?

Iyo mvuka ndi umuhutu
Mba narabaye Parmehutu
Ngahutaza abatutsi nkabagira igitutsi
u Rwanda nkarwandarika
Igihugu nkakibahuguza?

Iyo ngororerwa singorwe
Nkarongorera mu rugero
Mba mfite Gitego na Ndahiro
Izo ngabire nagabanye?

Iyo mvuka ndi umugore
Ko mbakunda bankundiye
Mba se ntamirije urugore
Cyangwa ndi igishegabo mba mu bagabo
Ndi icyomanzi narabuze imanzi?

Iyo ntaba uw’iyi ngoma
Ingoma ikanyigomba
Nari kwambara ngatera abagome
Kandi ntinya gutera uruguma?

Ubu nshize ubute ngategeka
Natetereza amategeko
Ngatoteza abatekereza
Ngatonesha abazi kumasha
Ngategekesha igitugu n’igituza?

Muri iri juru ry’ijuri
Ririmo abijuse n’abajujubijwe
Ko hari amaganya angana amagana
Aho imana ntiyafashe impamba
Yo irema bamwe ikabatera ibiremo?

Kuko umusizi ari umusazi
Ngiye guca umuvuno
Uyu muvugo utavukamo umuvumo
Umuvu ukanta mu muvumba
Kandi umuti abavuzi batarawuvumbura.

HUMURA RWANDA

Innocent Iyakaremye

Ufite umukunzi ukunda atavangura
Wabyirukanye umuco w’intwali
Ntiyatetereza iyamutanaze yitonze
Abyiruka asa n’abamubyaye

Reka dushimire iyo yamuhanze
Yibutse urwa Gasabo
Irutura iyi ntwali irukunda
Irwifuliza ibyiza n’abarutuye

Ngwino ntwali byahamye
Uralilimbwa ugatakwa
Urogezwa ukarusha uli ku kibuga
Aliko byose ukabicisha bugufi

Ntwali igira urugwiro
Reka nkurate urabikwiye
Uzahora unyibutsa inkomoko
Nange amahanga n’imico yayo

Wibukije abaruvuka bose
Ubabwira ko umuco uruta byose
Byaba ibyo bifuza
Kabone n’ibyo mu nzozi nziza

Iby’isi yaba n’ibya mirenge
Ntibihabwa ngo byishimirwe
Waba ubifite cyangwa utabifite
Harengana Rugira igena

Umuco watoje urungano rwawe
Abasheshe akanguhe bakawuha impundu
Urucanda n’urucanzongera rukawutozwa
Urukundo n’imbabazi n’intwaro ituranga

Hirwa Rwanda rwiza
Wibarutse iyi intwali ifite ubumuntu
Indatwa iratwa itabishaka
Iberewe kandi ibigomba

Abatabarutse imburagihe
Bagatahana intimba ibashengura
Nibashire impumu
Basize intwali itagambana

Shimwa mfura idatetereza imfubyi
Abadusize tukibakeneye kandi tutazibagirwa
Izo nzirakarenga niziruhukane ituze
Kuko nibura zasize umuhoza

Intimba bajyanye batunguwe
N’itubere isangano ry’urukundo
Rukwire mubo basize kandi batanga
Ntibazibagirwe integano yabo

Abakuru n’abato twese
Nidushyire hamwe twese
Nidukulikire urugero rwiza
Umwihaliko wa kanyarwanda

Kimenyi nzakurata ntijana bishyire kera
Uli intwali idahigwa ntawe ubijya impaka
Uli ikibumbiro cy’umuco n’urukundo
Abakubyaye n’ibahabwe impundu aho bali hose

Amahoro wagabaniye I Mahoro
Ukayatoza ikiremwa-muntu aho uli hose
Ni atubere urugero rwiza
Ruzatwambutsa inyanja yanze kurengwa

Innocent Iyakaremye
Gashyantare, 2001

CI-GIT

Ikiriba nibagishyingura
Bakanshyira igitaka hejuru
Sinongere kubona ijuru
Nkinjira mw,ijoro ridacya
Ngahuma ngaheza guhumeka
Abahemu bazihutira guhurura
Bahogore bananarirwe guhora.

Amarira y’ingona azisuka
Nk’isumo bafukuje isuka
Bazantangaho urugero ku rubyiruko
Nari incibwa mu bo twabyirukanye
Nimundeke nigendere
Mbona n’abagome bo kuri iyi ngoma
Mubakuza barakoze ibibi.

Amagambo ahishe ubugambanyi
Kuri uwo murambo urambitse mu mva
Bazantaka bantanage
Bamvugireho imivugo
Nitwe intwari ntarigeze ntwara
Amatwara yabo ntayitwaza
Aho nacaga barahacishaga umuriro.

Mu kigero cy’umugabo
Bazabura umugaba tungana
Impeta ntahawe nibarutse ubuheta
Itamara intimba manukanye mu gihimba
Bazayinyambika mu magambo
Banyogeze banyite Rwogera
Mu buzima baranyitaga ikizima.

Nari ishyano nshyirwa ishyanga
Inyuma y’ishyamba ntibantashya
Ishyaka ndwana ryitirirwa ishyari
Iryo mvuze bakarivuguruza
Barantoteza babitoza intore
Izina nitwa riba ikizira
Abarihungukije bagahunga.

Ducumbitse tuzataha
Na Ruganzu yaraganje ntiyarugumanye
Yafashe inzira arazimira
Niba mbababaje mumbabarire
Mwanderera ntimwandirira
Ishimwe nabuze ndi muzima ntari umuzimu
Ryanyongerera umuruho mu buruhukiro.

AMEZI Y’IKINYARWANDA

Kimenyi

Reka mvuge amezi y’ikinyarwanda
Ari yo : Nzeri, Ukwakira, Ugushyingo, Ukuboza, Mutarama, Gashyantare, Werurwe, Mata,
Gicurasi, Kamena, Nyakanga na Kanama
Amateka adutekerereza ko
Umwami w’i Gisaka ari we Kimenyi Musaya
Umuzirankende w’ingeso n’inseko nziza
Iyo mfura tugira icyo dupfana
Ari we wayahishuriye umwami w’u Rwanda Ruganzu Bwimba
Uwo mukamwe nawe turi bamwe
Dore ko uwanyonkeje akampeka nawe ari umwenebwimba
Mpereye kuri Nzeri
Ni yo yayaboneye izuba
Ni yo nkuru ikagira abuzukuru
Nta kundi kwezi kwayiboneye inzora
Ukwakira kwakira Ugushyingo
Ni ko kuyigwa mu ntege
Aya mezi uko ari atatu
Yabaye intare ahabwa intebe
Ni ho haza umuhindo amajuru agahinduka
Igitondo kigahinduka umuhondo
Imvura ikongeza imirindi
Amahindu akigira impindu
Imirundi y’inkuba igakubitana inkubito
Wabona imirabyo ukarabirana
Ukuboza kukaza
Abatayihishiye bakabibazwa
Abakungu ku myaka mbere y’umuhindo ni ho bakungira.
Icyo gihe iyo kirangiye
Mutarama ikataza iteye intambwe
Intabire zikabibwamo amasaka
Abashonji bagashoka umushogoro n’imiteja
Ibishyimbo by’ikungira ryo mu Kwakira biba byeze
Izuba riracana inyota ikabica
Kuko urugaryi ruba rwisutse
Hakaba ari ho havuye wa mugani ngo
® Akadahera ni urwimo n’urugaryi ¯
Igihe ibirenge bishya Gashyantare ikaba irashyitse
Weurrwe ikaba iraje
Ikaba ari yo ihingwamo injagasha
Mata ntitinda kuboneka
Inka zirarisha abana bagashisha
Amashashi akishima
Hadashize akanya Gicurasi ikagira iti ba Abantu bagacunaguzwa n’ibicurane
Abagendesha ibirenge bisa
Urume rukabatera ibiremo by’ibimeme
Inzara z’amano rukazona zikononokera
Ariko abana bakinopfora inopfu, ibigori n’imisigati
Kamena kamena imbwa agahanga
Ni yo izana imbeho y’impeshyi
Abantu bakava imyuna ibyatsi bikuma
Abungeri bakabura ibyo bakora bagakoronga
Bitamaze kabiri icyuka kibiza icyuya
Kigaturuka mu cyoko kigendana icyusa
Ikintu cyitwa icyatsi kikahagorerwa
Ibiryo na byo bikabura icyanga
Icyo cyokere kigakomeza no muri Nyakanga
Ibintu n’abantu bakikanga bagakangarana
Icyiza cy’ukwo kwezi
Ni uko abantu baba bavumba ntawe urwaye ifumba
Abana barunda ibinonko botsa runonko
Abandi bakura inanka
Inka zikarisha ibisigati
Ibisambu bigakwira imboga : imbwija,n’ imbogeri
Amatongo yuzuye dodo n’inyabutongo
Umuhererezi wayo mezi
Ugizwe n’ibice bibiri
Ari byo Tumba Nyakime na Tumba Kanama
Icyo gisare cy’umusore
Kanama kanamiye Nzeri
Iyo irakaye irakara ikarusha amakara.
Ni ho havuye wa mugani ngo
Ahari ikiziba uhatega Kanama na Nyakanga.

AMARANGAMUTIMA

Kimenyi

Dore re
Reka da
Yego ko
Umva ga nawe
Shorishori girigiri
Harya ngo nyirankabari
Koko inkoni y’umwana ishira dondidondi
Kandi na sakwe sakwe igasenya urugo
Icyo gihe hari amahuhwezi
Akayaga kakaza ngo hwa
N’ubwo ibintu bitari shyashya
Mu mazu menshi ibigage mu bibindi byarasamiraga ngo pfupfu
Ku mashyiga ibishyimbo mu nkono ngo togotogo
Umuriro ubicaniriye ugurumana ngo guruguru
Byabirira ku bishirira biti pyi

Ibihu biza agataraganya ngo pwa
N’ijoro ryituraho ngo ba
Abantu bose baritsamura ngo tse
Hanyuma bose ngo ce
Ikiyaga cyinshi kirahuha ngo hu
Amashami y’ibiti abyina sambwe
Amashara mu rutoke ngo jagajaga
Imivumu n’imiyenzi ngo kakakaka
Inkuba mu bicu zirakubita imirabyo iti pforo
Imirindi y’imvura iti riririri
Itangira kunnyagannyaga
Ikomeza kugwa donyidonyi
Erega ibintu biba biradogereye.

Intare ziratontoma
Imbwa zirakankama
Impyisi zirahuma
Isake iti gugugugu
Inkoko ziti kokokoko
Inuma mu biti ziraguguza ngo gugu
Ibikeri mu bishanga biragonga ngo go
Amajeri mu matwi ngo jwi
Ibihunyira biti huhu
Nyirabazana iti aaa
Imisambi ngo huhamo
Inka ngo mbu
Intama ngo ma
Ihene ngo me
Injangwe ngo nyawu
Inzuki zisohoka mu mizinga ngo cukucuku
Utunyoni mu biti n’imbeba mu myobo ngo jwi
Isazi ziraduhira ngo du

Muri iryo joro diridiri
Hirya no hino twumva induru ngo geregere
Inzogera ngo de
Ingoma ngo gigigigi
Amasasu ngo papapapa
Urusaku hose ngo ryogoryogo.

Twumva imirundi ngo diridiri
Turururu! turururu! turururu!
Abandi nabo babibonye ngo pyo
Kibuno mpa amaguru! kibuno mpa amaguru!
Amapikipiki y’abapolisi ngo tukutuku
Baza bugubugu
Bose birukanka jugujugu
Bamwe bitura hasi ngo pi
Basiganwa gusahura.
Ibibindi n’ibimuga mu nzu ngo bomboribombori
N’ibintu byinshi birabomborekana
Ibindi byakwitura ku bindi ngo koco
Amasahani yiyesa hasi ngo prararara
Ibitabo barabica ngo tatatata
Ibiceri mu masanduku ngo jegerijegeri
Ibiguye hasi ngo pararara
Naho mu bibindi ngo dumburi
Umutsima ku masahani ngo mati

Ibiryo babitera kono
Bahekenye ibijumba ngo muguci
Nk’inyana zonka ngo nugunugu
Cyangwa ihene zirya ibitovu ngo cugucicuguci
Cyangwa imbwa zinywa amazi ngo jaburijaburi
Babirya bugubugu
Maze babimira bunguri
Aho kunywa umutobe hama
Banywa amata jereri
Babyirohamo gutugutu
Mu muhogo ngo guruguru
Amanutse mu mara ngo jorojoro
No mu kibuno ngo bwi
Abana babyumvise ngo cwe

Icyo kigabo cy’igipfu tiriri
Kitagira uburere na mba
Kirirwa gishinze daga
Cy’umubiri w’igikara tsiritsiri
N’amenyo yera de
Ariko y’ishinya tukutuku
W’igitima hubu
Kikaba nk’igisaza dindiri
N’umutindi ntyontyo
Hamwe n’ikigabo cy’igicucu debedebe
Cy’amaso ntunu
N’icyana cy’ikijibwe mbu
Kivuga dumbudumbu
Kinuka cucu
Cyahindutse cushu
N’ibiragi bigira ngo gogagoga
Gitera abantu sentiri
Kiba kirarikoze pe.

Ibigore binnyatannyata
Ibibuno bigira ngo nnyati
Ingutiya ngo bugutibuguti
Aho byitumye ngo shwararara
Bishumura imbwa ngo hehehe
Ibyo zikubise ngo bwe
Zigakomeza kubwejagura
Abasaza babashorera shishi itabona
Muri iyo mbeho bagenda shishishi
Inshyi mu misaya ngo pa
Iminyafu mu mugongo ngo nyatu
Bakabakurura amatwi ngo noto
Inkoni mu bitugu ngo vutu
Abandi babagwa gitumo no mu muhogo ngo gwi
Impinja bazasa n’imipanga ngo pa
Ibyo bibondo babihonda n’ibibando ngo po
Ibyo mu nda ngo hubu
Amaraso aramisha ngo dudududu
Amarira y’utwo twana atangira gutemba shyashyari
Amacumu yabacamo ngo pfumu
Abo bagome bashya mushyotori
Maze si ibyishimo ngo hihihihi
Babarimbuye amashyi ngo kacikaci.

UMUTAVU UCUTSE IGICUKU KINISHYE

Cyprien RUGAMBA

Ndumva impuruza irenga impinga,
Impini yaturutse impande zose,
Igumya guhorera mu mibande,
Imihana yose yayisabitse,
Ihasuka inkiko izira imiburo,
Ngo rwa ruzi rw’igisaga,
Ubu rwisenyuye mu mibande,
Rusiba ibymbu ruziba ibyanzu.

Ndumva n’umuyaga nyaruhuha
Wirasaze mo nyaruhinda,
Inkubi irabira mu bikombe
Igakoma aheguka mu micyamu,
Ikaza imponda ho inkuru ntazi.
Inkuba zirivuga ibicu byose,
Imirabyo inyuranya mo mu birere
Iracicikana ica amahendo
Yo kuducuza iducura ibyanzu.

Ibyambu byagumiye izikuka,
Izirusha izindi kuvuza ihembe,
Ntizishaka guca amahendo.
Zirata izindi kuri gahunda,
Zirazihindira aho zihunga,
Hamwe umuhengeri wiganje.

Wa musenyi wo mu nkuka
Ntugiseruka habe n’inkumbi.
Ntaho wabonera n’inkombe,
Amazi yihariye ibisiza,
Abazi koga ni ugusanza,
Imana yabarasana ho bwangu
Ikazabegura ahunamuka.
Abatitoje iby’iyo nkeke,
Bose barasoma nkeri cyane,
Iyo batazitswe n’inkengero,
Badasogongeye ku muvumba.

Agacu gatendetse mu kirere
Kagumirije guca amarenga,
Karahatamba gateshaguzwa,
Nk’akataye inzira gasanzwe
Kagira imbata iyo kadusura.
Ubu kantaye umutego mu nda,
Umutima urikora ndikanga,
Mbunga ngana intebe nditeka,
Uwo nateteshaga aranzonga,
Nzunga nsetagura ibirenge,
Mu rugo hose ndahazerera,
Nkuba amakoni nk’uwikanga
Intare imukubiye muri Rugege.

Nabikomeje kuzengerezwa,
Nsa n’umusinzi zihimuye
Umaze gusabwa mo na muzunga.
Ikirozi cyanzize mu gituza
Umutima uzongwa n’isereri,
Nseko y’urwera, sata iwutaha
Inkuru imuturuka ho irantonda.

Uri inyuma y’ijuru, juru ryanjye,
ijisho ntabwo rimenya aho uri
Iyo ryatambamiwe n’impinga
Ihashya ibirunga kurenga ibihu.

Jyewe ndose umutavu ucuka,
Igicuku kinishye gicumukuruza,
Gicura inkumbi icumu rihoga,
Imyambi ihorera nk’uruhuri,
Cyangwa umuyaga w’ishuheri.
Ndose inkota yikubanga,
Ndose ubuhiri bunembera
, Ndose umutavu uvuka bwangu.

Ngeze aho ndikora mu ntambwe,
Ngo nze nywurinde ubutabere,
Nsanga ntifite mu nteruro,
Ndicara ubutama ndabutunda;
Rimwe nditerera ku kiganza,
Amaganya ambera ibiganiro,
Ngumya gutongana imbere mu nda.

Nayitonganije na Rurema,
Yo yandengeje uyu mutaga
Itaracyura umutavu mu nzu,
Kandi izuba ryica ishashi,
Nkanswe inshakirwa kuzisumba
Ikigera mu nsi y’iyayibyaye.

Uwansunutsa nk’ahagusanga,
Nk’aho utereye uteze kuramya
Uwakurangira inzira isumba
Iyo kujya kwiroha mu rusuma.
Nagusanganirana ubwuzu,
Ugashira ubwambure ukizihirwa
, Ubwo wankenyera ntube inkeho,
Wanyitera ugatega neza,
Ibitugu byanze gusetsa iminsi,
Dore ko ishungana nk’ishaka
Ko tuba inshike z’inshiramaroro.

Uwagutereza mu birere
Ngo maze amarebe akunshyikirize.
Natega urugohe nkaguheka
Ngo ejo udahindagara ku mabuye,
Cyangwa ukishita ku mishubi
Abanzi bashinze mu mayira.
Nagutekerereza ibyiza
Ibyago byenda bikarorera.
Nagusiga iminwe y’impumdu
Iminwa igahunda imivugo hose.
Nagusingiza rikarenga,
Ijoro rikeya nkiguha inkindi
Y’ubasumbye uwo nsanzwe mbona.

Sinkurota urahira cyane
Ko icyo cyaha bahamya ababisha
Uzira kucyumva uretse kucyiga,
Nkanswe yenda kucyigana;
Ko mu butoya umutima wawe
Warezwe utera uta ku rukundo.
Sinkurota uri mu miyonga,
Umuyaga usanza umusatsi wawe,
Wegamiye ibuye ry’umukomba
Ryimye inkongi urukoba rwaryo.

Sinkurota uririra hirya
Mu nsi y’igiti cy’umubirizi
Ibi by’abakobwa bihishira
Ngo ababashunga batishima,
Babona ukuntu ishavu ribica.

Sinkurota urora mu cyoko,
Ugira ngo cyezamitima cyawe
Yaza ari inkuba y’amarere,
Abanzi ukabata mu nkubara
Ngo ubone inkunga yo kumusanga.
Sinkurota uranga impinga,
Impini yaciye igikuba hepfo
Ngo nibatange Musaninyange,
Nk’aho wigeze uba inyamaswa
Yo gukskubwa mu mu muhigo!

Mana ihanga abahunze umucyo,
Igituma utererana abo utoye,
Ukabata mu ngeri y’ikirenga,
Utaretse byibura ngo ruhokwe
Bavogere bace umuvumba!

Reba rembo riseka neza,
Imbere ritatse urusaro cyane,
Inyuma ritembwa ho n’amasimbi,
Narigutuye ryisukuye
Kuko musigiye mu buranga.
Mbwrra icyatumye urita hirya
Nturihingutse ngo ndirebe
Turamye twembi inzira iduhuje!
Mbwira icyatumye ucurika ingohe
Ari mu rugomba amaboko yawe!
Mpa igihumurizo se ahubwo,
Uti : Ari mu cyambu cyomokera ino!

Niba ushaka kumpuzenza,
Ngo uzantunguze impuhwe zawe,
Zimpe none ndamye iyo neza,
Uzaba untunguza indi migambi.
Wibitinza ngitaka cyane,
Ejo ntiterera mu rusuma
Nabuze isimbi wandasaze.

Aho uri hose muhoza mwiza,
Ahubwo mpoze ibyo wampaye,
Ngo ujye umuhorana ari mu ruhando,
Kuko uruhanga rwe rugukwiye,
Rutarota rurora ahandi
Hatari mu ndiri y’urukundo.
Iyi nkongoro ntayicuke,
Nayimucenjemo bushumba
Nawe ubwe arerura ati : ndashimye.

Cyprien RUGAMBA
AMIBUKIRO. 1984. Institut National de Recherche Scientifique. Butare, Rwanda. pp.91-101

NYAMBO IRUTA IBIGARAMA

Sipiriyani RUGAMBA

Ndagukumbuye juru ry’i Buhoro
Reka nguhunde ibihozo urwunge
Urwo rwungikane rwo mu bihubi
Nirujya kwitsa igihumurizo
Nze guta impumu nkomeze mpimbe
Mpuze inganzo z’abampaye
Kubona izuba banyita izina
Rikoma ku izima ryabareze.

Reka nkurebe nirahire
Ko mu mahanga hera amahano.
Ntaho nahumiye ku mirari
Mva mu Bubiligi njya mu Bufaransa,
Nkagumya kwiroha mu rufaya
Rw’abaja baramya nyirafaranga
Nk’aho ari umurage bakesha
Umwe mu bisekuru bya kera.

Narakubonye nkubura ikirizo
N’abakubyaye wiga ikiramo.
So yagushinze kuba ikirenga
Uti : nzasumba urugero ampaye.
Akuraze kuba impaza uti : ndi mparirwa.
Uteze nka cya kirezi uriirimba
Kiriza bose, umwe watuzonze
Ngeri izigenga wiga ingendo.

Icyo nagushimye singishibura,
Simbishishikariye cyane,
Simbishinjwa muri gacaca,
Si ibishingano ni ibyanjye.
Ndanga yuko nyirandabizi
Yashibotoza ho agatanyu
Akaguha umwambaro utitera
Kandi utakenyera ngo ukwire.

Nzaba nkwiharira nguharage
Nguhunde amashyoro n’amakamba,
Nguhamye inganzo zikumenyere,
Nguhangarize ho rirenge,
Nkuragize imivugo ikunderere
Ijye ikuvumerera mu ruhanga,
Ushinge icyimbo mu cya Shingu
Ubwo uri nka shingiro ry’ituze.

Uri mu ntambwe idatana na hato
Uri mu nteruro itema ikirere
Uri mu kirenge cy’uwa kirenga
Ntabwo ureshya n’aba ndeba,
Bamwe bavuka bavuga imirarwe
Imirimo ari amacura-burindi.
Wowe wabyirutse utamenya ikirega
Ubanza nise ikirangirire.

Ntusa n’ababyina basobanya
Kuko basohoka basaragurika.
Ntusa n’abasukiranya impundu
Kandi nta mpuhwe imbere mu nda;
Ntusa n’abakubiranya ikabuza
Bameze nk’abakubwe n’urugendo;
Ntusa nka bamwe bakoma akamu
Barusha akayaga k’abashumba.

Ntabwo ureshya n’abo ndeba,
Ba muhonga-nseko bariya
Birukanka biruhutsa
Barira kandi bakaririmba
Baguhanga bakanahumbya.
Ibizira isano barabisobeka
Bikabasibaniramo urusizi
Ni nde utasara ngo asamare?

Reka ngusingize uri isimbi
Uri insigarira y’inseko nkunda
Inkuru yakunzaniye iragwire.
Bwari bwenze nko kugoroba
Nti : reka ngoragoze ya nganzo,
Nkebutse ninjira ingoro y’ishya
Nomeza kogeza juru ryera
Nseka abakinsaba kwisubira.

Baransubiza batabizi,
Singitashye mu rwo bataka
Ubwo bateshejwe gutabaza
Umwe wabatanze gutamiriza
Urugore nsanga ruhunze umucyo,
Ruhundaje ishya mu ruhanga
Rwihuhiriye rya tuze
Riteta amaso rita mu byano.

Ndakuririmba barire n’ejo
Ababona nsibana ngusiga iminwe
Kandi bimariye ho isimbo
Ngo barasizanira gutwara
Umutima utigeze ubaha icyanzu.
Emwe mundekere icyo cyaha
Nzabe numva bansha icyiru
Aho guta ikiruta nsanga ikivugwa.

Umunsi nzesa inkoni y’impundu
Nzasigura ntabizimurira
Ko uzira icyangiro mu matwara,
Ko uzira icyabyi uri cyanga-habi,
Ko uzira icyanze na cya sinzi,
Ko uzira icyusa na cyugazi,
Ko uri icyuzuzo cy’intango.

Cyprien RUGAMBA
CYUZUZO. 1981. Institut National de Rercherche Scientifique. Butare, Rwanda. pp.112-118

Nugururiye Inyange

Musaninyange aza kunsura
Yaje wese yisukuye,
Urusogo rw’ umuteto w’ ubutoya
Rukimutemba amata yombi,
Uko atambutse agatengerana.

Yanze ya manywa rwahangu,
Ngo ejo uruhayi rw’ iryo zuba,
Rutamuziga uruti agahwera,
Dore ko ari agati kagitoha
Imirase ihungira kagahonga.

Narategereje nsha uwo mutaga,
Ntabwo nateshutse na gatoya
Umutima uterekeye iribori.
Ni ikirenga we azaramba,
Ntiwarambirwa kumureba,
N’iyo urengeje icyumweru
Uba ukimurangamiye umurata.

Ubwe agira ibyuzo by’ ubudatuza,
Bikaba ibyuzuzo by’ uburanga
Iyamwihangiye yamuhaye.

Jye nararebaga ndunguruka,
Nkamuririmba nkarindagira,
Mu nzu hose boshye uzonzwe
N’ inzozi nyinshi z’ urujijisho.

Inzu yari yenze kwijima gato
Ndeba umunsi ukondakonda
Ukuba kiberinka uyegeranya;
Imirase mu ijuru ry’ umujijima
Igasurusumba insomya amahembe.

Yoga mu nzu ihagira inyanja
Na yo ngo isanganiye iyo nyange.
Yatambukaga ateraguza,
Agana aho ntereye mutegereje.

Agikoza intambwe imwe mu muryango
Umutima utangira kuvumera
Nk’ uvugutira umurya w’ inanga.

Inama twembi turayihuza,
Njya kumusanga nti « gira abana »,
Ati « ngire abawe turere twembi. »

Ineza itashye umutima wanjye
Utera weruye uti « ndashimye »,
Dushira icyusa bishyira kera,
Tuvuga icyarimwe ko bukeye,
N’ ubwo umunsi uzira ikemange
Wakenderaga tuwureba.

Imirase y’ imirenganazuba
Ubwo imwitekaho mu ruhanga
Imana yunamuye nk’ uruhamo,
Imaze kumwuzuraho uruhande
Iti « cyo mutereze ku ruhimbi,
Witse imivugo imuhimbaye. »

Njya kumuhimba ndamuharamba,
Muharira iminwe ndayimuharaga,
Nterurira i mutwe ndera igituza,
Nshutsa ibyano ngarura mu nda,
Ntemba ku matako n’ imirundi,
Ngwa ku kirenge nkimuririmba.

Umurerwa nsanze atagira ikirega,
Ahubwo abengerana nk’ ikirezi,
Nti « izina nkwise uri ikirenga ».

Twararambanye mu ruhando,
Tugumya kwiharira urwo ruhuge,
Rwa ruhuri rw’ indeberezi
Turaruheza ruguma hirya
Umutima utera nk’ utakiriho,
Kuko watururutswe ugatuza.

Tumaze kwitsa ikiganiro,
Ijosi arigondana umugwi mwiza
Ringwa ku rutugu nti « kagwire. »

Yanshyize umutima ku gituza,
Sinishanya ndora icyo gitego,
Nsanga amaso ateretse inkesha,
Akina ibinyonga by’ urunyenyeri.

Maze gushima iyo nshara yanjye,
Nti « seka ndebe uko undenza umucyo,
Maze ducyahe ijoro nyamwinshi,
Tucyifubitse umunezero. »

Umubiri wose wiyongera ishya,
Rwa ruhanga rw’ uruhehemure
Rugumya kogeza urwo ruhanika.

Umusatsi uyumbuje nk’ umusereko
Uva mu ruhanga uhunda ibitugu,
Agize ngo atange nti « reka utembe. »

Naho ubwo rya josi ry’ umutarati,
Uko yariteretse ngo andangamire,
Agasa na ya nkuba ya Rusine
Ikoreye ishaka kuvuna sambwe.

Njya kumusezeraho musekera,
Ansubiza asanga urwo rwererane,
Dusa n’ abibagiwe iby’ ijambo
Ngo kujijuka ni ugutuza,
Si ugutondekanya amahomvu,
Si ugucika uruhondogo.

Burya guceceka si ubucucu
Ni ugucengerwa n’ ibyo uzi,
Maze ugacira imbere ugatuza
Ugatana usanga irikuri mu nda
Kubikura ubuhoro bwawe.

Naramubwiye nti : « curika ingohe » ;
Ngo azicurure nti : « zana ibyano,
Ndore ibyo byiza byagusabye. »

Ati « juru ryanjye ijoro ni ryinshi. »
Nti « reka ryire rishyire kera
Ndabona ryose ryizihiye ishya. »

Uwarisibiza na gatanu,
Ntabwo naganya amanywa cyane
Kandi mbikiriye inyenyeri
Isumbya izuba kwaka inzora.

Yarahagurutse arinanura,
Inyeri zicika inyinya aracira.
Ati « mvumye uzajya akuvuga nabi »

Agarutse hino atega nk’ inyambo,
Nti « umenya inyange ibyina umutaho ».
Sinamutinza mugwa mu byano,
Tumara umwanya muvunya ihobe.
Ingohe zireka indoro irahonga
Ijosi aragondeka ati « uragwire ».

Sipiriyani Rugamba

MAREBE ATEMBAHO AMARIBORI

Cyprien RUGAMBA

Marebe atembaho amaribori
Naramubonye agorora ikimero,
Akebutse andetse ndoye icyo kibibi
Cyamubimbuye mu buranga,
Kikamurangiza mu gituza,
Kikamutembera mu mukondo,
Numva inkongi indemyemo ikome,
Ikibatsi kimpama mu gihumbi
Umutima uturagaramo igitutu.
Nuko nterura ntazi iyo ndi
Nti : Iyaguhanze ni yo izi kurema
Ntiyaguciye umucuba na hato
Ntiyahaho undi.

Ni igicumbi gicuna ituze,
Ni igicaniro cy’urukundo
Yarugukwiza ho rukakotsa
Ntunagakuke ngo urwikure,
Ukarwitegereza ngo urwikure.
Ukarwitegereza rugatwika,
Uko umuririmba ugashya ururimbi,
Ijuru rikimuka ukimurata.

Uwavuga iby’urukundo
Yamara icyumweru
Atenze ho n’intango.

Iyo aje agana uwo akunze,
Ntukura ibirenge,
Ushima mubiri ukeye
Ntushirwe kumureba.

Ntangira kumurabukwa
Yaje akenyeye urwera,
Kandi ubwe ari urwego,
Nti : mureke iby’urwenya,
Nogeze urwererane,
Rwoga ijuru ry’u Rwanda.

Impuha nizijure,
Nta mpaka bangisha
Impamvu ni ngo urebe!

Si ikabya ryo guhimba
Ni ihame ry’uwarebye
Akishirira agahinda.

Nguwo rugore rwera,
Nguwo sata ibasumba,
Nguwo umwari w’ishya,
Nguwo uw’ishyoro ryaka.

Ni ingeri y’amarere
Ntagira amariburira,
Nka bamwe bo mu gashungo
Bamazwe n’amashamba,
Bagumirwa n’ishaka
Isharankima zigatoha.

Ntasa n’abacubutse
Bemeye ibyo gucudika
Mu ngeso zo gucumura.

Ntasa n’abishunga
Bamazwe no gushinyika
Nta shinya bigirira.

Ntasa n’aba none
Bamazwe n’indoto
Nta ndoro bigirira.

Ntasa n’intabire
Zakuze zangirira.
Ni uruti rw’umutarati
Rwameze mu mutuzo
Rwuhirwa n’umutozo.

Ni ishami ry’umushibuko
Ryera i Gashirabwoba
Ryatonnye indasigariza
Itoto rigwa umusubizo.

Nta mpaka ntabira
Uwabona anyijana
Akangaya mu ijambo
Yambaza iby’imvaho
Navuga mvanguye
Ibindi akivirira.

Nziturira i Rwanda
Aho amabega y’urwera
Atumbagiza umurimbo
Mu ijuru ry’umurere.

Uwashinga ibyo yabonye
Ku mushibuka utishanya
Yasaza atabishoje.

Ni indamutsa y’urukeye
Ibambura urukerereza.

Ni ishako y’urwamo
Isuka impundu urwanaga.

Ni ingoro y’urwererane
Ndora isigiye n’u Rwanda.

Ni inyanja ibumbiriye,
Nta ngimbi iyigimba.

Ni uruzi rw’igisaga
Ntiruhungirwa n’isuri.

Ni ishyoro rizira impiza
Ryacuzwe n’impingane.

Ni rushorezo rw’inyambo
Ni inyange izira icyasha.

Ni umugutu w’uruhira
Uhimbaza inumbiri.

Ni impundu z’umurangi
Zikiranya n’insengo
Zasobetse n’urugunda.

Ni impinga izira impiza
Ni ijuru rihizuye
Asa n’impeshyi ihinduye.

Ntakangwa n’ibihinda
Yabihariye abahabuwe
No guhaha ibyabahoza.

Ni inanga izira inenge
Igacurangwa ho ineza
Mu nama z’urukundo.

Ni impanzi y’urwego
Nta rwango agira mu nda.

Ni urudodo nararurazwe
Ngo rurande ahaturitse
Igihe ndwana n’amatiku
Y’ibishaka kuntabika.

Ni ishami ry’umutari
Ryameze ku mutaba
Rirakura riragara.

Asa n’ingoma z’umugendo
Zikiranya urugera
Mu rugero rw’abasengo.

Niba ari ku ruhimbi
Ntuhuge kumureba
Atonganya uwo mutozo
Uranga ishya mu batunzi.

Niba ari mu murere
Umureke agumye aribore
Yizihirwe n’iraba,
Wogeze ururirimbo
Wenda urenze umunsi
Uzaba usukiwe mu rubu.

Uwankiranura n’ibihinda,
Akampa umwanya wo kumuhimba,
Namuhera bugihumura,
Umunsi ukira nkimuhugiye ho.

Naramubonye avuga umurimbo
Andabutswe atangira akaririmbo,
Nsanze ari ihogoza ndatuza
Nkomeza kumva umuhogo atunze.
Uko nakarangamiye ibyo byiza,
Nsuma wese mugwa mu byano,
Nsanze ari ijuru ry’umwezi
Nanjye mpimbira ho umwato
Ni ko kumwita umwangakurutwa.
Nsubiye mwita Marebe yera
Kandi atemba ho amaribori.

Ni umutako w’urutanisha
Ni ubutijima bw’urukundo,
Ni urukenyerero rw’inkindi,
Nkunda inkesha ze z’umukwira.

Ni uruhimbiro rw’abahanga
Niba uhutiye ho agashungo
Utazi inganzo irera amakombe
Ntumukandire ho utamwica.
Banza wirere ushyire kera,
Ukeshe mu mvugo unoze cyane.

Niba akinje iyo mu gikari
Ntuhakandire utamukanga.
Umureke acunde ubusoro kera
Mu nda y’ibicuba by’Amagaju.

Niba haruguru baguheje
Ni uko asukiranya ibisabo.
Utuze wumve uwo mususuruko
Ukesheje urugo umusesure.
Ntasa n’inshoberamahanga
Zimwe zitabuze kuba inshibwa
N’ubwo ari inshabizamudiho.

Naramubonye nshira agahinda
Umutima utangira kuvumera
Ari urukundo ruwuvugisha.
Mbonye akabije kuba urugwiro
Igihe rihundagaye rirenze
Nanjye nigaba mu nganzo
Nkabya umugambi wo kumuhimba.
Maze muhera ku mutwe iheru
Ngira ngo ndengure ku birenge.
Umusatsi wose ni umusana,
Ni urugege ruzira ingingo
Ni urugeregere rw’uburanga,
Ni igisingizo cy’umudasumbwa.

Agira uruhanga rw’uruhebuza,
Nturuhanga ngo urashye uhumbya
N’iyo uhungiwe n’amahindu
Ahubwo uremera akaguhonda.

Ingohe ze ni irangamutuzo,
Ni uruterero rw’abatoya.
Amaso ni urubera rw’inkesha,
Kandi yuzuyemo ibinyonga
Akarusha ay’inyana urunyenyeri.

Izuru ni imbuga y’urutonde,
Amatama yose itoto riragwa.
Inseko ikeye umusanganya
Ubonye ukwezi kubanduye.
Naho urusizi rw’umususuruko
Rusesuye imisaya yose.

Amenyo ni inono izira inenge
Ni amasimbi y’urubugurizo,
Indoro ye ni uruhogozambyeyi,
Imvugo ye ni umurebe w’impundu,
Ingendo ni urugororangingo,
Indeshyo ni ijuru ry’umurere,
Umubiri wose ni ndebunyurwe.

Amaboko yose ni imibanga
Agira ibizigira by’ubukombe,
Urutoki rwose ni urutunda
Naho igituza cy’umutabonda
Kiri mo urwogere rw’imitari.

Imbavu ze ni imbandagihumbi,
Ni imitende itatse indinda.
Mu nda ni urutembanshyushyu
Ni umurere warezwe n’inka
Hose yitwa umwogabyano.

Nahoze nkumbuye iby’urukundo,
Nsanze ari ikome ry’urwunge,
Nuko nitsa agatima mu nda.

Inyange yariboye umusubizo
Mu rukenyero imbibi ziraka
Kandi ingondo zimugonyeye ho
Zamurangije mu ngingo.

Asa n’akabande ko mu mpeshyi
Imbyeyi ishima igashira icyusa,
Asa n’amarembo ataha amariza,
Yakebye imongi ziramukwira
Imbugu zitemba mu rwambariro.
Shima umurerwa amaso ataruha.
Asa na kiberinka y’umukwira
Izuba ryinaze rijya mu gicu.

Iyo wamubonye ukamuca iryera
Uramuririmba ukarenza amanywa.
Imbugu zitemba ibitugu byose
Zamuteye ishya mu gituza
Zigeze mu nda zirohoshya.

Sipiriyani RUGAMBA
AMIBUKIRO. 1986. Butare, Rwanda, Institut National de Recherche Scientifique. pp.24-39.

IBYIRUKA RYA MAHERU III

Mahero arasohoka
Asa n’ubuze ijambo.
Akomeza imbere ye ajya ku irembo.
Akebuka hepfo abona urutoke,
Ubwo arakeberanya mu gikali,
Abona imizinga ivuza ubuhuha.
Ntiyahagarara ngo zitamwumva
Zikamucengeza mo uruboli.
Akebura intambwe ajya mu ikawa.
Ubwo agasusuruko karababiliye,
Ndetse akazuba karamukubise,
Agumya kubunga agana agacucu.
Muli iyo kawa y’isaso nyinshi
Hakaba mo igiti gikuze neza,
Cyarakabije kilizihirwa,
Ururabo ruragwa hajya ibitumbwe,
Bijya guhisha ntibyasigana
Maze uwo mwana akibona bwangu,
Yika bugufi ahina umugongo
Agishyika mu nsi ahamara umwanya
Amaso yombi arayagihanga,
Umutima utekereza ibyo hilya.

Ibyo namubwiye bigumya kuza
Si ibihingwa si amatungo.
Ubwo aliko akumva atameze neza,
Imitima igakomeza kujya inama;
Ibyo guta iwabo ngo ajye Bugande
Yali yabyirukanye agisohoka,
Maze kumwumvisha igikwiye.
Icyamuvunaga ubwo ni ukuntu
Aza kumbwira uko yigaruye.
Ava mu ikawa alinanura.
Acuma gatoya ananirwa igenda,
Arahagarara aratekereza,
Akazinga umunya agashima mu mutwe.
Ngo byende ho akanya
Ati: ndi imbwa bikabije.
Arakabuza ati: ngiye
Kubwira uwambyaye
Ko kwigira icyohe
Bikwiye undi utali jye.

Ngo ngane ku irembo
Duhura mva mu rugo.
Dukubitanye amaso
Aratinya arahumbya.
Aho yavuze ikintu
Yashakaga ko menya
Ajya kwicara mu nzu.
Jye nkomeza urugendo.
Najyaga mu gacyamu
Kugira ngo nduhuke
Agahinda yanteye,
Nganira n’abantu
Batazi ibyo tulimo.
Aho yagumye mu nzu
Ngo ahamane n’abandi,
Akeberanya mu cyanzu
Yihina mu gikali.
Ahakura agatebo,
Ajya muli ya kawa
Arasoroma aragwiza,
Agatebo arakanaga.

Ngo ngaruke nje kurora
Uko byaje kugenda,
Duhulira mu rugo
Ahatura iyo kawa.
Mbibonye ndashoberwa
Nti: yumviye rwose,
Agatima karagarutse
Aragira ngo anyurure.

Ngo mbure icyo mubwira
Kugira ngo mushime,
Mpamagara abatoya.
Nti: ntabwo mureba
Undi mwana uko agenza!
Mulicaye mu nzu,
Aravunika mumurora,
Arakora mukalyama,
Agatura uwe mulimo
Umugono muwuhuruza!

Nyina, we yali mu nzu
Uko yakigunze
Agahinda kamwishe.
Arasohoka arareba
Ati: mbese iyi kawa
Yo iturutse ahagana he?

Ubwo yibazaga abizi,
Akagira ngo abone ubulyo
Bwo kogeza umwana
Watwumviye bwangu.
Mubwirana ubwira
Nti: ngaho muhembe
Uyu mulimo ni munini.

Ubwo twihina mu nzu
Duterura akabindi
Dushyira mu kirambi.
Nti: ngaho Mahero
Cyo ngwino uyibanze
Ni wowe tuyikesha.
Ati: ndanze kubanza
Abakuru bakili aho.
Nti: nta cyo bitwaye
Iyo ali bo bakubwiye.
Ayisoma yitonze
Numva yiruhutsa.
Igishyika kiratuza
Amagambo arakunda
Tunywa tuganira.

Kuva kandi uwo munsi
Mahero aba umwana
Uyu wumvira rwose
Wakorora ati: ndaje.
Ntibyashyize kera,
Musabira umukobwa
Barwubaka neza
Babyaranye kabili.
Imibanire yabo,
Rubanda babizi
Babita mahwane.

Iyo agana mu mahanga
Aba ali imbwa mu zindi
Aho kwicara nk’ubu
Ngo aturane neza
N’abatumye abyiruka.

Rugamba, Spiriyani. Umusogongero. Butare: INRS, 1979.

IBYIRUKA RYANMAHERU II

Aragenda aralyama
Nanjye ndana ku bwanjye.
Ilyo joro sinagoheka
Ndara mbunza imitima.
Ngashaka igisubizo
Nzabwira uwo mwana
Ngasanga kigoye.
Namwita igicucu
Sinigeze nterura
Ngo nshinge ibitaliho;
Navugaga ibisanzwe.
Ubu ngubu ninanga
Ko agana mu mahanga
Nkamwogeza cyane
Ngo akunde angumire aho,
Ndareba ngasanga
Mba mwishe burundu,
Akagira ngo ni mwiza,
Akazapfa akigenza
Uko yamye abishinga.

Ngifinda uko nkwiye
Kugenza ibyo ngibyo
Mahero aba yaje.
Ati: ndabona hakeye
Ndakwibutsa ijambo
Naraye nkubwiye.

Nti: Mahero ko ubizi
Ngukunda bikabije
Urarwana ujya hehe?
Iyo utuje ugakunda
Ugaturana neza
N’abitwa ababyeyi!

Wabaye ukivuka,
Inka yanjye yali imwe
Irakunda iragorora
Urakamirwa urabyibuha.
Ntiwigeze usumbwa
N’abinikije ijana.
Mahero iyo umbereye
Umwana uko nshaka
Aho kunyaka ijambo!

Amapfa ageze mu gihugu
Nkurwanaho cyane
Umuruho sinawumva
Ngahaha ubutitsa
Ngo akabili gatohe
Utazaba uruzingo
Nk’uwabuze abamurera.
Mahero iyo umpaye
Agahenge gatoya
Nkakungura inama!

Nateye n’ishyamba
Ngo nugimbuka
Washatse gushinga
Urugo rukwizihiye
Utazabura imbaliro
Ukabura n’imiganda.
Mahero iyo utuje
Ugakulikiza neza
Utunama nkugira!

Imishike yaracitse
Amafuni ararundwa,
Ubwo mpinga ibijumba,
Rubanda bakunda
Kubyita ubukungu.
Mba ngira ngo utazimwa
Umukobwa wa Naka,
Bagira ngo urashonje
Ubukungu si bwinshi.
Mahero iyo umfashije
Tukiha agaciro
Mu maso y’i Muhana!

Ubu ingano nararunze,
Ibigega biratemba.
Ubwo ngira ngo abatindi
Batagira amasambu
Bagure ibyo mbahaye
Jye ngwize amanoti
Njye nkwambika neza.
Mahero iyo umbwiye
Amagambo anduhura
Aho kunsha umugongo!

Nateye urutoki
Ngo niba zitetse
Ujye utora agahihi
Agahogo kabobere.
Ubu inyuma y’igikali
Ibitoki ni byinshi
Bitembana inkingi.
Ubu intabo zirarunze
Ibibindi biroga.
Mahero iyo ugumye aha
Nkabona agakazana
Aho kwicwa n’irungu
Wagiye Bugande!

Nta tungo natinye
Ngo mare yo ubukungu
Utazaba umutindi.
Ihene ubu ni nyamwinshi
Ziteretse amapfizi:
Ruhaya na Sacyanwa.
Mahero iyo umfashije
Tukorora neza
Amatungo tubyiruye!

Kebuka urore amasake
Yilirwa avuna sambwe
Mu mivumu haliya!
Inkokokazi ni nyinshi:
Iz’inganda n’indayi
Uzikunda zihuje
Indilimbo z’urwunge,
Ziteteza zitaha,
Zihamagara izazo,
Zitoye gahunda,
Zisanga amaruka.
Mahero iyo urebye
Ibyo ntunze ugatuza
Aho kunta mu malira!

Uti: ngaho mpa impamba
Ngucike njye ahandi
Ducane dutane!
Mahero iyo unyoheje
Gukora mu ntagara
Nkalyiroha mu nda
Aho kwanga icyo mbyaye!

Aho uruzi aba bana
Bakureba ku jisho
Bakabura icyo bavuga
Kuko mukuru wabo
Abacitse bamurora!
Ili tuza likabije
Likubajije icyo uli cyo
Basubize utabeshya!

Itegereze umubyeyi
Wavunitse agutwite,
Wavuka akakonsa,
Agahinga aguhetse,
Akavoma aguhetse,
Agatashya aguhetse,
Agateka aguhetse,
Umulinde agahinda
Ko kubura icyo abyaye
Ngo alilire mu myotsi.

Friday, February 15, 2008

BYIRUKA RYA MAHERO I

Umuvugo wa Rugamba Spiriyani.

Uyu mwana nabyiruye
Namureze mukunze
Yabyirukanye ubwenge
Buvanze mu bwana
Nkanibaza cyane
Uko azaba bitinze.
Agakura akora nabi
Aho yatobye akondo
Ngo akulikize abandi,
Akabaka iby’iwabo
Akabyita iby’iwacu.
Nabyumva ngahinda
Nti: ntabwo mbishaka,
Ubusambo si bwiza
Ubukunze atabeshya
Aba yigira nabi.

Aho amaliye gusoreka
Ingeso ye ntiyacika
Bukeye nti: ntabwo
Nti: subiza iby’abandi,
Ujye utwara icyo uhawe
Icyo wimwe ugitinye.

Uwo mwana uko ateye
Biteye agahinda.
Aho yaroye neza
Uko akwiye kugenza,
Ati: ndanze kugenda
Ngo ntange ibyo ntunze.
Iyo utwaye iby’abandi
Bakuzi bakurora
Ntibaze barwana
Ngo bihe agaciro
Mu maso y’abandi,
Uragenda ukayora
Ukabita abatinyi
Ukagwiza iby’iwanyu.

Ubwo aranga arahana
Nkagira ngo arashyenga
Naho aravuga akomeje.
Ati: ndumva nahaze
Guteshwa ibyo nshima
Ngo nkunde ibyo ushaka.
Ubu nshobora kugenda
Ngashaka aho ndara
Ejo nkigaba ahandi,
Ejobundi ngakomeza
Nkagera iyo utakibona,
Kugira ngo nguhunge
Amahane ni menshi.

Ubwo mbonye icyo cyago
Gikomeje imigambi
Yo kwigisha icyohe,
Ndakomeza ndatota
Ngo none aratinya
Aze kumva igikwiye.
Nti: ibyo wigira byose
Ndabirora nkazenga.
Nakwitaga umwana
Uyu uteye gitwali
Agaturana neza
N’abitwa ababyeyi.
Ubwo utangiye kwanga
Uwakureze akagukuza,
Wamurora mu maso
Inyeli zikavumera,
Waba wicaye hasi
Uti: intebe nayireke
Nyishinge ho nanjye,
Yaba agize ati: jya kurora
Amatungo mu rwuli
Ugatangira kwigira
Icyatwa ugafunga;
Yakubwira ati: cyono
Jya kuzana utuzi
Ugafuha ukarwana
Ukica igiti n’isazi;
Ubwo utangiye kwanga
Amategeko nguhaye,
Ubusore bwapfuye
Wabaye Rubebe
Jye nkwise icyontazi
Icyo ushaka kimashe.

Ubwo ngubwo arazenga
Arababara ndabibona
Arafunga ntiyakoma
Bagize bati: yewe
Ijambo liragatabwa
Bahamagaye aranga
Bagabuye ntiyabilya
Bashashe ntiyalyama.
Ubwo nyina akandeba
Agatinya guhinda
Akiruzi umuhungu
Mu maso ya twembi.
Yankebuka ngasanga
Mu maso ye yombi
Haganje agahinda
Amagambo ajya kuvuga
Ugasanga amugoye.
Ubwo abana batoya
Basanzwe basakuza
Barwana bagabuza
Bakandora bose
Nakebuka umwe muli bo
Agahumbya bukeya.
Umwe yavuga ijambo
Abandi bakamureba
Igisubizo bashimye
Ugasanga gituje
Kitali mo amashyengo
Aya asanzwe mu bana.

Ngeze aho nti: cyo mwana
Hamagara Mahero
Aze ambwire icyo ashaka
Mahero ati: ndaje
Nkubwire icyo mashe;
Aza atera ibitambwe
Nti: ubanza rubaye.
Ati: kera nkivuka
Ntaramenya ubwenge
Nali inka mu zindi
Wahilika ngatemba
Wanterura nkabyuka
Washaka ko ndyama
Ugahilika ku bulili
Ibitotsi bikayora
Mahero agahwikwa.
Naba nakoze icyo wanga
Ugaterura ugahonda
Amahane ali nta yo
Sinibaze na busa
Uko nkwiye kugenza.
Aho nshiliye akenge
Ndakomeza ndakureka
Nakosa nka gatoya
Ubwo inkuba zigakubita
Uti: mbyiruye icyontazi.
Nkakureka ugakomeza
Guhata ibicumuro
Uwakoze uko ashoboye
Kugira ngo akuneze.
Umujinya waba ukomeje
Ugaterura ugahonda
Wananirwa ugatuza
Uti: genda ndakuretse.
Ibyo ngibyo nabirora
Nti: nta ngufu zanjye
Mba nshatse agahamba
Nkareba aho najya
Hasumbye ahangaha.

Ubu ngubu ndareba
Ngasanga ibyo ungilira
Bikwiye guhosha.
Ubwo wanyimye imbabazi
Ngo nanjye nduhuke
Ibyo kwitwa ikirumbo
No kwicara mpondwa
Ndakungura inama
Igusumbira izindi
Amahane ave mu rugo
Uruhuke kurwana
Nduhuke guhondwa;
Cyo nshakira impammba
Agatukuru gatoya
Ngaterere ku mutwe
Mfate agakoni kanjye
Njye guhakwa aho nshaka
Ahangaha mpacuke
Ibicumuro nkugilira
Uruhuke kubibona.

Gutura amahanga
Bizankiza byinshi.
Bizampa guhunga
Amahane y’I Rwanda,
Aho bambura umuntu
Abo abyaye bamurora,
Agakubitwa umunani
Ngo ikawa irarumbye,
Ngo cyangwa umuzungu
Yaraye rusake.
Ibiboko wakubiswe
N’amalira nahalize
Ntibyatuma ntura
Aho ndeba umuhashyi
Wampinduye imbata
Uwo ni inzigo kuli jye.
Amahane yo mu rugo,
Amahili y’ibisonga
Ibyo byose bikoranye
Ntibyatuma ngoheka
Ndashaka kugenda.

Ubwo ngubwo ndayoberwa
Ngo mbure icyo musubiza
Nti: genda uruhuke
Ejo nzaba nkubwira
Icyo nkeka kuli ibyo.
Ati: ngiye kulyama
Ndazinduka nkwibutsa
Impamba nakwatse.

NIHOREZE AGASIMBI

Anastase Shyaka

Nihoreze agasimbi
Basahuye abasenzi
Umunsi ingoma-nyamunsi
Yimika abasogosi
Bagasakiza Gasabo
Ngo bashyire ibisiga.

Nihoreze agasimbi
Kasaritse agahinda
Kazanywe n’amahindu
Yiteretse mu Rwanda
Akarwambika urwamba
N’ibihumbi by’intumbi.

Nihoreze agasimbi
Kabuze imena konse
Kabura cya kiraro
Cy’inyana z’imikondo
Basangiye ibere.

Nihoreze agasimbi
Kongere gasusuruke
Kansekere ngasange
Nsingize ako kanyange
Nkite akanyana kanjye.

Yaramwise umusaza
Waduhaye iribagiza
Ngo abazaribaririza
Babe bazi ko ihogoza
Barihonga inyana ijana.

Agukundiye Simbi
Akagutereka urugwiro
Akaguterekera amaso
Ukamuterekaho ayawe
Ukitegereza ingingo
N’ubugondo bw’imanzi
Zurira intege zombi,
Ntumpakanye ndabizi
Bwacya uri mu marembo
Urongoye umunani
W’amashashi y’inyambo.

Nimusizane bwangu
Mumusangane ubwira
Mumusige urugwiro
Mugasumbe agahinda
Kamusenyera inkingi
N’igisenge cy’inyumba
Kamusumbanya wese
Gashyugumbwa kumwesa.

Nimuseruke Makombe
N’amakuza ibihumbi
Mugasumire cyane
Ako kene-nyamunsi
Kaboneranye u Rwanda
Mugahindure intere
Kabuyere burundu
Ko kabura ibibondo.

Mumucire umugara
Mumutahire neza
Muririmba inka nziza
Mu mudiho w’intore
Za Nkubitoyimanzi.

Muri hehe se nyange
Z’amagaju y’abari
N’ibikaka by’amariza
Ngo musange iyi nyambo
Muyihimbire utuntu
Muyitere udutwenge
Muyikenyeze umushanana
Ikarage umushayayo
By’amashashi yashibutse
Kuri rya shami ryiza?

Nimumporeze agasimbi
Kadasarara ngasenya;
Niba mutansanze
Ngo dusumbe ibisambo
Tugashyire urukundo
Ndabasarana mba mbanga!
Kandi nzi ko bibaye
Mwasoroma agahinda!

Nkundira ihangane
Wongere useke Simbi
Nikunde ngusanga
Ndangamiye inyenyeri
Zisuka mugatwenge
Kizihiye uruhanga
Rw’amaso adasumbwa.

Nkundira useke Simbi
Nongere nseke nanjye
Nuzure ibyishimo
Nizihiwe n’isura
Y’Umuhongerwanyambo.

A. Shyaka

YA NYAMBO YAMPETSE-Anastase Shyaka

Shira ishavu n’agahinda
Nyambo ihatse ibigarama
Ubuhanga bw’i Rwanda
Twarazwe na Gihanga
Byabaye igihango
Ni ukubaho nk’impanga.

Umutima mu gitereko
Amatage aracutse
Amata aratubutse
Amatama naterebere
N’amatako atengerane.
Umutuzo uratashye
N’umutozo urataha
Ngo iryo tungo Gihanga
Yarugabiye aruhanga
Rirubere umutako
Rimutungire abana.

Shira irungu uhumure
Uhumeke ushire ishavu
Umpe nanjye Nshongore
Nze nkurate nkumburwa
Nkuririmbe nerure
Ncinye hasi nongere
Mvuze inanga n’umuduri
Ngucurange nsingize
Ubumanzi bw’Imfura
N’urugwiro wuzuye,
Rirarenga ntishisha
Nkigucuriraho imivugo
Ishushanya ibyemezo
N’ibyiza nkurikiza
By’Umubyeyi nsingiza;
Nirishaka rya joro
Naryo rize ryuzure
Mu bisiza by’Umutara
Abasaza bemeza
Ko bisumba indi misozi,
Ndarikesha ni impamo
Nkigusanza ho ibisigo.
Ngo nzimanire abahisi
N’abagenzi b’agatsiko
Umurava w’igitego
N’ubukaka bukomeye
Bisagamba ku mutima
W’uwampekanye ubutoni
Bigasesa nkabivuga
Nkaririmba mpamiriza
Mbyina cyane nahanika
Nkuza kandi nzirikana
Iryo banze ry’urugori
N’urugero rugira ingeri
By’Umubyeyi nsingiza.

Nibahute baze ubu
Amasimbi nkikiye
N’uwangabiye ayo masaro
Baririmbe wumirwe,
Urucanda rwambare
Abahungu b’imfura
N’ubukombe nkumbuye
Izo nyange z’inyana
N’amagaju mungana
Abakambwe bikore
N’abakuzi bizane
Badusange bungemo
Tuhatarame ryijime
Niricuka wicuye
Ducurure twongere
Tuguhate ibyivugo
Bikubere ibyemezo
By’ubumanzi n’ubupfura
Bugutemba ku mutima.
Mvuge cyane nseduke
Nikunde nce umuvuno
Nako ntere ya mbyino
Nti:mu byiza twambaye
N’ibitatseho amabara
Y’uburanga bweruye
Budasanzwe bwera ino
Mu mataba y’ibitego
N’ibisiza by’iyi si
Nta cyagwa mu ntege
Iyi Nyambo yangennye
Nkayibera n’ikinege
Kuko byose ingunga imwe
Biyitakara iyo kure.

Nayisanze ari iriza
Intetesha by’umutoni
N’urukundo nk’icumi
Impetesha rya cebe.
Naricutse nicara
Nteze amaso uwicaye
Ku ruhimbi nimutse
Mfite icyusa nijuse.
Yarapfukamye ndibuka
Ka kana kararira
Zirahinda impundu nsa.
Maze ubwo uko dutaguza
Bakatwita inyabutatu
Ngo dukunde twigane
Kuba indatwa turute umwe
Tube benshi twuzure
Mu kirambi twishyuze
Iyo nshyushyu twijute.

Iraguha yo ntimugura
Iyo ikwatse ntibaza..!
Ibikoba bikikubye
Yigunze yegamye
Yarakubise ya nkuba
Imunyereza nk’umurabyo
Imutura mu Nkole
Nshungerezi aca umugera
Nyakivara arimuka
Mu mashyamba ariruka
Arakoboka aremera
Ibikomere aromora.
Nakorora akambara
Nahuruza akaza ubwo
Kimwe cya ruturuturu
Mu Rutungu akizana
Umuyanja akambuka
Na Kazaza akampoza
Ryajigija ryijimye
Ubwo Imanzi akabaduka
N’agahinda ahagatiye
Rigatana yambutse.

Umuhindo uhingutse
Mu mahanga byakaze
Imizinga yivuza
Yakirana yubika,
Ibikoko bya kure
Bibahiga nta mpuhwe
Bibahingamo ubudehe
Ngo bashirire ku icumu.

Arahoroba haza we
Abahororo abahitamo
Za Nshenyi bisutse
Ku rutindo baraseka
Nyamiyonga bahageze
Na Matima barateta
Baruhuka bishuka
Ngo ubwo iwabo bahageze
He n’urwabahigaga!

Atarafata akuka
Nyarupfubire ngo aragapfa
Bamutura Kibondo
Aharara rubunda
Banamwita Yuganda
Bamuhinda ngo agende
Yarahubutse yo ahunga
Bamuhiga Nyarwanda!

Ndarushinga mburana
Arahuta arangota
Ndanashega mwiyama
Aba ibamba arambuza
Ati:iyo mu igi ntibika
Garukira aho nyabuna!
Numa mu nda ubikeyo
Udasamirwa hejuru
Nahuhuka noneho
Bakunyonze wanzize.
Numara kubyimba ibya
Wabafata ukabaheza
Wababoha nk’iminyaga
Ubakubita n’imitego
Ukabatura nk’imitiba,
Kuko uri indatsimburwa
Nzakureka ukayane.

Ntushavure shinyiriza
Ta igihunga uhumure,
Nazirose nicuye
Nibyo kandi si inzozi
Iyi ntimba izashira
Turutahe nta shiti
Turirimba urwa Yuhi
Mu rukundo tubahiga
Nze ngusange umpobere
Nguhe ibere usirimuke.

Kura kandi wimenye
Ujye kwiga ubyiteho
Ubitore utabihusha
Bagucire ho umugani,
Nuvuga unatontome
Bagutinye nk’intare
Kuko uzaba uri intiti
Idatinya kwatura
Ngo abatindi b’inaha
Badatinda ku ntebe.

Reka noye kubivuga
Ntavugishwa ntivuze
Amazinda akanzamo
Nkazubara nkegama
Ntamugabiye icyuzuzo
Kimubera icyemezo
Cy’urukundo n’ikuzo
Mubuganiza muhoza
Ngo uruhimbi nuzuze
Azimane ikivuguto.

Uzasubire ugaruke ejo
Mukubwire nongere
Nguhe ingingo ngire ijana
Maze ugende ubyemeza
Mu mirambi avukamo
Y’amataba y’Umutara
N’ibisiza by’Urukaryi
Ho mu Rwanda rw’imfura
Ubabwire ubwo buhamya
Ubaterere iyo mbyino
Ko Umubyeyi nsingiza
Adasumbwa kirazira.

Anastase Shyaka

AKIRA IBIHEMBO MBYEYI

Anastase Shyaka

Iyi nkuru nziza inzaniye ituze
Nari naraye imitima ibunga
Nyibaza niba waruhutse.
Ndahumetse gira urugwiro
Ubwo watugabiye Murorunkwere
Nkuye ubwatsi dore ibihembo.

Umuhate akabere
Ahorane akabiri keza
Azakure asa n’iwabo
Tumwite Musaninyange
Agasingizo ka Se
Azabe Mutumwinyambo.

Abapfasoni nkawe
N’amagaju y’abari
B’ababenga-mucafu
Bagusange ku kiriri
Bagusingize cyane
Bagasimbize akana
Impundu zibe impakanizi.

Urucanda rucutse
Narwo ruze ruceza
Rusuhuze Impeture
Iduhaye iyo Simbi
Ije isanga Bebesi
Na Giyane ubasumba.

Amakombe n’Ingamba
Bo mu Rwanda rw’Abaganwa
Nabo baze ari benshi
Babature urugwiro
Babataramire cyane;
Nibacuramo agacuho
Ndagacutsa gacike
Nigashaka gushibuka
Ndagashora amakuza
Y’amabango uruhuri
Rusagamba mo injyana
N’ubukombe bw’ingingo
Zivumera mo impundu
Z’Umubyeyi uruhutse.

Ramutsa akana kawe
Uti: aragutashya cyane.
N’ubwo asa n’uwatinze
Gutaha urwa Gasabo
Ngo asimbuke na Rusizi
Uruzizi rusange
Izimano ry’iwanyu
Arishotse acurura,
Nutegereza cyane
Icyiru azagitanga.

Ndagutahije nawe
Ndayiteye « niwonkwe ».
Iyo ntunga amagurutsi
Mba ngutashye ho Mbyeyi
Nkagusanga mu bawe
Nkabashimira mwembi
Nkabashyira ibihembo
N’ibihumbi by’impundu.

Ndamukiriza u Burundi
N’Ibisonga by’iwanyu
Uti: Umwungeri mwiza
Ni uragira agashora
Bwakwira agacyura
Maze intama nyamwinshi
Akazima ibirura
N’ibisambo by’impehe
Bigasanga ari maso
Ntibizicemo n’imwe!

A. Shyaka

Urwo ngukunda rwaruse izindi-Nyiranyamibwa

ni rwo rutuma ngihumeka
imana nayo kandi irabizi
ntagukunze byaba igicumuro
nyemera shenge
unyemere ndagukunda

Urwo ngukunda rwantanze kuvuka
Ni rwo rwacuze amagufwa yanjye
rukantemba mu mitsi nkarwumva
rwankomeje kugeza n’ubu
nyemera shenge
Unyemere ndagukunda

imyaka ni myinshi ngushaka
n’inzira nagenze ni ndende
dore none ndi imbere yawe
mbwira icyo ukunda ngishake
nyemera shenge
unyemere ndagukunda

dore ndaje ngwino unyakire
nduhukire mu maboko yawe
ubwenge n’ubuzima bwanjye uzabigire ubukonde
nyemera shenge
unyemere ndagukunda

nzanye rwinshi ngo nzarugwize
iyo nyanja yarwo idatemba
nzemera nyibere umurinzi ujye uyogamo uko ushaka
nyemera shenge
unyemere ndagukunda

ntabwo byoroshye ibyo gukunda
birarushya bikanagora
iyo ntambara itadohoka
niyemeje kuyirwana
nyemera shenge
unyemere ndagukunda

nkebuka undebe mu maso
utege ugutwiumutima wanjye
ibyo ntavuze mu magambo
umutima uzabikubwira
nyemera shenge
unyenyemere ndagukunda

NYIRANYAMIBWA

IBYAGO BYORETSE U RWANDA

Nyiranyamibwa

Kera cyane turi abana
U Rwanda rwacu rwari rwiza
Wararurebaga ntuhumbye
Ubwiza bwarwo bukagutwara
Ukanezerewa ukadabagira.
Wakandagiraga ukwumva uhamije
Ukazira ubwoba ukwumva ubwema
N’aho umurava n’umuco myiza
Ukabyubahirwa aho uri hose
Bikagutunga ntiwandavure.
Wabaririzaga igihugu uvuka
Ukabasubuzanya ishema ryinshi
Ukabyirata ukabyigamba
Ukabibabwira ukabisubiza
Uti: Jyewe mvuka u rwa Gasabo
Ukabikundirwa bitaryarya
Bakakubanira bikaramba
Ndetse ukabanduza umuco wawe
Bakagusura ugashira irungu
Ibyo ubikesha uburere bwiza.
Ntitwagiraga izo makadamu
Zikanigiramo amavatiri
Na biridingi zigera mu bicu
Zibengeranamo amashanyaraza
Twari dufite ikiruta byose
Bikadutunga tukanatuza
Ubumwe n’amahoro by’Abanyarwanda.
Ntibyabuzaga abana kwiga
Ngo babe abahanga bamenye ubwenge
Na ba data batubyaye
Bavugaga icyo gifaransa
Ndetse n’icyongereza bacyizi
Ntubakangishe ikigade n’ikiratini cy’Abaroma
N’aho ayo majyambere twazaniwe
Yaje akubuza gutekereza
Akatwigisha gutema amajosi
Tukaba ingegera tukanasahura
Ni amajyanyuma ni ko nyise!
Ngaho namwe nimumbwire
Turara hehe tukajya hehe?
Icyo dushaka se turacyizi?
Umunyarwanda aho ari hose
Nabyibaze yisubize
Indwara yadutse murayizi
Y’umururumba izira guhaga
Yabuze ikinini ibura urushinge
Ijya mu baganga ibabuza ubwenge
Ibyo kuvura bivamo kwica.
Ijya mu bategetsi iba koronike
Barayirwara bishyira kera
Banayikwiza igihugu cyose
Amahame yayo barayashinga
Bayigisha nka gatigisimu.
Erega na padiri arabishima
Ba musenyeri babiha umugisha
Mumenye ko na mameya mw’ikanzu
Yanze ishapure ahashyira imbunda
Ngo ejo atazavaho agwa mu muriro!
Bene data bene u Rwanda
Mvuge iki ndeke iki ko bindenze?
Ko twiyangiye iby’ubumuntu
Tugahitamo kuba inyamaswa
Mbe amaherezo azaba ayahe?
Mbe munyarwanda wakoze amahano
Ko Imana yo wayihakanye
Nk’umutima wawe wo uwushyira hehe?
Umva nanjye ngo ndarongora
Ese uwawe ko ari muhanano
Kandi ntawe uhana uwahanutse!
Nk’ayo maraso y’indacumura
Wiyuhagiye ukayisiga
Ukaba uyatamiirje butako
Akujejeta no ku biganza
Ni bwo bukungu waharaniraga?
Bwakaguhama warabukoreye!
Wanize impinja utema ababyeyi
Abasore n’inkumi ubavuga inkongi
N’aho abakambwa ubatema babona
U Rwanda rwiza urugira umwanda
Urutega urubwa uba imbwa cyane
None uramoka ubunga ibihugu
Ugenda ubeshya ugenda usebanya
Uvuga aya Ndongo ugenda wiregura
Ariko urabeshya barakumenye!
Icyo gifu cyawe ugenda ushoreye
Urahamo byose nk’ingarane
Ari akaribwa ari akaribwa
Ntuzi ko inda mbi yishe nyirayo?
Uzabaririze ibya Ngunda
Ariko we ntabwo yaryaga abantu!
Reka nkubwire jye ntakubeshya
Erega amahanga burya arahanda
Wayagenda uri umugenzi
N’aho kuhatinda ukanahatura
Bituma ab’aho bakwinuba
Agakomye kose ngo ni ya mpunzi!
Jye ndi wowe nazirikana
Maze ngafata inzira ngataha
Nkisubirira mu nkiko
Abacamanza si ibikoko
Kandi ubyaye ishyano araryonsa!
Ariko niba wumva ubwawe
Wikundiye kuba ishyanga
Ibyo ni ibyawe birakureba.
Narumvise ubivuga cyane
Ngo urashaka kuza urwana
Agapfa kaburiwe ni impongo!
Ibihugu byose byagufashije
Waboroze watabaje
Ubu aka kanya urabyibagiwe!
Uko wabangiye amaguru ingata
Ugasiga igihugu wari uzinze!
Ndakwihoreye nturi umwana
Abo bahanga baguha intwaro
Bazabanze barore ubwonko
Mu mutwe wawe ntakigenda
Bakurengereje adakoze
Uri umurwayi ukwiye ibiraro
Simparuye ndacyakomeza
Muriho mwese abari i Rwanda
Abarutaha n’abarutuye
Tumaze iminsi dufite ikiniga
Nimumbabarire tuganire
Kuko ubuzima bwo burakomeza
Reka turebe uko tubutwaye.
Ngo twarorohewe ni byiza
Kworoherana nabyo tubyige
Tumenye ubabaye tumubabarire
Tumenye ko imfubyi ari izacu
Indushyi zacu ari twe zireba
Turye bikeye tubazigamire
N’aho izo mfashanyo zo murazizi
Zijya kutujyeraho ntagasigaye!
Zizageraho zinahagarare
Keretse twemeye ibyo bashaka
Kandi akenshi ni amananiza.
Dufobagane buhoro cyane
Ejo tudaturika ubudasubirana
Kandi ari igihe cyo gukomera
Tukazasubira aho twavuye.
Dufite igihugu turagituye
Ikiguzi cyacyo ntimukiyobewe.
Intwari twabuze murazizi
Ntimwibagirwe ndabinginze.
Intego yabo nituyikomeze
Abo dusigaranye tubatege amatwi
Twange ubusambo uko babwanze
Ubumwe bushinge imizi mu Rwanda.
Tuniyubahe aho turi hose
Ibyo gusinda udandabirana
N’aho uguye ntuhabyuke
Ukanduranya ukaba nk’umusazi
Nitubirwanye tubice iwacu
Maze bijyane n’ibibi byose
Tubibe amahoro atazarumba
U Rwanda rwongere ruribore
Tunarutanage rube iribagiza
Abatarukunda bagwe mu kaga
Ingoma ibihumbi hakorwe byiza.

0 comments

Theo

Est-ce que le MDPR ( parti dissout en l'an 2013), aura joue un role, si minime qu'il soit, dans la comprehension du probleme rwandais et dans l'avancement pour la recherche des solutions? C'est a chacun de juger. De toutes facons, notre action n'aura pas tout a fait passe inapercu! Sans politique ou en politique, nous continuerons a lutter pour la liberte, la verite et la reconciliation, ainsi que pour l'instauration d'un etat de droit au Rwanda. Selon Sylmpedia: "Mouvement Démocratique du Peuple pour la Réconciliation (MDPR- INTIGANDA) Drapeau du MDPR Fondé le 13 Décembre 2009 par l’Abbé Théophile Murengerantwari. Ancien "titulaire" de l’Evêché de Cyangugu, exilé en Allemagne ou il a basé son mouvement issu d’une scission avec le RMC. Il soutient le retour du Roi Kigeri V et un nouveau référendum sur la question de la restauration de la monarchie. Il s’est prononcé en faveur la candidate Victoire Ingabire Umuhoza, leader du Front Démocratique Unifié (actuellement mise en résidence surveillée pour tentative de déstabilisation du pays et négation du génocide depuis Avril 2010) qui n’a pu participer à l’élection pluraliste du 9 Août 2010. Très actif, le MDPR émet régulièrement des communiqués sur son site et participe à des manifestations contre le gouvernement rwandais du Président Kagamé." http://www.sylmpedia.fr/index.php/Parti_royaliste_Rwandais

Charger d'autres articles liés
Charger d'autres écrits par Theo
Charger d'autres écrits dans Arts, litterature et poésie

Laisser un commentaire

Consulter aussi

Lettre adressée au Premier Ministre Espagnol(Dirhi Dialogue)

F Y I ———– A Son Excellence Monsieur le Premier Ministre du Royaum…